Playlisty Kecárna
Reklama

Cliché - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

i walked into the room and i then i saw your face
you looked me in the eye
i wanted to erase myself, myself
Vešla jsem do místnosti a pak jsem viděla tvojí tvář ty ses mi podíval do očí
Chtěla jsem sama sebe vymazat
i didn’t wanna fall but then i stepped right in
i looked down at the ground
and then i felt it right within, it was too late for me (late for her)
Nechtěla jsem spadnout, ale pak jsem vstoupila přímo dovnitř podívala jsem se na zem
a pak jsem to cítila přímo uvnitř, bylo pro mě příliš pozdě (pozdě pro ni)
you took a step forward and tilted your head
with a curious glance you stared
and i felt dead, oh my god, i think i’m dying!
Udělal jsi krok vpřed a naklonil hlavu
se zvědavým pohledem si zíral
a cítila jsem se mrtvá, můj bože, myslím, že umírám!
you said “hey”
and i said “hello”
what’s your name?
i’d really like to know
about you, too bad i stopped at “hello.”
Řekl jsi "hej"
a já řekla "ahoj"
Jak se jmenuješ?
Opravdu bych rád věděl,
o tobě, škoda, že jsem se zastavila na "ahoj.".
i just stared
and you grinned
and looked right back
it felt like just one big whirlwind one big whirlwind
Já jenom zírala
a ty ses usmál
a podíval ses zpátky
připadalo mi to jako jedna velká vichřice jedna velká vichřice
over the next few days we got to talking
with every single word i started falling
farther and farther for you
V příštích několika dnech jsme se dostali k mluvení
s každým slovem jsem začala padat
dále a dál pro tebe
you were witty and so charming
you swept me off my feet
you made me laugh you made me blush
oh no one could compete (no one could compete!)
it seemed to good to be true (it was too good to be true)
i wanted to be with you (and only with you)
we clicked like legos
or the clacking of tap shoes
Byl jsi vtipný a tak okouzlující.
Smetl jsi mě z nohou.
Rozesmál jsi mě, že jsem se červenala.
Ach nikdo nemohl soutěžit (nikdo nemohl soutěžit!)
Zdálo se, že je dobré být pravda (bylo to příliš dobré, aby to byla pravda)
Chtěla jsem být s tebou (a pouze s tebou)
klikli jsme jako lego
nebo clack kohoutkových bot
you say “hey”
i said “hello,
how was your day?”
you said “better now” with a smile.
oh what a cliché.
but to be honest it made my day!
Řekl jsi "hej"
já řekla: "ahoj,
jaký byl tvůj den?"
Řekl jsi "teď je lepší" s úsměvem.
Ach, jaké klišé.
ale abych byla upřímná, udělal o mně den!
i didn’t wanna fall but then i stepped right in
i looked up at your face
and those eyes , they drew me in, it was too late for me (late for her)
Nechtěla jsem spadnout, ale pak jsem vstoupila přímo dovnitř
Podívala jsem se na tvůj obličej.
a ty oči , oni mě vytáhly, to bylo příliš pozdě pro mě (pozdě pro ni)
that’s what we were
a simple cliche
it wasn’t made to work
but i wouldn’t have it any other way

To je to, co jsme byli
jednoduché klišé
nefungovalo to
ale neměla jsem jinou cestu
you were witty and so charming
you swept me off my feet
you made me laugh you made me blush
oh no one could compete (no one could compete!)
it seemed to good to be true (it was too good to be true)
i wanted to be with you (and only with you)
we clicked like legos
or the clacking of tap shoes
Byl jsi vtipný a tak okouzlující.
Smetl jsi mě z nohou.
Rozesmál jsi mě, že jsem se červenala.
Ach nikdo nemohl soutěžit (nikdo nemohl soutěžit!)
Zdálo se, že je dobré být pravda (bylo to příliš dobré, aby to byla pravda)
Chtěla jsem být s tebou (a pouze s tebou)
klikli jsme jako lego
nebo clack kohoutkových bot
you say “hey”
i said “hello,
i gotta know, do you feel this way?”
you said “yeah i do, but i was scared of what you might say…”
i just smiled and i said, “you made my day.”
Řekl jsi "hej"
já řekla: "ahoj,
musím vědět, jestli to cítíš takhle?"
Řekl jsi: "Ano, cítím, ale bál jsem se toho, co bys mohla říct..."
Jen jsem se usmála a řekla: "Udělal jsi můj den."
that’s all we were,
a silly cliché
i still think you’re cute
but maybe it’s better this way
we both fell way too fast…
To je všechno, co jsme byli,
hloupé klišé
Pořád si myslím, že jsi roztomilý.
ale možná je to lepší tímto způsobem
Oba jsme padli příliš rychle. . .
bah duh dum
bah duh dum
bah duh duh duh duh dum
bah duh dum
bah duh dum
bah duh duh duh duh dum
bah duh dum
that’s okay
we’re just a little cliché
duh dah dum,
and that’s okay!
bah duh dum
to je dobrý
jsme jen malé klišé
duh dah dum,
a to je dobrý!

Text přidala lucinozka

Video přidala rouzmer4

Překlad přidala ClaraLl

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Plum blossom

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.