Kecárna Playlisty
Reklama

The Spartan - text, překlad

playlist Playlist
He was born in fire and storm
In a land that had no walls
The chests of the people, the only
defence from the enemies' offence
Narodil se v ohni a bouři
V zemi, která nemá zdi
Hrudi lidu, jediná
Obrana před nepřátelským útokem
As a child, he learned how to fight
his toys were swords of steel and pike
And when he grew old at the age of 18
He inherited his dead father's shield
Jako dítě se naučil bojovat
Jrho hračky byly ocelové meče a kopí
A když zestárl ve osmnácti letech
Zdědil štít svého mrtvého otce
Face them all
the enemy's troops must be crushed
Push them back, until the last
Win 'em all, nail banners of victory
Or go back home, dead on your shield
Čel jim všem
Vojáci nepřátel musí být rozdrceni
Zatlač je zpět, až do posledního
Vždy zvítěz, zatluč prapor vítězství
Nebo na cestě domů, mrtvý na svém štítu
The years have passed
the boy now is a man
the Spartan's king under the sun
Roky přešly
Chlapec je nyní mužem
Spartský král pod sluncem
He's wearing his red cope
his eyes glitter flames
he rules in justice, he holds the reins
Nosí svůj rudý plášť
Jeho oči se lesknou plameny
Vládne ve spravedlnosti, drží otěže
The time has come
to prove who they are
the Eastern menace isn't far
thousands of warriors
from places of sand
they're marching out
to burn their land
Čas přišel
Aby dokázali kým jsou
Východní hrozba není tak daleko
Tisíce válečníků
Z míst písku
Vypochodovaly
Aby spálily jejich zemi
Face them all
the enemy's troops must be crushed
Push them back, until the last
Win 'em all, nail banners of victory
Or go back home, dead on your shield
Čel jim všem
Vojáci nepřátel musí být rozdrceni
Zatlač je zpět, až do posledního
Vždy zvítěz, zatluč prapor vítězství
Nebo na cestě domů, mrtvý na svém štítu
They have to move quickly
they have to act fast
Before all the army of Persia comes
The right place for battle
Is set waiting north
They're kissing their children
And moving along
Musí se hýbat hbitě
Musí reagovat rychle
Než přijde perská armáda
Správné místo k bitvě
Čeká na severu
Líbají své děti
A odcházejí
Now the Spartans walk
into certain death
Three hundred soldiers move ahead
Against of an army that has no end
They'll fight like lions
they'll never bend
Teď Sparťané jdou
Do jisté smrti
Tři sta vojáků se hýbe dopředu
Proti armádě, která nemá konec
Budou bojovat jako lvi
Nikdy se neohnou
The armours shine in the light as
the hand of fate is leading now
Their future is glorious
Their name will remain
As the endless hope of
those who dare...
Zbroje září ve světle když
Ruka osudu je teď vede
Jejich budoucnost je slavná
Jejich jméno zůstane
Jako neonečná naděje
Těch kteří se odvážili...

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

RagenHeart

Reklama

RagenHeart texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.