Kecárna Playlisty

Sweet Tooth - text, překlad

playlist Playlist
(I swear
By my sin-loving soul
(Přísahám
Na mou hříchy milující duši
I can taste your sins
All over me)
Mohu ochutnat tvé hříchy
Vše proti mě)
I see broken angels
With splintered halos
Vidím zlámané anděly
S roztříštěnýma svatozářema
I'm the serpent
Swallowed by the sun
Jsem pokušitel
Pohlcen sluncem
My gentle obsession with
Corrupt nutrition
Má jemná posedlost
Zkaženou výživou
I can taste the madness
Dripping from my tongue
Mohu ochutnat šílenství
Odkapávající z mého jazyka
Between the spaces to
Scratch the itch
Mezi místy
Škrábat si zranění
My sins of excess
Prove to me that I exist
Mé hříchy excesů
Dokazují mi, že existuji
My lips drip
Secrets of the flesh
Z mých rtů odkapávají
Tajemství těl
They fold into a blade
And beg "make me wet"
Zabalili se do břitvy
A prosili "ovlhči mě"
I can't help myself
SWEET TOOTH
Nemohu si pomoci
SLADKÁ CHUŤ
Seduced by my obsession
I'll build my own religion
So I can taste the secret places
That set you on fire
Pokoušena svou posedostí
Postavila jsem si vlastní vládu
Tak mohu ochutnat tajná místa
Co tě zapalují
(You are my favorite)
Most dangerous
Fascination)
(Jsi můj oblíbenec
Nejnebezpečnější
Fascinující)
Tempt me devil
Teach me what you think I need
Pokoušej mě, ďáble
Uč mě co myslíš si, že potřebuji
Her fingers are Caesar
Slowly conquering me
Její prsty jsou diktátorem
Pomalu mě porážejí
We move like Buddhas
Twisted in a silent scream
Hýbeme se jako Budhové
Zvráceni v tichém křiku
Our souls explode
& merge with the Shiva frequency
Naše duše explodují
A spojují se se Shivinou frekvencí
The meat is sweet
Is it love ? or is it lies ?
Maso je sladké
Je to láska? Nebo jsou to lži?
To burn in the heat
Of the fire in her eyes
Hořet v horku
V ohni jejích očí
My lips drip
A soft song of love and flesh
Z mých rtů kape
Píseň lásky a těla
That folds into a blade
And beg "make me wet"
Co zabalila se do břitvy
A prosili "ovlhči mě"
I can't help myself
SWEET TOOTH
Nemohu si pomoci
SLADKÁ CHUŤ
Seduced by my obsession
I'll build my own religion
So I can taste the secret places
That set you on fire
Pokoušena svou posedostí
Postavila jsem si vlastní vládu
Tak mohu ochutnat tajná místa
Co tě zapalují
Tempt me
Teach me
Feed me
Heal me
Pokoušej mě
Uč mě
Krm mě
Léč mě
I feel like being bad Cítím se být zlá
The tyrant of my desire
A blushing rosebud begging to be plucked
Tyrant mé touhy
Červenající poupě začíná se otevírat
I feel like being .... Cítím se být...
Inside you baby
It was an atomic testing site
Uvnitř tebe, zlato
Byla to atomická síť testování
Explosive, corrosive
But oh, what a delight
Výbušná, korozivní
Však ach, jaká rozkoš
They say the body's a temple
& desires a sacrifice
Říkají, že tělo je chrámem
a touhami a oběťmi
Devils speak, angels weep
For my SACRED APPETITES
Ďábel mluví, andělé pláčou
Pro mé SVATÉ CHUTĚ
Seduced by my obsession
I'll build my own religion
So I can taste the secret places
That set you on fire
Pokoušena svou posedostí
Postavila jsem si vlastní vládu
Tak mohu ochutnat tajná místa
Co tě zapalují
Explosive, corrosive
But oh, what a delight
Výbušná, korozivní
Však ach, jaká rozkoš
Devils speak, angels weep
For my sweet tooth's sacrifice
Ďábel mluví, andělé pláčou
Pro mou oběť sladké chuti
...take my temperature baby
This is what you taste like
... zkus mou teplotu, zlato
Tak chutnáš
When our souls collide
I can conquer everything
That defeats me in life
Když se naše duše srazí
Porazím cokoli
Co srazilo mě v životě
Feed me
Eat me
Drink me
Nakrm mě
Sněz mě
Vypij mě
Promise I'll never be bored
And I'll be yours tonight
Slib, že nikdy mě to neomrzí
A já budu dnes tvou
THIS IS WHAT YOU TASTE LIKE
THIS IS WHAT YOU TASTE LIKE
THIS IS WHAT YOU TASTE LIKE
Tak takhle chutnáš
Tak takhle chutnáš
Tak takhle chutnáš

Text přidala Twinkee

Video přidala MissH

Překlad přidala MissH


Smash The Control Machine

Otep texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.