Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist
A long ago in eastern Prussia
Young men with great ambitions rise
So who can tell me who can say for sure
Which one will win the Nobel Prize?
Kdysi dávno ve východním Prusku
Vyvstávají mladí muži s velkými ambicemi
Tak kdo mi poví, kdo může s jistotou říct
Který dostane Nobelovu cenu?
It was a golden age for science
The kaiserreich would hold the key
And as the conflict came and tensions rose
The manifest of the 93
Byl to zlatý věk pro vědu
Císařství by drželo klíč
A když konflikt nastal a napětí rostlo
Manifest roku 93
Haber-Bosch, the great alliance
Where’s the contradiction?
Fed the world by ways of science
Sinner or a saint?
Haber-Bosch, velké spojenectví
V čem je háček?
Nakrmili svět díky vědě
Hříšník nebo světec?
Father of toxic gas, and chemical warfare
His dark creation has been revealed
Flow over no man’s land, a poisonous nightmare
A deadly mist on the battlefield
Otec toxického plynu a chemické války
Jeho temný výtvor byl odhalen
Proudí přes území nikoho, jedovatá noční můra
Smrtící mlha na bitevním poli
“Perversions of ideals of science”
Lost words of alienated wife
And in the trenches of the western front
Unknowing soldiers pay the price
"Překroucení vědeckých ideálů"
Ztracená slova odcizené manželky
A v zákopech západní linie
Platí cenu nic netušící vojáci
And on the battlefield they’re dying
And on the fields the crops are grown
So who can tell us what is right or wrong
Maths or morality alone?
A na bitevním poli umírají
A na těch polích je obilí pěstováno
Tak kdo dokáže říct, co je správné nebo špatné?
Matematika nebo samotná morálka?
Haber-Bosch, the great alliance
Where’s the contradiction?
Fed the world by ways of science
Sinner or a saint?
Haber-Bosch, velké spojenectví
V čem je háček?
Nakrmili svět díky vědě
Hříšník nebo světec?
Father of toxic gas, and chemical warfare
His dark creation has been revealed
Flow over no man’s land, a poisonous nightmare
A deadly mist on the battlefield
Otec toxického plynu a chemické války
Jeho temný výtvor byl odhalen
Proudí přes území nikoho, jedovatá noční můra
Smrtící mlha na bitevním poli
Father of toxic gas, and chemical warfare
His dark creation has been revealed
Flow over no man’s land, a poisonous nightmare
A deadly mist on the battlefield
Otec toxického plynu a chemické války
Jeho temný výtvor byl odhalen
Proudí přes území nikoho, jedovatá noční můra
Smrtící mlha na bitevním poli
During times when there’s peace he belonged to the world
During times when there’s war he belonged to his place of birth
V časech, kdy je mír, patřil světu
V časech, kdy je válka, patřil svému rodišti
Where, will this lead? What’s coming next?
From your inventions?
We wonder where, where does it end?
Who can foresee, see what will be?
Kam tohle povede? Co přijde příště?
Z tvých vynálezů?
Přemýšlíme čím, čím tohle skončí?
Kdo může předpovědět, vědět, co bude?
Haber-Bosch, the great alliance
Where’s the contradiction?
Fed the world by ways of science
Sinner or a saint?
Haber-Bosch, velké spojenectví
V čem je háček?
Nakrmili svět díky vědě
Hříšník nebo světec?
Father of toxic gas, and chemical warfare
His dark creation has been revealed
Flow over no man’s land, a poisonous nightmare
A deadly mist on the battlefield
Otec toxického plynu a chemické války
Jeho temný výtvor byl odhalen
Proudí přes území nikoho, jedovatá noční můra
Smrtící mlha na bitevním poli
Father of toxic gas, and chemical warfare
His dark creation has been revealed
Flow over no man’s land, a poisonous nightmare
A deadly mist on the battlefield
Otec toxického plynu a chemické války
Jeho temný výtvor byl odhalen
Proudí přes území nikoho, jedovatá noční můra
Smrtící mlha na bitevním poli

Text přidal Highlander

Text opravil PetrK3

Videa přidali roman59, Highlander

Překlad přidal Highlander

Překlad opravil PetrK3

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Fritz Haber, často označovaný jako „otec chemické války", umožnil užití smrtícího plynu jako zbraně pro Němce během 1. světové války. Haber se také zasloužil o Haber-Boschův proces, vynález, díky kterému se výrazně zvýšila zemědělská produkce, což vedlo k rozmachu lidské populace. (Highlander)
Reklama

Weapons Of The Modern Age (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.