Playlisty Akce
Reklama

Baldi's Basics: The Musical - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

A mysterious package
arrived at my door.
Inside was a game
I'd never heard of before.
Tajemný balíček
dorazil k mým dveřím.
Uvnitř byla hra
Nikdy jsem o tom neslyšel.
It looked pretty dated,
but since it was free,
I booted up my ancient
Hewlett Packard PC.
Vypadalo to docela datované,
ale protože to bylo zdarma,
Zavedl jsem své starověké
Hewlett Packard PC.
I put in the disc...
It started to run...
Then braced myself
for educational fun!
Vložil jsem disk ...
Začalo to běžet ...
Pak jsem se uvolnil
pro vzdělávací zábavu!
Welcome to Baldi’s Basics
in education and learning!
All I need is seven notebooks
To break out of this game.
Vítejte ve společnosti Baldiho základky
ve vzdělávání a učení!
Potřebuji pouze sedm sešitů
Vymanit se z této hry.
Trapped inside of Baldi's Basics,
And Baldi’s pretty unnerving…
I hear every door you open!
I dared not doubt his claim...
Zamčený uvnitř Baldiho Základky,
A Baldi je docela nervózní ...
Slyšel jsem každé dveře, které jsi otevřel!
Neodvážil jsem se pochybovat o jeho tvrzení ...
I found the next notebook,
on a desk before long.
“I get more angry
each time you answer wrong.”
Našel jsem další sešit,
na stole brzy.
"Rozzlobím se."
pokaždé, když odpovíte špatně. “
The numbers were jumbled,
indiscernibly math…
I knew from the smacking
I’d incurred Baldi’s wrath!
Čísla byla zmatená,
neoddělitelná matematika…
Věděl jsem z toho plácnutí že jsem
jsem způsobil Baldiho hněv!
Out in the hall,
I heard a loud crack...
Baldi was there,
and he was on the attack!
Venku v hale
Slyšel jsem hlasité trhliny ...
Baldi tam byl,
a byl na útoku!
Can't escape from Baldi’s Basics!
I can’t get past It’s a Bully-
Gonna take a piece of your candy!
Now I'm as good as dead!
Let me out of Baldi’s Basics,
for love of all that is holy!
Should've lit this game on fire
and gone right back to bed!
Nelze uniknout z Baldiho Základky!
Nemůžu se dostat kolem protože tu je to Bully-
Vezmu kousek vašeho bonbónu!
Teď jsem stejně dobrý jako mrtvý!
Pusťte mě z Baldiho Základky,
pro lásku všeho, co je svaté!
Měl jsem tuto hru zapálit
a jít zpátky do postele!
I am coming! I see you!
What the fudge does this thing do?
It closed in fast and cornered me-
I’ll hug you for eternity!
Přichází! Vidí tě!
Co dělá fondán?
Rychle se zavřelo a zahnulo mě -
Obejmu tě na věčnost!
A student named Play Time
appeared in my way.
She pulled our her jump rope
and said “Let’s play!”
Studentka jménem Play Time
objevil se v mé cestě.
Natáhla si švihadlo
a řekla: „Pojď hrát!“
I tried to escape,
but Baldi burst through the door...
...so I began skipping rope
as I had never before!
Snažil jsem se uniknout,
ale Baldi prorazil dveřmi ...
... tak jsem začal přeskakovat lano
jako nikdy předtím!
One…
Two…
Oops! You messed up!
Jeden…
Dva…
Jejda! Zkazil jsi to!
One…
Two…
Oops! You messed up!
Jeden…
Dva…
Jejda! Zkazil jsi to!
One…
Two…
Three…
Four…
Aw, that makes me sad…
Jeden…
Dva…
Tři…
Čtyři…
Ou, to mě dělá smutnou ...
It’s sweepin’ time!!! Je čas zamést !!!
I ran like the wind,
and heard the Principal call
as I dashed through the doorway,
“No running in the halls.”
Běžel jsem jako vítr,
a slyšel hlavní volání
když jsem procházel dveřmi,
"Žádný běh v halách."
His finger was pointed,
his expression quite stern.
“Detention for you,” he said.
“When will you learn…”
Prst měl namířený,
jeho výraz byl docela přísný.
"Zadržení pro vás," řekl.
"Kdy se poučíš ..."
The timer ticked down…
The smacking drew near…
Two seconds more
before Baldi’d be here-!
Časovač zaškrtl ...
plácání se přiblížilo ...
Ještě dvě sekundy
než bude Baldi tady -!
Out of time in Baldi’s Basics,
And Baldi’s one step behind me!
Only missing one more notebook,
But Sweeping Time appeared!…
Čas od Baldiho Základky
A Baldi je jeden krok za mnou!
Chybí jen jeden sešit,
Ale objevil se Sweeping Time!…
No way out of Baldi’s Basics,
And Baldi’s certain to find me!
Can’t escape or use the soda,
And there ain’t no notebook here!
Není východisko z Baldiho Základky,
A Baldi mě určitě najde!
Nemůžu uniknout ani použít sodovku,
A tady není žádný sešit!
"WHERE IS THE SEVENTH NOTEBOOK?!" "KDE JE SEDMÝ SEŠIT?!"

Text přidal PR0J3CT

Text opravil PR0J3CT

Video přidal PR0J3CT

Překlad přidala kralikVendy

Překlad opravila kralikVendy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.