Playlisty Akce
Reklama

I Dreamed A Dream - text, překlad

playlist Playlist
There was a time
when men were kind,
when their voices were soft,
and their words inviting.
Existoval čas,
kdy muži byli laskaví,
kdy jejich hlasy byly jemné,
a jejich slova lákavá.
There was a time
when love was blind.
And the world was a song,
and the song was exciting.
There was a time...
Then it all went wrong.
Existoval čas,
kdy láska byla slepá.
A svět byl písní
a ta píseň byla vzrušující.
Existoval čas...
Pak se to vše pokazilo.
- -
I dreamed a dream
in time gone by.
When hope was high
and life worth living.
I dreamed that love would never die,
I dreamed that God would be forgiving.
Snila jsem sen
v uplynulém čase.
Kdy naděje byla vysoká
a život stál za to žít.
Snila jsem o tom, že láska nikdy nezemře,
snila jsem o tom, že Bůh by byl ochotný odpouštět.
Then I was young and unafraid,
and dreams were made and used and wasted.
There was no ransom to be paid,
no song unsung,
no wine untasted.
Tehdy jsem byla mladá a nebojácná,
a sny vznikaly a byly použité a promrhané.
Nebylo žádné výkupné k placení,
žádná píseň nezazpívaná,
žádné víno neochutnané.
But the tigers come at night,
with their voices soft as thunder.
As they tear you hope apart,
as they turn your dream to shame.
Ale tygři přicházejí v noci,
s hlasy jemnými jako hřmění.
Jak trhají tvou naději na kousky,
jak promění tvůj sen v ostudu.
He slept a summer by my side,
he filled my days
with endless wonder.
He took my childhood in his stride,
but he was gone when autumn came.
Spal celé léto po mém boku,
naplnil mé dny
nekonečným údivem.
Vzal mé dětství jeho tempem,
ale byl pryč, když přišel podzim.
And still I dream
he´ll come to me,
that we will live the years together.
But there are dreams
that cannot be
and there are storms
we cannot weather.
A já stále sním,
že přijde ke mně,
že prožijeme léta společně.
Ale jsou to sny,
které se nemohou stát
a jsou tu bouřky
které nemůžeme přežít.
I had a dream
my life would be.
So different from this hell I´m living!
So different now,
from what it seemed.
Měla jsem sen,
že můj život by mohl být.
Tak jiný, než to peklo ve kterém žiju!
Tak odlišný od toho,
než jaký se zdál.
Now life has killed the dream,
I dreamed.
Teď život zabil ten sen,
který jsem snila.

Text přidala Petik

Text opravila teocinq

Videa přidali hanbor, DevilDan

Překlad přidala Petik

Překlad opravila Diamant_007

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Bídníci EN

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.