Kecárna Playlisty

Rot & Decay - text, překlad

playlist Playlist
Bourne of Flies, behold the forthcoming
With the sabbath complete, thine child of waste
Release the horde from your wake
Potůček much, hle na nadcházející
S kompletním sabatem, tvé marné dítě
Osvoboď hordu z tvého spánku
Rise from the crucifix
With the will of wrath you shall suffer the path of the abyssal black
A fresh soul sentenced to death, condemned to wander the Infernos of the Damned
Infantile innocence stolen from the mind
Devoured by the abhorrence calling from within
You are the talisman
Vzestup z kříže
S vůlí hněvu protrpíš cestu propastné černé
Čerstvá duše odsouzená k smrti, odsouzená bloudit peklem zatracených
Dětinská nevinnost ukradená z mysli
Pohlcena odporem volajícím zevnitř
Jsi talisman
A bastard father underneath the wings, a soul sold for a passage to the Earth Bastardský otec pod křídly, duše prodaná za průchod na Zem
The legion's flock into the heart of God
Pouring horror with its every wake
A chassis to bear the weight of a thousand
Forming from within the myiasis
Host, do you understand your purpose?
Vpád legie do božího srdce
Leje horor do každého probuzení
Podvozek nese tíhu tisíce
Formuje se z nitra
Hostiteli, chápeš svůj cíl?
With your flesh given embodiment, there is passage to reality
It's with this we shall soil all that is holy
For you are the embodiment of rot and decay
Tvému masu je dáno ztělesnění, tady je průchod do reality
S tímhle pošpiníme všechno, co je svaté
Pro tebe ztělesnění hnije a upadá
"Bourne of Flies, behold the forthcoming..." "Potůček much, hle na nadcházející ..."
Born anew is the gateway awaited for millennia
The shackles lifted grants the fall of Anno Domini
Nově zrozená je brána očekávaného milénia
Pouta zvedla udělení pádu Anno Domini
Die for their sacred being
Life given to the legionary
Burn for their archetype
Life given to the legionary
Zemři pro jejich svatou bytost
Život daný legionáři
Hoř pro jejich archetyp
Život daný legionáři
The throne shall sit on top of bones and decay
There will be no place left for disease like you
Understand you are nothing different host
Merely a pawn underneath my wing
A stairwell of corpses shall stack to the gate for what you procreate
It is then, your bodies will suffocate in the sulfur
Relapsed to a drone of demonic intent
Trůn bude umístěn na vrchol kostí a úpadku
Nezbude místo pro nemoc jako jsi ty
Pochop, že nejsi o nic jiný hostitel
Pouze pěšec pod mými křídly
Schodiště mrtvol se musí naskládat k bráně za to, co tvoříš
To je pak, vaše těla se udusí v síře
Znovu upadl hukot démonického záměru
Nothing but Rot & Decay
Morsel for the throne
An everlasting stain
Rot & Decay
Nic jen hnití a úpadek
Sousto pro trůn
Věčná skvrna
Hnití a úpadek

Text přidal Kortan

Video přidal Kortan

Překlad přidal DevilDan


Malignance (EP)

Shrine of Malice texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.