Playlisty Kecárna
Reklama

The Shrine - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

There's a magic atmosphere
Beyond these gates of oblivion
Dive into the unknown
And face the limits of reality
Je tu kouzelná atmosféra
Za těmito branami zapomnění
Ponoř se do neznáma
A čel mezím reality
Religion is a name to domain
Every soul's poverty
Some doctrines can prove you
That the unreal deserves your true faith
Náboženství je jméno pro oblast
Každá duše je chudobou
Některé doktríny ti můžou ukázat
Že neskutečno ti nabízí pravou víru
Imagine and follow
All mysteries behind the shades
Begin your quest
Through the darkest of the ways
Představuj si a následuj
Všechny taje z stíny
Započni svůj úkol
Projdi nejtemnějšími cestami
Believe, became
A master upon all types of messiah's names
No fear embrace
All mysteries above the human race
We could learn to see beyond the void
(And so many lies)
We could find a flame inside the black
(Behold the truth)
Flesh holds a power through pleasure
Pain and suffering
Hides their treasures
Věř, stal ses
Pánem nad všemi druhy spasitelských jmen
Žádný strach neobjímá
Všechny taje nad lidskou rasou
Mohli jsme se naučit vidět za prázdno
(A tolik lží)
Mohli jsme najít plamen v černotě
(Hle pravda)
Maso svírá moc skrze potěšení
Bolest a utrpení
Skrývá své poklady
I wish I can read behind the lines
Unholy wisdom sanctified
I am the fallen into this abyss of fire
This is my inner shrine
I saw when reason and lies collide
I hear the call of the ancient times
Dark is the source of light
Something wicked lives in the shrine
Přeji si, abych uměla číst mezi řádky
Nesvatá posvěcená moudrost
Spadla jsem do této ohnivé propasti
Tohle je má vnitřní svatyně
Viděla jsem, jak důvod a lži kolidují
Slyším volání dávných časů
Tma je zdroj světla
Někdy zlo žije ve svatyni
(This is my inner shrine)
Seeds of sorrow rites of blood
A soul departure has its thorn
Scars of a forgotten knowledge
Bleeding again until men dies
(Tohle je má vnitřní svatyně)
Semena smutku, obřady krve
Duše odletu má svůj trn
Jizvy zapomenutého poznání
Krvácí znovu než lidé zemřou
Imagine and follow
All mysteries behind the shades
Begin your quest
Through the darkest of the ways
Flesh holds a power through pleasure
Pain and suffering
Hides their treasures
I wish I can read behind the lines
Unholy wisdom sanctified
I am the fallen into this abyss of fire
This is my inner shrine
I saw when reason and lies collide
I hear the call of the ancient times
Dark is the source of light
Something wicked lives in the shrine
Představuj si a následuj
Všechny taje z stíny
Započni svůj úkol
Projdi nejtemnějšími cestami
Maso svírá moc skrze potěšení
Bolest a utrpení
Skrývá své poklady
Přeji si, abych uměla číst mezi řádky
Nesvatá posvěcená moudrost
Spadla jsem do této ohnivé propasti
Tohle je má vnitřní svatyně
Viděla jsem, jak důvod a lži kolidují
Slyším volání dávných časů
Tma je zdroj světla
Někdy zlo žije ve svatyni
We could learn to see beyond the void
We could find a flame inside the black
There's no return for disbelief
(When you'll see the light)
Embrace a plan above all secrecy
(New revelation)
Mohli jsme se naučit vidět za prázdno
Mohli jsme najít plamen v černotě
Není návratu pro bezvěrce
(Když uvidíš světlo)
Obejmi plán nad tajemstvím
(Nové odhalení)
I wish I can read behind the lines
Unholy wisdom sanctified
I am the fallen into this abyss of fire
This is my inner shrine
I saw when reason and lies collide
I hear the call of the ancient times
Dark is the source of light
Something wicked lives in the shrine
Přeji si, abych uměla číst mezi řádky
Nesvatá posvěcená moudrost
Spadla jsem do této ohnivé propasti
Tohle je má vnitřní svatyně
Viděla jsem, jak důvod a lži kolidují
Slyším volání dávných časů
Tma je zdroj světla
Někdy zlo žije ve svatyni

Text přidal Highlander

Video přidal Highlander

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lunar Manifesto

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.