Kecárna Playlisty
Reklama

Dance With Me - text, překlad

playlist Playlist
Zatancuj si se mnou elegantní tango,
Sem si jistej, že spolu půjde nám to.
Ideální tempo pro tvůj harém shake,
Krok za krokem, otočka, salto.
9 milimetrů mezi námi nás dělí
Od posledního waltzu, už sme dospělý.
Kroky sme zatím nezapomněli,
Protože nic není tak skvělý, jako tvoje rytmy.
Dance with me elegant tango,
I'm sure we will go well together.
The ideal pace for your harem shake,
Step by step, turn, flip.
9 mm amongst us divides us
From the last waltz, we've grown.
We haven't forgoten the steps yet,
Because nothing is so great as your rhythms.
Držím tě okolo pasu, chceš se mi vytrhnout,
Roztrhal bych ti šaty,
Ale bojím se, že by nás za to mohli vykopnout,
Necháme to na doma, na časy zlatý.
Miluju, když se ti můžu dívat do očí,
A pak se otočíš, zadek je dvakrát větší.
Hladím tě po krku až po ramena,
Sem si jistej, že se mi zvyšuje teplota...
I'm holdin' you around your waist, you want to rip,
I'd tore your dress,
But I am afraid that we would be able to kicked over,
We'll leave it at home, at times gold.
I love when I can look into your eyes,
And then you turn around, your ass is twice as big.
Caress you from the neck to the shoulders,
I'm sure that I my temperature raise...
Někomu tady asi stojí, asi to bude PhoeniCZ,
Ale doufám, že nikdo kromě tebe nepozná nic.
I když popletu kroky, dokážeš mě vést,
A to mě svádí víc než tě připravit o čest.
Je tolik cest, kudy by sme mohli jít,
Ale o to nejde, ukaž mi způsob, jak žít.
Vydělat si a hýčkat tě, chci tě rozmazlenou,
Snídaně do postele, spát s královnou.
Someone's maybe horny, it's probably PhoeniCZ,
But I hope that no one except you won't recognize anything.
Although scatterbrain steps you can guide me,
And that brings me more than prepare you for the honor.
There are so many ways through which we could go,
But never mind, show me the way how to live.
To earn money and pamper you, I want you spoiled,
Breakfast into bed, sleep with the queen.
Ale tady jsme si rovni, jako tvoje záda,
Kolikrát se hádám, že se není o čem hádat.
A tak to všechno nacpem do jednoho tance,
Ve válce rozhoduje výchozí pozice.
A pak zjistíš, že i kdybys chtěla, nejde se vracet,
Má to háček, kterej je bezcenej bez udice.
Jenže tahle válka vždycky končí mírem,
Vždycky když odejdem, tak znovu přijdem.
But here we are equal, like your back,
Many times did I guess that's nothing to argue.
So cram it all into one dance,
In war, decides the starting position.
And then you realize that even if you wanted, there's no returning,
There's a crochet hook, which is worthless without fish line.
But this war always ends with peace,
Every time whenwe leave we come again.
Nejsme zastánci,
Tvrdýho boje,
Zatancuješ si,
Jen kroky moje.
Slova jsou hluboký,
Jako je moře,
Tvý boky nádherný,
Vlní se, Bože!
Pojď se mnou do pekla,
Nebo aspoň do nebe,
Kdybys nic neřekla,
Půjdem i hned ven.
Čekám na odpověď,
Která nepřichází,
Otvíráš ústa,
Ale nic neslyším.
We are not advocates
Of hard fight
U'll dance
Only my steps.
The lyrics are deep,
Like the sea,
These your hips gorgeous,
Waving, oh God!
Come with me to hell
Or at least to heaven
If you said nothing,
We go out now.
I am waiting for an reply,
Which doesn't,
You open the mouth,
But I can not hear anything.

Se skleničkou v ruce se usmíváš, máš mě pod palcem,
Nalejvám ti další, nepůjdem se projít parkem?
Vymysli si symbol a podívej se na hvězdy,
Určitě tam někde je, ať už určitě nebo jestli.
Zatancuj si se mnou, písničku pomalou,
Cestou zpátky do postele, budem spolu tančit tmou.
Rozděláme další víno a skončíme pod peřinou,
Schovaný před světem, před sebou i před většinou...

With a drink in hand you smiling, got me under your thumb,
Infusing the others, won't we walk through the park?
Think of the symbol and look at the stars,
Certainly there somewhere, whether certainly or if.
Dance with me, slow song,
On the way back to bed, we'll be dancing together through the darkness.
Shall make the more wine and end up under the duvet,
Hidden from the world, ahead even before the mostly ...
(Dance with me...) (Dance with me ...)
Vždycky si zkoumala, rozdíly před a po sexu,
Teď je všechno jiný, a tak ti přinesu metaxu.
Si sluneční světlo, já měsíční, a tak ti slibuju,
Že nikdy nezhasnu, dokud tě miluju.
Rád si prohlížím tvoje čerstvý tetování,
S tím, že když tu zrovna nejsem, tak tě nepodvádím.
Ale to není důvod, proč není vyhráno,
Už to radši nepij, ať zbyde na ráno.
Budu tě pozorovat, jak klidně spíš,
A pak tě vzbudím rovnou, se snídaní.
Zeptám se, jak ses vyspala a jestli půjdeš do práce,
A nebo se znovu pustíme do tance...
You always looked at the differences before and after sex,
Now everything is different, so I bring Metaxa.
You're solar light, I the moonlight, so I promise you,
They never turn out until I love you.
I like watching your fresh tattoo
With that, when I'm not just here, i'm not cheating you.
But that's not the reason why it isn't won,
Y'd not rather drink, whether left over in the morning.
I'll see how you calmly sleeping,
And then you wake up with breakfast.
Will ask you, how did you sleep, and if you go to work,
Or again we start to dance ...
(Dance with me...) (Dance with me ...)

Text přidal PhoeniCZ

Překlad přidal PhoeniCZ

Je zde něco špatně?
Reklama

Sunshine

Reklama

PhoeniCZ texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.