Kecárna Playlisty
Reklama

I can feel a hot one - text, překlad

playlist Playlist
I could feel a hot one taking me down
For a moment, I could feel the force
Fainted to the point of tears
And you were holding on to make a point
What's the point?
Cítil jsem horký, že mě dolů
Na okamžik jsem cítila sílu
Omdlel na místo slz
A vy jste drželi na dělat bod
Jaký to má smysl?
I'm but a clean man, stable and alone man
Make it so I won't have to try
The faces always stay the same
So I face the fact that I'm just fine
I said that I'm just fine
Jsem ale člověk čistý, stabilní a osamělý člověk
Ať je to tak nebudu muset to muset zkoušet
Tváře zůstavají vždy stejné
Tak jsem se tváří v tvář faktu, že jsem v pohodě
Řekl jsem, že jsem v pohodě
I remember, head down,
After you had found out
Manna is a hell of a drug
And I need a little more, I think
Because enough is never quite enough
What's enough?
Vzpomínám si, hlavou dolů,
Poté, co zjistil
Manna je peklo drog
A já potřebuju trochu víc, myslím, že
Protože dost, není nikdy dost
Co je dost?
I took it like a grown man crying on the pavement
Hoping you would show your face
But I haven't heard a thing you've said
In at least a couple hundred days
What'd you say?
Vzal jsem to jako dospělý muž, který pláče na chodníku
Doufajíc, že byste mohli ukázat svou tvář
Ale já jsem neslyšel, co jste řekl,
Alespoň pár sto dnů
Co říkáte?
I was in the front seat, shaking it out
And I was asking if you felt alright
I never want to hear the truth
I want to hear your voice, it sounded fine
My voice, it sounded fine
Byl jsem na předním sedadle, třes to
A ptal jsem se, zda jste se cítil v pohodě
Už nikdy nechci slyšet pravdu
Chci slyšet tvůj hlas, který zněl tak dobře
Můj hlas, zněl tak dobře
I could feel my heartbeat taking me down
And for the moment, I would sleep alright
I'm dealing with a selfish fear
To keep me up another restless night
Another restless night
Cítil jsem tlukot mého srdce, že mě dolů
A pro tuto chvíli, Chtěl bych v pořádku spát
Já se zabývám sobeckým strachem
Vezme mě do další neklidné noci
Další neklidné noci
The blood was dry, it was sober
The feeling of audible cracks
And I could tell it was over
From the curtains that hung from your neck
Krev byla suchá, to byl střízlivý
Pocit zvukových trhlin
A já jsem mohl říct, že bylo po všem
Od záclony, která visela z krku
And I realized that then you were perfect
And my teeth ripping out of my head
And it looked like a painting I once knew
Back when my thoughts weren't entirely intact
A já jsem si uvědomil, že poté jste byli perfektní
A moje zuby kopírování z mé hlavy
A to vypadalo jako obraz, který jsem kdysi znal
Zpět, když moje myšlenky nebyly zcela neporušený
To pray for what I thought were angels
Ended up being ambulances
And the Lord showed me dreams of my daughter
She was crying inside your stomach
Aby se modlili za to, co jsem myslel, že andělé
Skončil jako bytí sanitky
A Pán mi ukázal sny mé dcery
Plakala ve vašem žaludku
And I felt love again A cítil jsem lásku znovu

Text přidala Queen

Video přidala perryren

Překlad přidala Queen

Je zde něco špatně?
Reklama

Mean Everything To Nothing

Reklama

Manchester Orchestra texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.