Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
I have seen what you call progress
Every warning sign ignored
There's a muffled voice of reason
But we can't make out the words
Viděl jsem, čemu říkáte pokrok
Každý varovný signál byl ignorován
Ozývá se tlumený hlas rozumu
Ale nemůžeme rozeznat slova
Though the balance we struck was delicate
There was a sense of right and wrong
We tried to stem this flow with a tourniquet
But now the patient's dead and gone
I když rovnováha, kterou jsme dosáhli, byla choulostivá
Byl tu smysl dobra a zla
Pokusili jsme se zastavit tento tok škrtem
Ale nyní je pacient mrtvý a pryč
When we owe more than we're worth
And they're changing the locks on the doors
Když dlužíme víc, než jsme hodni
A mění zámky na dveřích
We raised glasses high to the bottom line
On a street engulfed in flames
But on goes the show…
Zvedli jsme sklenky ze spodní hranice
Na ulici pohlcenou plameny
Ale show jde dál ...
When the city streets are barricaded
A chaos we ourselves created
When there's nothing left, tell me where will you go?
Když jsou ulice města zabarikádovány
Chaos, který jsme si sami vytvořili
Když už nic nezůstane, řekni mi, kam půjdeš?
When the factories are automated
Broken dreams incorporated
Gather your things, but there's nowhere to go
Když jsou továrny automatizovány
Rozbité sny začleněny
Shromaždi své věci, ale není kam jít
We are children of lesser gods
Better angels, darker days
But we're holding on to this cause
Like palm trees in a hurricane
Jsme děti menších bohů
Lepší andělé, temnější dny
Ale držíme se této věci
Jako palmy v hurikánu
We chase every second
In clothes that we slept in
But they still got away
Pronásledujeme každou sekundu
V oblečení, ve kterém jsme spali
Ale stále utíkají
When the city streets are barricaded
A chaos we ourselves created
When there's nothing left, tell me where will you go?
Když jsou ulice města zabarikádovány
Chaos, který jsme si sami vytvořili
Když už nic nezůstane, řekni mi, kam půjdeš?
When the factories are automated
Broken dreams incorporated
Gather your things
But there's nowhere to go?
Když jsou továrny automatizovány
Rozbité sny začleněny
Shromaždi své věci
Ale není kam jít?
Nowhere to go Není kam jít
Was this place ever our home?
Were these lines ever our own?
Are we just reading from the pages
Just putting on a show?
Bylo tohle místo vůbec tvým domovem:
Jsou tyhle čáry vůbec tvé?
Jen čteme z novin
Jen děláme show?
Are you along just for the ride?
Keep all hands and feet inside
Will you steer us all to safety
So at least they know you tried?
Přidáváme se k jízdě?
Držíme ruce i nohy uvnitř
Nasměruješ nás do bezpečí
Takže nakonec ví vůbec, že ses snažil:
(Broken dreams
Broken dreams, inc
Broken dreams
Broken dreams, inc)
(Nesplněné sny
Nesplněné sny, s.r.o.
Nesplněné sny
Nesplněné sny, s.r.o.)
Broken dreams
Broken dreams, inc
Broken dreams
Broken dreams, inc
Nesplněné sny
Nesplněné sny, s.r.o.
Nesplněné sny
Nesplněné sny, s.r.o.
No longer asking
We are taking
Tomorrow will be
What we make it
Už žádné žádání
Bereme
Zítřek bude
Jaký si ho uděláme

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Broken Dreams, Inc. (Dark Knights Soundtrack) - Single

Reklama

Rise Against texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.