Playlisty Akce
Reklama

Fantasyland - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

"Here you leave today and enter the world of yesterday tomorrow and fantasy.""Tady opustíš dnešek a přesuneš se do světa včerejška zítřka a fantazie."
Abra kadabra, I am the wiz
I got the magic and the wand, 007; James Bond
I am driving in the car looking like a shooting star
Got a porn star bitch sucking my dick at the bar
Abra kadabra, jsem kouzelník
Mám magii a hůlku, 007; James Bond
Řídím auto vypadám jako padající hvězda
Mám porno hvězdu co mi kouří ptáka v baru
I'm a nocturnal creature smoking that reefuh
I'm feeling kinda naughty doing shots on bodies
About to make you my main feature
So sit back, relax and let me be your teacher
Jsem noční kreatura kouřící reefah
Cítím se nezbedně zasahuji těla
Snažím se udělat z tebe mou hlavní vlastnost
Tak si sedni, relaxuj a dovol mi být tvým učitelem
It's crystal clear when you are near
You take me far, my diamond dreams
We're young at heart, we do believe
Wish on a star, you'll get your fantasy
Jsem krystalově čistý když jsi nablízku
Bereš mě daleko, mé diamantové sny
Jsme mladí v srdci, věříme
Přejeme si od hvězdy, dostaneš svou fantazii
And if this is just a dream
Don't wake me up
Don't wake me up
A pokud je tohle jenom sen
Nebuďte mě
Nebuďte mě
And if this is just a dream
Don't wake me up
Don't wake me up
A pokud je tohle jenom sen
Nebuďte mě
Nebuďte mě
It's tragic, magic
National geographic
You be the prey
I'm the motherfuckin' savage
Je to tragické, magické
Národní zeměpis
Budeš oběť
Jsem zkurveně krutý
Fucking genie without a bottle
I'll grant your wishes if you swallow
Covered in scars, face like a model
My name is Jayy Von so fucking holler
Zkurvený génius bez lahve
Daruji ti tvá přání pokud polkneš
Schovaný v jizvách, obličej jako model
Mé jméno je Jayy Von tak zkurveně křičím
Courage is all it takes
To live your dreams while your awake
So just let go and come with me
Imagination wild and free
Odvaha je všechno si to vzít
Abys žil své sny zatímco jsi vzhůru
Tak to nech být a pojď se mnou
Představivost divoká a volná
Stardust falls to the ground
Your love is where I want to drown
This magic is the secret key
To living out your fantasies
Hvězdný prach padá na zem
Tvá láska je tam kde se chci utopit
Tahle magie je tajný klíč
Abys žil ve svých fantaziích
I'm about to tell you everything *hahaha* Chci ti všechno říct *hahaha*
I'll roll one up for you and I
We can 69 while we get high
So pass the blunt and I'll see you in sky
You can spit me out just to taste me twice
Jedno pro tebe roztočím a
Můžeme dát polohu 69 zatímco půjdeme nahoru
Tak típni blunta a já tě uvidím na obloze
Můžeš to vyplivnout abys mě cítil dvakrát
You got it boy, name your time and place
I really wanna show you how to roll my way
I'm hung like the gallows with a real pretty face
But what I really wanna know is how you taste
Máš to kluku, pojmenuj svůj čas a místo
Opravdu ti chci ukázat jak jít mou cestou
Visím na šibenici s opravdu krásným obličejem
Ale co opravdu chci vědět je jak chutnáš
What's your flavor of fantasy
Is it my whip, chain and dreams?
Can you lick it up, can you make me melt
And fucking lick my plate clean?
Jaká je příchuť tvé fantazie
je to můj bič, pouta a sny?
Můžeš to olíznout, můžeš mě donutit tát
A kurva vylízat mě dočista?
Show show show me what
What what you mean mean
Cause I ain't never met a bitch
That I couldn't please *hahaha*
Ukaž ukaž ukaž mi co
co co myslíš myslíš
Protože jsem nikdy nepotkal děvku
kterou bych nemohl uspokojit *hahaha*
Here we leave today
And enter the world of fantasy
Throw your cares all away
Just wish for me, I'll be your dream
Tady opouštíme dnešek
A vstupujeme do světa fantazie
Zahoď všechny své obavy
A přej si mě, budu tvůj sen
Stardust falls to the ground
Your love is where I wanna drown
This magic is the secret key
To living out your fantasy
Hvězdný prach padá na zem
Tvá láska je tam kde se chci utopit
Tahle magie je tajný klíč
Abys žil ve svých fantaziích
I wish I wish I wish upon a star
That your heart will be my lucky charm
I wish I wish I wish upon a star
That your heart will be my lucky charm
Přeji si přeji si přeji si od hvězdy
Aby tvé srdce bylo mé šťastné kouzlo
Přeji si přeji si přeji si od hvězdy
Aby tvé srdce bylo mé šťastné kouzlo
I wish I wish I wish upon a star
That your heart will be my lucky charm
I'll be your dream...
Přeji si přeji si přeji si od hvězdy
Aby tvé srdce bylo mé šťastné kouzlo
Budu tvůj sen

Text přidala Denasha

Video přidala Denasha

Překlad přidala Denasha

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

BOTDF

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.