Playlisty Akce
Reklama

One Day More - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

JEAN VALJEAN
One day more!
Another day, another destiny.
This never-ending road to Calvary;
These men who seem to know my crime
Will surely come a second time.
One day more!
JEAN VALJEAN
Ještě jeden den!
Další den,další osud.
Tato nikdy nekončící cesta na Kalvárii;
Tito muži, kteří vědí o mém zločinu zajisté přijdou podruhé.
Ještě jeden den!
MARIUS
I did not live until today.
How can I live when we are parted?
MARIUS
Dodnes jsem nežil.
Jak mohu žít,když nejsme spolu?
VALJEAN
One day more.
VALJEAN
Ještě jeden den!
MARIUS & COSETTE
Tomorrow you'll be worlds away
And yet with you, my world has started!
MARIUS COSETTE
Zítra budeš míle vzdálený.
A přesto s tebou začal můj svět!
EPONINE
One more day all on my own.
EPININE
Další den jen já sama.
MARIUS & COSETTE
Will we ever meet again?
MARIUS COSETTE
Setkáme se ještě někdy?
EPONINE
One more day with him not caring.
EPONINE
Na další den s ním nedbám.
MARIUS & COSETTE
I was born to be with you.
MARIUS COSETTE
Narodil/a jsem se pro tebe.
EPONINE
What a life I might have known.
EPONINE
Jaký život jsem jen mohla mít!
MARIUS & COSETTE
And I swear I will be true!
MARIUS COSETTE
A přísahám, že je to pravda.
EPONINE
But he never saw me there!
EPININE
Ale on mě tam nikdy neviděl!
ENJOLRAS
One more day before the storm!
ENJORLAS
Ještě jeden den před bouří!
MARIUS
Do I follow where she goes?
MARIUS
Mám sledovat kam odešla?
ENJOLRAS
At the barricades of freedom.
ENJORLAS
Na barikádách svobody.
MARIUS
Shall I join my brothers there?
MARIUS
Mám se tam přidat ke svým bratrům ?
ENJOLRAS
When our ranks begin to form
ENJORLAS
Až se naše řady budou formovat.
MARIUS
Do I stay; and do I dare?
MARIUS
Mám zůstat a opovážit se?
ENJOLRAS
Will you take your place with me?
ENJORLAS
Zaujmeš své místo po mém boku?
ALL
The time is now, the day is here!
VŠICHNI
Ten čas nadešel, ten den je tu!
VALJEAN
One day more!
VALEJAN
Ještě jeden den!
JAVERT
One more day to revolution,
We will nip it in the bud!
I will join these little schoolboys
They will wet themselves with blood!
JAVERT
Ještě jeden den do revoluce,
potlačíme ji v zárodku!
Přidám se k těmto chlapcům.
Budou se koupat ve své vlastní krvi!
VALJEAN
One day more!
VALEJAN
Ještě jeden den!
M. & MME. THENARDIER
Watch 'em run amuck,
Catch 'em as they fall,
Never know your luck
When there's a free for all,
Here a little `dip'
There a little `touch'
Most of them are goners
So they won't miss much!
PÁN A PANÍ THENARDIEROVI
Sledujte je,jak řádí jako zběsilí!
Chyťte je jak padnou.
Nikdy nepoznají své štěstí,
když je dostupné všem!
Tady trošku zašmátrat.
Tady trošku zašátrat.
Většina z nich jsou syny smrti,
Takže nebudou moc chybět!
Students (2 Groups)
1: One day to a new beginning
STUDENTI (2 skupiny)
1: Jeden den do nového začátku.
2: Raise the flag of freedom high! 2: Zvedni vlajku svobody vysoko!
1: Every man will be a king 1: Každý člověk bude králem!
2: Every man will be a king 2: Každý člověk bude králem!
1: There's a new world for the winning 1: Je tady nový svět k podmanění.
2: There's a new world to be won 2: Je tady nový svět k získání.
ALL
Do you hear the people sing?
VŠICHNI
Slyšíš lid zpívat?
MARIUS
My place is here, I fight with you!
MARIUS
Mé místo je zde, budu bojovat s vámi!
VALJEAN
One day more!
VALJEAN
Ještě jeden den!
MARIUS & COSETTE
I did not live until today.
MARIUS COSETTE
Tepre teď jsem začal žít.
EPONINE
One more day all on my own!
EPONINE
Další den jen já sama.
MARIUS & COSETTE
How can I live when we are parted?
MARIUS COSETTE
Jak mohu žít, když nejsme spolu?
JAVERT(overlapping)
I will join these people's heros
I will follow where they go
I will learn their little Secrets,
I will know the things they know.
JAVERT
Připojím se k těmhle hrdinům národa!
Budu je následovat tam kam půjdou
Dozvím se jejich malá tajemství
Budu vědet, co oni vědí!
VALJEAN
One day more!
VALJEAN
Ještě jeden den!
MARIUS & COSETTE
Tomorrow you'll be worlds away
MARIUS COSETTE
Zítra budeš míle vzdálený.
EPONINE
What a life I might have known!
EPONINE
Jaký život jsem mohla mít!
MARIUS & COSETTE
And yet with you my world has started
MARIUS COSETTE
A přesto s tebou začal můj svět!
JAVERT(overlapping)
One more day to revolution
We will nip it in the bud
We'll be ready for these
JAVERT
Ještě jeden den do revoluce,
potlačíme ji v zárodku!
Budeme připraveni na tyto chlapce.
Schoolboys THENARDIEOROVI
THENARDIERS(overlapping) Sledujte je, jak řádí jako zběsilí!
Chytněte ho jak padá.
Nikdy nepoznájí své štěstí,
když je dostupné všem!
Watch 'em run amok
Catch 'em as they fall
Never know your luck
When there's a free-for-all!
VALEJAN
Zítra budeme daleko.
Zítra je soudný den.
VALJEAN
Tomorrow we'll be far away,
Tomorrow is the judgement day
VŠICHNI
Zítra všichni zjistíme,
co si pro nás Bůh nachystal!
Ještě jedno svítání!
Ještě jeden den!
Ještě jeden den!
ALL
Tomorrow we'll discover
What our God in Heaven has in store!
One more dawn
One more day
One day more!

Text přidala Klaruska7

Text opravila Hrifed

Video přidala kitty199

Překlad přidala slecna-JJ

Překlad opravila Aile

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Bídníci EN

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.