Playlisty Kecárna
Reklama

Alluring Secret ~Black Vow~ 【Line】 - text, překlad

karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

There was an angel
who had lost both her wings
Who devoted her life
to whatever the world may bring.
She fell in love,
once long ago in the past
In the end she found out, however,
Love just couldn't last...
Jednoho dne žil jeden anděl,
jež ztratil obě svá křídla,
Který zasvětil svůj život čemukoliv,
co život přinese.
Zamiloval se,
jednou, kdysi dávno,
Nakonec ale však zjistil, že
Láska nemohla trvat věčně...
So heartbroken
the lost angel would have been
She wandered the town,
not knowing what to do.
A girl came by,
the most beautiful she'd seen
With her eyes shining brightly
filled with life, so sweet
S rozlámaným srdcem,
jaké by měl ztracený anděl
Bloudil městem;
nevěděl, co dělat má.
Kolem prošla dívka,
ta nejkrásnější, jakou kdy viděl,
S očima, které jasně zářily,
plny života, tak sladkého.
Their eyes both met
and it was like love at first sight
She never knew
that a love like this would feel so right
The two drew close,
they broke away the magic lock
And then she opened up Pandora's box.
Jejich oči se střetly
a bylo to jako láska na první pohled.
Nevěděl,
že z takovéto lásky může mít tak dobrý pocit.
Ti dva se sblížili,
zničili kouzelný zámek,
A pak otevřel Pandořinu skříňku.
What she wished she could find was
A fruit filled with vile, had she cared to look,
She would find it in their innocent smiles
Co si přála najít, byl
Zkažený plod, kdyby ji ale napadlo se podívat,
Našla by ho jen v jejich nevinných úsměvech.
"A human with me, how on earth, could it be?
Now all I have to do; destroy it all for you
My heart and soul too.
"Člověk se mnou, jak se to proboha mohlo stát?
Vše, co teď musím udělat; všechno pro tebe zničit,
Mé srdce a mou duši též.
"I'll just abandon
all the things I have now -
Just as long as I'm able to
love you again somehow;
Without a doubt
I will give up my wings,
And I'll face all the evils
that our love will surely bring."
___
A bride in black,
at the sacred place of God
She saw a boy,
who she thought was really odd
And through his gaze,
she could see right through his lies
He was smiling even though
He had such mournful eyes.
"Prostě opustím
všechno, co teď mám –
Jen pokud mi to umožní
tě znovu nějak milovat
Bez pochyb
se vzdám svých křídel,
A budu čelit všemu zlu,
které naše láska učitě přinese."
__
Nevěsta v černém,
na svatém místě Božím,
Uviděla chlapce,
který jí připadal velmi zvláštní.
A v jeho upřeném pohledu,
prohlédla jeho lži;
Usmíval se, i když
Měl tak zarmoucené oči.
She froze in place,
as she was gazing at his face
Was she in love
or did she just miss a warm embrace
The two drew close,
then they gave into the lust within
And ran away to start their night of sin
Znehybněla,
když se zahleděla do jeho tváře,
Byla zamilovaná,
nebo jí jen chybělo teplé obětí?
Ti dva se sblížili,
a pak se odevzdali chtíči ve svém nitru
A utekli, aby započali svou noc hříchu.
What they had in their hand was a fruit of desire,
With their passion still set ablaze,
And burning bright like a fire
To, co měli ve svých dlaních, byl plod touhy
Se jejich rozpálenou vášní,
Hořící jasně jako oheň.
"Are we finally free? Is it true? Can it be?
Within this night of lust, it's just the two of us
So love is a must"
"Jsme konečně volní? Je to pravda? Je to možné?
V této noci chtíče, jsme jenom my dva...
Takže láska je nutností.
Fragments of time
that we have lost long ago
They will all link us back
No matter what our love forgoes
Now what is left
is all the pain and regrets
But with you here with me,
I cannot help but just forget
"Úlomky času,
které jsem ztratili velice dávno,
Nás zase spojí zpátky,
Ať už naše láska narazí na cokoliv.
To, co teď zbývá
je všechna ta bolest a lítost;
Ale tady s tebou nemůžu jinak,
než jen zapomenout.
Ahh~ All of the things we did wrong
Etched into our bodies
As permanent wounds as we carry on...
The time
has come, the hour of judgement
Before she could act,
she was shot: the maid in black
Ahh~ Všechny ty věci, jež jsme udělali špatně...
Jsou vyryty do našich těl,
Jako věčné rány, co nás stále následují...
Nadešel
čas, hodina rozsudku,
Než mohla cokoliv udělat,
byla střelena: slečna v černém...
["My dear, lying cold
I will spend all my life for you
as I swore on that day.
My sin against God…
All my acts of treachery
should be paid by my death,
so I will die for you…
I believe that’s my fate."]
["Ma milá, ležící v chladu
Věnuji ti celý tvůj život,
jak jsem tehdy slíbila.
Můj hřích vůči Bohu...
Všechny mé zrádné činy,
by měly být splaceny mou smrtí,
proto pro tebe zemřu..
Věřím, že toto je můj osud."]
There was an angel
who had lost both her wings
From her lips, spilled the vow,
She was long ago supposed to sing
Saving her lover
from the black depths of hell
Was a feather she left behind
to bid her last farewell
But as she awoke again,
[I love you.]
that's when she broke the spell...
___
There was an angel
who had lost both her wings
And a bride tainted black
whose eyes never stopped weeping
Jednoho dne žil jeden anděl,
jež ztratil obě svá křídla,
Z jeho úst se snesl příslib,
Který měl zapět už hodně dávno.
Zachránil svou milou
z temných hlubin pekelných,
Za sebou nechal pírko,
jako poslední sbohem...
Ale když se znova probrala,
[Miluji tě.]
v té chvíli zrušila kouzlo...
___
Jednoho dne žil jeden anděl,
jež ztratil obě svá křídla,
A nevěsta poskvrněna černí,
Jejíž oči nikdy nepřestaly plakat.
Even if we are to be punished and cursed
We shall keep our vow alive,
and hold it deep within
"I když budeme potrestáni a prokleti,
Udržíme svůj slib naživu,
a budeme ho chránit ve svém nitru.
While embracing the painful truth
That we have wronged and sinned
'Til the fruits of our crimes
Have rotten and we are redeemed
"'Til the next fateful meeting,
you will live on in my dreams..."
"Zatímco budeme čelit bolestné pravdě,
Že jsme křivdili a hřešili.
Dokud plody našich zločinů
Neshnijí a my nebudeme vykoupeni."
"Dokud nás osud nesvede dohromady,
Budež žít dál v mých snech..."

Text přidala Cecil2000

Text opravila Cecil2000

Video přidala Cecil2000

Překlad přidala Cecil2000

Překlad opravila Cecil2000

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.