Playlisty Akce
Reklama

Unchained - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I have the right to remain violent
Anything you say will be used to silence
So shut the fuck up with your blah blah blah
Rip your face raw like texas chainsaw
Já mám právo zůstat násilnický
Všechno, co řekneš bude použito pro mlčení
Takže drž hubu se svým bla bla bla
Urvi si ksicht jako texaskou motorovkou
Born into a world that was turned against me
I turned into something they never thought I'd be
Fuck all this fame, you can have it back peace
Put my middle finger up 'cause you don't own me
Narodil jsem se do světa, který byl obrácen proti mně
Já se změnil na něco, co oni by nikdy nečekali
Srát na všechnu tuhle slávu, můžeš to mít zpět v klidu
Zvednu svůj prostředníček, protože ty mě nevlastníš
You've tried to say you're sorry for the things you've done
Tried to play me like a fool but I know I am not one
Try to trap me with your lies & accusations
Fuck you bitch! I'm the freak of the nation
Zkoušela jsi se omluvit za věci, které jsi provedla
Zkoušelas to na mě hrát jako na blbce, ale já vím, že to já nejsem
Zkoušíš mě polapit svým lhaním a obviňováním
Srát na tebe mrcho! Já jsem blázen národa
Here's a bag of dicks, no one gives a shit
Go and run your mouth, take a knife to your clit
If you're talking garbage, making my name tarnished
Put my rep in bondage, rip it up like carnage
Tady je pytel ptáků a nikoho to nezajímá
Běž a pusť si hubu na špacír
Jestli říkáš blbosti, špiníš moje jméno
Svazuješ mojí reputaci, roztrhej ji a udělej z ní krvavou lázeň
I'm unchained, insane in the membrane
I'm on top of the motherfucking food chain
I'm so high they can't find a tree for me to hang
I'm on a mission and I'm looking for some putang
Jsem nespoutaný, šílený v membráně
Jsem na vrcholu zkurvenýho potravního řetězce
Jsem tak vysoko, že nemůžou najít strom, na který by mě pověsili
Jsem na misi a hledám něco ostrého
I'm cutting free from these shackles and all these chains
Cut me loose from this noose, I need some mary jane
Drop the crane on the haters to end my pain
So I can drain all my bad blood in vein
Osvobozuju se z téhle pout a všech těch řetězů
Osvoboď mě z téhle oprátky, potřebuju nějakou mary Jane
Pusť jeřáb na hatery a ukonči tak mojí bolest
Abych mohl vypustit všechnu zlou krev z tepny
Down and broken bound by lock & key
Shamed for who I am; modern slavery
Revenge will have its day, I serve no one but me
Let these chains fall away, I've been finally set free
Ponížené a zničené pouto klíčem & zámkem
Stydím se za to, kdo jsem;moderní otroctví
Pomsta dostane svůj den, nenaservíruju nikoho jinýho než sebe
Nechám tyhle řetězy odpadnout, konečně budu volný
I got this way just being me
And now screaming fans are all I see
I'm not afraid, I'm not ashamed
I'm not your slave, baby I'm unchained
Mám tuhle cestu, prostě být sám sebou
A teď jsou ječící fanoušci vše, co vidím
Nebojím se, nejsem zostuzený
Nejsem tvůj otrok, zlato já jsem nespoutaný
I'm having a rebel-ation
With your mainstream fabrications
'Cause I wasn't born in a manger, I was born in this nation
I'm not a gift from god and certainly not a spawn of satan
Mám svoji rebelii
S tvými obyčejnými výmysly
Protože jsem se nenarodil v korytu, já se narodil v tomhle národu
Nejsem dar od Boha a určitě nejsem plod satana
But this dream I'll keep chasing
For as long as you hating
No white flag will be waving
'Cause the shit that you're saying
Ale tenhle sen si budu plnit dál
Tak dlouho, jak vy budete nenávidět
Nebudu mávat žádnou bílou vlajkou
Kvůli kravinám, co říkáš
I'm a ticking time bomb just waiting to go off
I'm the motherfuckin trigger finger on the hand of god
I'll force feed you needles whether you hate me or not
I'm vicious and I'm young and I can't be stopped
Jsem časovaná bombám jen čekám na výbuch
Jsem zkurvejnej spouštěcí prst na ruce Boha
Vynutím si zdroj vašich jehel, ať už mě budete nenávidět nebo ne
Jsem brutální a mladý a nikdo mě nezastaví
You can try to lock me up, put me in a cage
But this lion you see will never be tame
I've been crazy since I dropped out the 9th grade
With vacations to the loony bin before I was of age
Můžeš mě zkusit zamknout, dát mě do klece
Ale tenhle lev, kterého vidíš nikdy nebude zkrocen
Byl jsem šílený od doby, co jsem vypadl z deváté třídy
S dovolenou ve cvokárně dřív než jsem měl věk
I got the beat down running home on the first day
And the cops told me to wipe that evil smile off my damn face
I laughed then cause I knew this would be the last time I cave
And I never went back after that day
Zbili mě, když jsem první den utíkal domů
A polda mi řekl, abych si vymazal ten krutý úsměv ze svého zatracenýho obličeje
Potom jsem se smál , protože jsem věděl , že tohle by bylo naposledy, co jsem se prokopal ven
A po tom dni už jsem se nikdy nevrátil
I moved on, got strong
Even changed my fucking name
I may be "Jayy Von" now
But "Jeremy Brian" is from where I came
Posunul jsem se vpřed, zesílil jsem
Dokonce jsem si změnil svoje zkurvený jméno
Možná jsem teď ''Jayy Von''
Ale ''Jeremy Brian'' je to odkud pocházím
So give me the blame, break my chains
I never said I wanted fame
I'll do what I can to make a change
But I'm not your slave baby, I'm unchained
Tak mi dej vinu, rozbij moje řetězy
Nikdy jsem neřekl, že chci slávu
Udělám, co budu moct, abych udělal změnu
Ale nejsem tvůj otrok zlato, jsem nespoutaný
I got this way just being me
And now screaming fans are all I see
I'm not afraid, I'm not ashamed
I'm not your slave, baby I'm unchained
Mám tuhle cestu, prostě být sám sebou
A teď jsou ječící fanoušci vše, co vidím
Nebojím se, nejsem zostuzený
Nejsem tvůj otrok, zlato já jsem nespoutaný
You can lock me in a cage
You can lock me in a cage
But I'll break free with my rage
But I'll break free with my fucking rage
Můžeš mě zamknout v kleci
Můžeš mě zamknout v kleci
Ale já se probiju ven díky svému vzteku
Ale já se probiju ven díky svému zkurvenému vzteku
You can't hold me fucking down
You can't hold me fucking down
Like Dillinger, I'll break out
Like Dillinger, I am fucking breaking out
Můžeš mě kurva držet dole
Můžeš mě kurva držet dole
Jako Dillinger, já se probiju ven
Jako Dillinger, já se kurva dostávám ven
I got this way just being me
And now screaming fans are all I see (All I see yeaa)
I'm not afraid, I'm not ashamed (I'm not afraid, I'm not ashamed)
I'm not your slave, baby I'm unchained
Unchained
Unchained
I'm unchained
Unchained
Mám tuhle cestu, prostě být sam sebou
A teď jsou ječící fanoušci vše, co vidím (vše, co vidím, yeaa)
Nebojím se, nejsem zostuzený (nebojím se, nejsem zostuzený)
Nejsem tvůj otrok, zlato já jsem nespoutaný
Nespoutaný
Nespoutaný
Jsem nespoutaný
Nespoutany

Text přidala Denasha

Video přidala Denasha

Překlad přidala Denasha

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

BOTDF

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.