Playlisty Akce
Reklama

Possessed - text, překlad

playlist Playlist
Mourning the decay
Bitter ungodly enemy
cast into heavy woe
Left in the corner of the world (we are possessed)
Smutek z úpadku
Hořký bezbožný nepřítel
Uvržen do velkého žalu
Zanechán v rohu světa (jsme posedlí)
Out of the maze, with clearsight - at the brink of one's abyss
Out of the maze, with clearsight - cold eyes at the world
Out of the maze, with clearsight - disbelief and scorn
Out of the maze, with clearsight - not poisoned by your fraud (we are possessed)
Ven z bludiště, prozíravě - na pokraji své propasti
Ven z bludiště, prozíravě - studené oči na světě
Ven z bludiště, prozíravě - nedůvěra a opovržení
Ven z bludiště, prozíravě - neotráveni tvým podvodem (jsme posedlí)
The realisation of the position
No longer vulnerable
Having played the music no one could understand
Serenade to the devil's den - He, the final frontier!
Uvědomění si svého postoje
Již nikdy více zranitelní
Hráli jsme hudbu, které nikdo nerozuměl
Serenáda na Ďáblovo doupě - On, konečný vůdce!
Defaming judgement
upon the starving souls
mourning self-made pestilence
Cannon fodder for the
apocalypse
Hanobení rozsudku
Po hladovějících duších
Truchlivý vlastnoručně vyrobený mor
"Potrava pro děla"
Pro apokalypsu
A haunt for every unclean spirit
Lord of the flies or kingdom of death
Circle the prey, show them your eyes,
they bear witness of centuries of might
Pronásledování každé nečisté duše
Pán much či říše smrti
Obklíčit kořist, ukázat jim své oči,
Nesou svědectví o stoletích moci
Predecessor who blessed us with grace
in sempiternal fight
Excessive aggression -
Fire is the definite sign of rebirth!
Předchůdce, který nám požehnal milostí
Ve věčném boji
Nepřiměřená agresivita -
Oheň je definitivním znamením znovuzrození!
The elders' electrons channelled through you
carried by thy night Supremacy
Born to win this battle, defeat is the tongue
of the whore
Stařešinovy elektrony soustředěné skrze tebe
Neseny tvou nadvládou noci
Narodil se, aby vyhrál tuto bitvu, porážka je jazyk
Děvky

Text přidala Raduwa

Překlad přidala Raduwa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Volcano

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.