Playlisty Akce
Reklama

Crucified by your lies - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Woooooah crucified by your lies
Woooooah crucified like Jesus Christ
Whooooooah ukřižován vašimi lžimi
Whooooooah ukřižován jako Ježíš Kristus
Hi, my name is Jesus
Like a man that was crucified
Bitches with their lies
Almost pushed me into suicide
Ahoj jmenuji se Ježíš
Stejně jako muž, který byl ukřižován
Mrchy a jejich lži
Skoro mě natlačily do sebevraždy
Call me a rapist
Here's the truth, can you take it?
Why you keep believing
What these haters keep on saying?
Řikej mi násilník
Tady je pravda, dokážeš to snést?
Proč pořád věříš,
Co tyhle hateři pořád říkají?
I've never been convicted
But the media's choice
In trying to paint me as a criminal
I guess they're just addicted
Nikdy jsem nebyl odsouzen
Ale to byla volba medií
Zkoušet ze mě udělat zločince
Hádám, že jsou jen závislý
The only thing they want is
Money, fame and attention
But making accusations
Complicate the situation
Jediná věc, co chtějí jsou
Peníze, sláva a pozornost
Ale žalování
jen komplikuje situaci
I know that I'm not perfect
I fuck up and make mistakes
But I'm man enough to admit
To the truth you can't erase
Já vím, že nejsem dokonalý
Kurvím věci a dělám chyby
Ale jsem dost muž na to, abych to přiznal
Řekl pravdu, kterou nemůžete vymazat
You're getting so creative
With my pictures and your photoshop
Make something out of nothing
With your fabricated photo of
Jste tak kreativní
S mými fotkami ve vašich photoshopech
Uděláte něco z ničeho
S vašimi fotkami
I find it so disgusting
You waste all your time on me
All of this injustice
From a life filled with disease
Příjde mi to tak odporné
Plýtváte na mě všechen svůj čas
Všechny tyhle nespravedlnosti
Ze života plného nemocí
Nailed me to the cross
With your slandered allegations
Just like Jesus Christ
I will pray for your salvation
Přibili mě ke kříži
Povluvili jste mě se svými obviněními
Jako Ježíše Krista
Budu se modlit za vaše spasení
Your life is so pathetic
I'll rejoice and celebrate
While your hatred has become
The final source of your damnation
Váš život je tak patetický
Budu se radovat a slavit
Zatímco se vaše nenávist stala
Konečným zdrojem vašeho zatracení
Woooooah crucified by your lies
Woooooah crucified like Jesus Christ
Whooooooah ukřižován vašimi lžimi
Whooooooah ukřižován jako Ježíš Kristus
Now imagine being tortured
For the rest of your life
With all simple doubt
I tried to frame you all the time
Teď si představte být mučeni
Pro zbytek svého života
Se vších jednoduchou nedůvěrou
Jsem se snažil změnit váš názor
Posting youtube vids
With only one side of a story
Stick it in your ass
With your 5 seconds of glory
Zveřejníte youtube videa
Jen s jednou stranou příběhu
Strčte si to do řiti
I s vašimi pěti minutami slávy
Rumour's going around
Telling I'm a crazy loose cannon
Well fuck it I'll go green
Like the Hulk and do some damage
Pomluvy všude okolo
Říkají že jsem šílený uvolněný kanon
Dobře, seru na to, zezelenám
Jako Hulk a něco zničím
Before you go accusing me
Better get your facts straight
Defence isn't bullying
When you're a victim of this hate
Předtím než mě půjdete obvinit
Bude lepší když si zjistíte fakta přímo
Obrana není šikanování
Když jste oběť této nenávisti
As a matter of fact I hope you die
With a frantic in your eye
Screwed with knives with your life
I won't back down, I will rise
Jako záležitost faktu doufám, že zhebnete
Se zuřivostí v oku
Prošroubováni nožema, vaším životem
Já neodstoupím, já povstanu
It's all politics
Waiting game fame
Defeat me, you're afraid
Then nail me to the flame
Všechno je to politická
Hra čekání na slávu
Porazit mě, toho se bojíte
Pošlete mě do ohně
When the smoke clears
You'll be the guilty one
Here's my last bullet
Set the barrel of my fucking gun
Když kouř zmizí
Vy budete ti viní
Tady je moje poslední kulka
Nabít hlaveň mojí zkurvený pistole
I'm done, I'm over
I know that I'm a righteous man
I'm sick and tired
Of trying to make you people understand
Jsem hotový, zkončil jsem
Já vím, že jsem čestný muž
Už toho mám dost a jsem unavený
Z toho přimět lidi porozumět
When they close my casket
And I'm holding hands with death
Just remember all I sacrificed
Here's my final breath
Až zavřou moji rakev
A já budu držet ruce se smrtí
Jen si budu pamatovat vše, co jsem obětoval
Tady je můj konečný dech
I gave you my compassion
Turned on me like an assasin
Stole me with your fucking life
Just like Jesus and the passion
Dal jsem vám svůj soucit
Obrácen na mě jako na vraha
Ukradený vašimi zkurvenými životy
Stejně jako Ježíš a vášeň
Woooooah crucified by your lies
Woooooah crucified like Jesus Christ
Whooooooah ukřižován vašimi lžimi
Whooooooah ukřižován jako Ježíš Kristus
When it's all over
Tell me, where does it end?
Trialed by fire
Of an innocent man
Kdy to všechno skončí
Řekni mi, kde je tomu konec?
Vyzkoušen ohněm
Nevinného muže
Persecute, execute
Nail me to a holy cross
Think you got the best of me
But I'm the motherfucking boss
Pronásledovat, vykonat
Přibili mě ke svatému kříži
Mysleli jste, že jste ze mě dostali to nejlepší
Ale já jsem zkurvenej boss
Call me a pedophile
Underage is not my style
You sick twisted fuck
Wish you had your fucking nuts cut..
Říkejte mi pedofile
Nezletilci nejsou můj styl
Vy hloupí zrádní kteréni
Přeju vám, aby vám usekli vaše zkurvený koule..
Shoved into your eye sockets
Violence is a way of loving
Giving me the justice
I rightfully deserve
Strčené do vašich očních důlků
Násili je způsob milování
Dává mi spravedlnost
Kterou si právem zasloužím
Closing up the Chapter 2, all that is absurd
When you listen to my music
Listen to me word for word
Then you'll understand my meaning and my right will be reversed
Uzavírám 2. kapitolu, všechno tohle je absurdní
Když si poslechnete moji hudbu
Vyslechnete si mě slovo od slova
Pak porozumíte mému významu a moje právo bude zpět
Hate hate hate when you cannot fucking break
Hate hate hate cause I've got what it takes
Hate hate hate all the music that I make
Jealousy's my bitch and I'm fucking her face
Nenávist, nenávist, nenávist když kurva nemůžete nic rozbít
Nenávist, nenávist, nenávist protože já vím, co to může vzít
Nenávist, nenávist, nenávist pro všechnu hudbu, kterou dělám
Žárlivost je moje děvka a já šukám její ksicht
How do I taste? Jak chutnám?
Woooooah crucified like Jesus Christ.. Whoooooah ukřižován jako Ježíš Kristus..

Text přidala Denasha

Video přidala Denasha

Překlad přidala Denasha

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

BOTDF

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.