Kecárna Playlisty
Reklama

Goblin Box - text, překlad

playlist Playlist
Moist
Fleshy pink hands are now
Covering us,
Lowering us into
A tiny metal
Box.
They said we would never escape
The goblin box,
They had never been so fucking wrong
In their whole god damn motherfucking
Vlhké
Masité růžové ruce nás teď
Zakrývají
Stahují nás do
Maličké kovové
Bedny.
Tvrdili, že nikdy neunikneme
Skřetí bedně,
Nikdy se tak zasr*ně nemýlili
Za celé jejich zatracené zaj*bané
Live's so easy to save,
Lost by the hundreds.
Foolproof design?
But this box is
Easy to fucking destroy!
Where the fuck are your brains now?
I (think I) see them on the wall
Životy je tak snadné ochránit
Ztracené po stovkách
Blbuvzdorná konstrukce?
Ale tuhle bednu je
Sakra snadné zničit!
Kde teď ku*va jsou vaše mozky?
Já (myslím), že je vidím na zdi
Breaking free
(Rip all the humans)
With ease
(Tear all the humans up)
Our appetite for blood
(Kill all the humans)
Impossible to please
Uvolnění
(Rozervat všechny lidi)
S lehkostí
(Roztrhat ty lidi)
Naši chuť na krev
(Zabít všechny ty lidi)
Nemožné uspokojit
Stuffed
Into the clutches of this
Horrible box,
So
Many other beasts
Have met their demises.
They said that the box
Was a damn solid design,
But what they didn't realize
Was goblins are stronger, faster, and smarter.
Vecpaní
Do spárů této
Hrozivé bedny
Tolik
Mnohých jiných zrůd
Se setkalo se svým skonem
Řekli, že ta bedna
Byla sakra pevná konstrukce
Ale co si neuvědomili bylo,
Že skřeti jsou silnější, rychlejší a chytřejší.
Chuckling humans, sealing the box,
Goblins are undeterred.
Taking great care as they check all the locks
Not a peep can be heard as they speak not a word!
Chichotající se lidé, těsníce bednu
Skřeti nejsou odrazeni.
Dávají si náramně záležet s kontrolou všech zámků
Není slyšet pípnutí, jak jsou potichu!
In the end, the humans are mauled, beaten, and killed.
You may ask how this came to pass...
How did we escape the box?
Clearly, the answer is...
Nakonec jsou lidé ztlučeni, zbiti a zabiti.
Možná se zeptáš, jak se to stalo
Jak jsme unikli z bedny?
Dobrá, odpověď zní...
The humans had built the box to torture and maim all kinds of magical creatures...
But the goblins were not to be trifled with, no not to be trifled with at all.
And as the humans lay there, a pulsating mound of bone and flesh, dead and mutilated
Beyond all hope and reason, the goblins feasted on their rotting corpses, filling the halls with the shrill sound of chilling laughter. Forever.
Lidé postavili bednu k mučení a mrzačení všech kouzelných bytostí...
Ale skřety nešlo oblbnout, vlastně je oblbnout nelze.
Jak tam tak lidé leželi, pulzující kopeček kostí a masa, mrtví a zmrzačení
Za veškerou nadějí a příčinou skřeti hodovali na jejich hnijících tělech, plníce haly pronikavým zvukem mrazivého smíchu. Navždy.

Text přidal Rogles

Text opravila Kodama

Video přidal Rogles

Překlad přidala Kodama

Překlad opravila Kodama

Je zde něco špatně?
Reklama

Stench

Reklama

Nekrogoblikon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.