Kecárna Playlisty
Reklama

Live Once (feat. Kano) - text, překlad

playlist Playlist
Everything will be ok
Yes it will
Come tomorrow
We gonna see better days
No more sorrow
Všechno bude v pořádku
Ano, bude
Přijď zítra
Uvidíme lepší zítřky
Už žádný smutek
This is for the ones in the slums
I'll be saying wassup
You ain't gotta be afraid no more
What the fuck?
Why you walking with your head down low
Pick it up
Pick it up
You only live once
Toto je pro ty v chudinských čtvrtích
Budu říkat jak je
Už se nemusíš bát
Co to sakra?
Proč chodíš s hlavou sklopenou dolů
Zvedni ji
Zvedni ji
Žiješ jenom jednou

And you can be anything you wanna be
There ain't nothing stopping you
Just like there weren't no stopping me
I'm from the east end where peeps used to speak
cockney
Now it's so multicultural no one speaks properly
Rhyming slang was invited on the docks to put a block on police
Now the docks ain't there and no one cares cus they shotting B
But still talking code like morse, it ain't no mock-ney
But educated people still see it as a mockery
That's why they use our slang against us to be derogatory
And we just fuel the fire with our thugged-out philosophies
Like crimes the only way we're gonna feed off this
economy
Revert to type, like these self fulfilling
prophecies
But we ain't no different from them, honestly
Lucks the only reason they weren't born into poverty
So never be afraid to say whats in your heart, follow your dreams, or wanna be, something that they say you can't because I promise G

A můžeš být čímkoliv chceš být
Vůbec nic ti v tom nebrání
Stejně jako nebylo nic, co by bránilo mně
Jsem z východní části Londýna, kde lidi mluvili londýnským dialektem
Teď je to tam tak multikulturní, nikdo nemluví pořádně
Rýmující se slang byl pozván do doků, aby zrušili policejní dohledy
Nyní tu doky nejsou a nikdo se nestará, protože obchodují s drogami, brácho
Ale stále mluví kódem jako morseovka, není to žádný pozér
Jenže vzdělaní lidé to stále vidí jako terč posměchu
Proto používají náš slang proti nám, aby nás ponížili
A my jen lijeme olej do ohně naší gangsterskou filozofií
Jako zločiny, jediný způsob, jak se budeme pást na této ekonomice
Vracíme se k typickému, jako tato sebenaplňující se proroctví
Ale my se od nich nelišíme, upřímně
Štěstí je jediným důvodem, proč se nenarodili do chudoby
Takže se nikdy neboj říct, co je ve tvém srdci, následuj své sny nebo chtěj být něčím, co říkají, že nemůžeš, protože slibuji, kamaráde

Everything will be ok
Yes it will
Come tomorrow
We gonna see better days
No more sorrow

Všechno bude v pořádku
Ano, bude
Přijď zítra
Uvidíme lepší zítřky
Už žádný smutek

Don't make me get Illmatic on them
Talking about them cats and robbers
Hustlin' them 16s I guess im still trapping on them
Rolex watch and I still ain't got no bachelor honours
Man was from the Ends on influenced from its fragments and shelters
Still we didn't throw no hats in the air
My man was in the studio with hats and them snares
Who thought we would have made it to the BAFTAs this year?
When man was just a pickney with daks and
im here
Anyway, im on a shine, moved from the crime
The only thing thats good about the hood is that we're colour blind
Common goal, common enemy, economise
And still personify a nigger trying not to live a common life
Don't let them make you hate yourself
Im like low batties, everywhere I go is like a hatred on my belt
Her amaze, her rage, at her age she shouldn't be having
No more babies put that lady in her place
You think shes scamming for a bigger place to stay?
Maybe you should try staying in her place
Plus a plasma on the wall can't change the personality of a ill mannered mentality
Damaged goods

Nenuť mě, abych na ně byl zlý
Říkat jim zmije a lupiči
Prodávám jim šestnáctky, myslím, že je vždycky odchytám
Hodinky Rolex a já stále nemám slávu starého mládence
Muž byl z konců na ovlivnění z jeho úlomků a
skrýší
Stále jsme neodhodili žádné klobouky do vzduchu
Můj muž byl ve studiu s trávou a jejich nástrahami
Kdo by si pomyslel, že bychom to tehle rok dotáhli do BAFTA?
Když byl muž ještě dítětem s flanelovou sportovní košilí a já jsem tu
Každopádně, jsem na sluníčku, pohnul jsem se od zločinu
Jediná věc, která je na kapuci dobrá je, že jsme
barvoslepí
Obyčejný cíl, obyčejný nepřítel, šetření
A stále ztělesňuji negra, který se nesnaží žít obyčejný život
Nedovol, aby tě přinutili nenávidět se
Jsem jako ubohý cvok, kamkoliv jdu, je to jako nenávist na mém pásku
Její úžas, její vztek, ve svém věku by neměla mít
Už žádné děti dávané této dívce na její místo
Myslíš si, že podvádí, aby měla větší místo, kde by zůstala?
Možná by sis měl zkusit pobyt na jejím místě
Navíc s plazmou na stěně nemůžeš změnit osobnost neotesané mentality
Poškozené zboží

Everything will be ok
Yes it will
Come tomorrow
We gonna see better days
No more sorrow

Všechno bude v pořádku
Ano, bude
Přijď zítra
Uvidíme lepší zítřky
Už žádný smutek

This is for the ones in the slums
I'll be saying wassup
You ain't gotta be afraid no more
What the fuck?
Why you walking with your head down low
Pick it up
Pick it up
You only live once

Toto je pro ty v chudinských čtvrtích
Budu říkat jak je
Už se nemusíš bát
Co to sakra?
Proč chodíš s hlavou sklopenou dolů
Zvedni ji
Zvedni ji
Žiješ jenom jednou
This is for the ones in the slums
I'll be saying wassup
You ain't gotta be afraid no more
What the fuck?
Why you walking with your head down low
Pick it up
Pick it up
You only live once
Toto je pro ty v chudinských čtvrtích
Budu říkat jak je
Už se nemusíš bát
Co to sakra?
Proč chodíš s hlavou sklopenou dolů
Zvedni ji
Zvedni ji
Žiješ jenom jednou
Life is like a game of monopoly
The ones that get a head start buy up all the properties
Start acting like their aristocracy
And make the late comers pay the price for not rolling the dice properly
They might be winning now but success is a false economy
Playing a game of chance whether recklessly or responsibly
Lady Luck's no brass, can't buy her
love it comes for free
Shes a slut, no class, picks up random dudes she wants to treat
Yeah she could be warm with you on Oxford or on Regeant Street
She'll be gone once you pass go along with your winning streak
Land an ok roll, the end you deemed was way too
cheap
To invest in, and you left them and wish you hadn't
Now you deep in debt with peeps from white chapel east
Who got plastic red Ibis [something] hotels on every street
Sucking all your fake P's until you can't receive
Even though its only make believe
That's a metaphor for life
The only one you'll ever need
Believe
Život je jako hrát Monopoly
Ti, kteří dostanou hlavní start, vykoupí všechny nemovitosti
Začnou se chovat jako šlechta
A nechají opozdilce platit cenu za to, že nevrhají kostky správně
Měli by vyhrát už teď, ale úspěch je falešná ekonomika
Hraní hry náhody, zda ledabyle nebo zodpovědně
Slečna Štěstí není žádná mosaz, nemůžeš si koupit její lásku, přichází zdarma
Je to děvka, žádná třída, sbírá náhodné chlápky a chce
léčit
Jo, mohla by se u tebe ohřát na Oxfordu nebo na Regent Street
Bude pryč, jakmile projdeš skrz svůj vítězný
záblesk
Získej dobrý balík, konec, který sis představoval, byl příliš levný
Abys to investoval, a opustil jsi je a přál si, abys to neudělal
Nyní jsi hluboko zadlužen s lidmi z bílé kaple východně
Kteří dostali umělé červené Ibis hotely na každé ulici
Využíváš všechny své falešné peníze, dokud nemůžeš získat
Přestože jen předstírá
Že je metafora na život
Jediné, co nikdy nebudeš potřebovat
Věřit

Everything will be ok
Yes it will
Come tomorrow
We gonna see better days
No more sorrow

Všechno bude v pořádku
Ano, bude
Přijď zítra
Uvidíme lepší zítřky
Už žádný smutek

Text přidala alusia253

Text opravila Kuraimo

Video přidala alusia253

Překlad přidala Kuraimo

Překlad opravila Kuraimo

Je zde něco špatně?
Reklama

ILL Manors

Reklama

Plan B texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.