Playlisty Kecárna
Reklama

Hollow - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Be sure they’ll find another reason, a cause to fan the flame
To justify their actions and to camouflage their game
Dissent is labelled treason and the process stays the same
By the mass they will get silenced, outright branded with ill fame
Buď si jistý, oni najdou další důvod, příčinu aby rozdmýchali plamen
Aby ospravedlnili své akce a kamuflovali svou hru
Nesouhlas je označen zradou a proces zůstává stejný
Masami budou umlčeni, otevřeně ocejchovaní špatnou slávou
How can’t you see they are Jak nemůžeš vidět, že jsou to
Hollow minds, hollow souls
In this hollow land
Beware of the path of the men they follow
Hollow minds, hollow souls
In this hollow land
Beware of their way or turn also hollow
Prázdné mysli, prázdné duše
V této duté zemi
Pozor na stezku muže, kterého sledují
Prázdné mysli, prázdné duše
V této duté zemi
Pozor na jejich cestu nebo se taky staň prázdným
Or you turn also hollow
Or you turn also
Nebo se taky staň prázdným
Nebo se taky staň
Hollow faces on the big screen
Controlled by the unknown
Silеnce the soverеigns
Bring sickness for all
Prázdné tváře na velké obrazovce
Kontrolovaní neznámem
Utiší vládce
Přináší nemoc všem
Feed them cash and power
And teach them to condone
And soon they’ll
Reign over dead men
Inherit the fall
Krmíš je penězi a mocí
A učíš je přehlížet
A brzy budou
Vládnout nad mrtvými
Zdědí pád
Hollow minds, hollow souls
In this hollow land
Beware of the path of the men they follow
Hollow minds, hollow souls
In this hollow land
Beware of their way or turn also hollow
Prázdné mysli, prázdné duše
V této duté zemi
Pozor na stezku muže, kterého sledují
Prázdné mysli, prázdné duše
V této duté zemi
Pozor na jejich cestu nebo se taky staň prázdným
But we can’t
Stem the tide and turn back time
Resort to violence
And act of self-defence
Fight
What you’ll find along the way
It will break your back
Leaves you behind among the dead
Ale my nemůžeme
Zastavit příliv a vrátit čas
Uchýlit se k násilí
A jednat o sebeobraně
Bojuj
Co najdeš podél cesty
Zlomí to tvá záda
Nechá tě to napospas mezi mrtvými
And you’ll turn also hollow
And you’ll turn also hollow
Turn also hollow
And you’ll turn also
A taky se staneš prázdným
A taky se staneš prázdným
Staneš se prázdným
A taky se staneš
Hollow doctrines running deep
They will pass their virus on
To the unborn
The world is left to weep
As the empire long gone
Will be reborn
Prázdné doktríny, proudí hluboko
Předají svůj virus na
Nenarozené
Svět zůstal ať pláče
Když dávno ztracená říše
Bude znovuzrozena
How can’t you see they are Jak nemůžeš vidět, že jsou to
Hollow minds, hollow souls
In this hollow land
Beware of the path of the men they follow
Hollow minds, hollow souls
In this hollow land
Beware of their way or turn also hollow
Prázdné mysli, prázdné duše
V této duté zemi
Pozor na stezku muže, kterého sledují
Prázdné mysli, prázdné duše
V této duté zemi
Pozor na jejich cestu nebo se taky staň prázdným

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Final Days

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.