Kecárna Playlisty
Reklama

Sunset - text, překlad

playlist Playlist
[Maybe i'm the only one who wanna take a care'bout you,
And maybe you're the only one who can save me from the darkness.]
[Maybe I'm the only one who wanna take a care'bout you,
And maybe you're the only one Who can save me from the darkness.]
A tak se v dálce ztrácíš, měníš moje srdce ve zběsilej stroj,
Pumpující fontánu barev do žil, měníš moje názory v tratě, co nemají závory, spánkově deficitní postoj.
A tak mě odzbroj, jedinýma třema slovama a nebo jenom jedním,
Jediným, co i když nevyzní, tak mám pocit, že je všechno tak, jak má být.
Pomalu se stmívá, obzory pohlcují tvoje světlo, světlo jenom pro mne,
A tak pomalu rozdělávám zápalku, která je určujícím spouštěčem ohně.
Je toho fakt hodně, co bych ti chtěl a nebo měl říct,
Ale nechme řeku myšlenek týct, aby sme neměli důvod z tohodle snu utýct.
And in the distance you lose, you're changing my heart in frantic machine
Pumping fountain colors in your veins, you're changing my opinions in line, you do not have curtains, sleep deficit position.
And so disarm me, the only three words or just one,
Only thing though ignorant so I feel that everything is as it should be.
It's slowly getting dark, your horizons absorb light, the light just for me
And so slowly kindle a match, which is a defining trigger fires.
It is a fact that a lot of what I would like or should say,
But let the river of ideas flow to have no reason to escape out of this dream.
A tak mi z dálky máváš, obloha se mění z modrý na oranžovou, z oranžový na černou,
Kdyby si mi rozuměla, tak ti řeknu, co tak na jednou, ale už sem pohlcenej tmou.
Beru na sebe šichtu na dalších několik desítek hodin, všechno je zdarma,
Protože i snaha zdárná je k něčemu platná, někdy víc než výplatní páska.
Si kráska, i když já nejsem zvíře a nebo jen jménem a to ještě dost vzdáleně,
Nechal sem svý srdce v Bangkoku, i když to nemůžu říct úplně jistě.
Když všechny pixely jsou jen odrazem svitu, kterej pomalu rychle uhasíná,
Ty se budíš, když já teprve usínám, když se přikrývá krásná krajina.
So you're waving to me from a distance, the sky turns from blue to orange, from orange to black,
If you had understand me, I'd tell you "what and at once?", but I've already absorbed by the darkness.
I take the next shift tens of hours, everything is free,
Because the effort is successful to something valid, sometimes more than a paycheck.
You're a beauty, though I'm not an animal, or just a name and it even remotely enough,
I left my heart in Bangkok, even though I can not quite tell for sure.
When all pixels are only a reflection of sunshine which slowly goes out quickly,
You wake up when I'm falling asleep just when the tops beautiful landscape.

A ty jsi pomalu pryč, já sedím na pobřeží,
Nevím, jestli jít nakoupit nebo dalších pár hodin vydržím.
I když čas neběží tak rychle, jak rychle si vymýšlím,
Příběhy o nicotnosti a významech všeho, po čem zbyl jen stín.
A ty si odešla, zůstal jsem tu úplně sám,
Svůj jedinej pohled teď směřuje jen ke hvězdám.
Protože jedna z nich jsi ty, i když s jiným cílem,
S každým novým dnem oblohu společně křižujem.
Maybe i'm the only one who wanna take a care'bout you,
And maybe you're the only one who can save me from the darkness. (echo)

And you're slowly away, I'm sitting on the coast,
I do not know if to go or buy another few hours hold.
Although time doesn't run as fast as I invent,
Stories about loss, and meanings of all that it's only a shadow.
And you're gone, I was left here all alone,
My only look now directed only to the stars.
Because one of these is you, although for other purposes,
With each new day the sky commonly crossing.
Maybe I'm the only one who wanna take a care'bout you,
And maybe you're the only one Who can save me from the darkness.

Všechno je teď pod mojí mocí, musím ti dokázat, že si poradím i bez tvojí pomoci,
Nikdo nepochopí, kolik toho vidím na noci, ve tmě, ale zkus vypnout mozek a nechat každou emoci
Vykrystalizovat v zážitek, kterej nikdy nezemře v náručí zapomenutí,
Jenže co tě zase nutí, utíkat před minulostí někam, kde tě nikdo nevidí.
I když si daleko, vím, co si myslíš, každej paprsek vždycky něco znamená,
Poznám, když si unavená, když pracuješ přesčas, protože kdybys byla šťastná.
Nepíchalo by mě světlo do očí, což byl důvod, proč sem vycházel jen po tmě,
Přestože lidi sou zlý, sou mezi nima vyjímky a zdá se, že je jich hodně.

Everything is now under my power, I have to prove you, I can manage without your help,
No one understand how much I can see in the night, in the dark, but try to turn off your brain and let every emotion to
Crystallize in the experience, which will never die in the arms of oblivion
But what makes you again walking away from the past to somewhere where nobody can see you.
Though you're far away, I know what you mean, every ray always means something
I know when you're tired, when you work overtime, because if you were happy.
Light wouldn't prick me in the eye, which was the reason why I came just from the dark,
Although people are evil, there are exceptions among them, and it seems that there are a lot (of exceptions).
Kdyby ses nevrátila, asi bych to pochopil, nějak bych na svět svítil,
I kdyby si stěžoval, že sem já ten, kdo to všechno zase pokazil.
Nechal bych si to líbit, znáš mě, dělám, že je mi to všechno jedno,
A pak mám psycho a jediný, co mi zbyde, je vzpomínka na světlo.
A tak občas nastavuju tvář jako zrcadlo, aby mě svět udeřil pěstí,
A když mi žádná nepřiletí, je to známka, že to ještě není tak špatný.
Jak se občas zdá, když si z ničeho nic naštvaná, a pak je tma,
Tak dlouho, jak se ti zachce, protože si moje síla i moje slabina.
If you did not return, I would understand it, I would somehow light for the world
If it had complain that I am the who is all messed up again.
I'd like it, you know me, I do it all the same to me,
And then I have a psycho and the only thing I left with is the memory of the light.
And occasionally adjust the face as a mirror to the world to struck me with its fist,
And when it's not coming, that's a sign that it is not so bad.
How it sometimes seems as if you're suddenly angry, and then it's dark,
As long as you want, because you're my strength and my weakness.

A ty se vracíš, objímáš mě světlem,
Hladíš mě po tváři, vracím ti to pohledem.
Nedotýkej se mě, víš, co to se mnou dělá,
Místo toho, abys svítila, celá obloha zbělá.
Možná sem ten jedinej, kdo se o tebe chce starat,
A možná si ta jediná, kdo mě hodlá ze tmy tahat.
A až někdy zestárnem, nebo se srazíme,
Zjistíme, jak moc se navzájem pálíme.

And you're coming, hug me light,
You're rubbing my cheek, I'm returning it by my look.
Do not touch me, you know what it's doing to me,
Instead of you to shine, the whole sky turns white.
Maybe I'm the only one who wants to take a care'bout you,
And maybe you're the only one who wishes me to pull me out of the darkness.
And when sometimes we'll get older, or withhold,
We will find out how much we burn each ourselves.
Maybe i'm the only one who wanna take a care'bout you,
And maybe you're the only one who can save me from the darkness.
Maybe i'm the only one who wanna take a care'bout you,
And maybe you're the only one who can save me from the darkness.
Maybe i'm the only one who wanna take a care'bout you,
And maybe you're the only one who can save me from the darkness.
Maybe I'm the only one who wanna take a care'bout you,
And maybe you're the only one Who can save me from the darkness.
Maybe I'm the only one who wanna take a care'bout you,
And maybe you're the only one Who can save me from the darkness.
Maybe I'm the only one who wanna take a care'bout you,
And maybe you're the only one Who can save me from the darkness.

Text přidal PhoeniCZ

Překlad přidal PhoeniCZ

Je zde něco špatně?
Reklama

Sunshine

Reklama

PhoeniCZ texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.