Playlisty Kecárna
Reklama

Tiny Love - text, překlad

playlist Playlist
It's not a sunrise over canyons shaped like hearts
It isn't bursting into song in Central Park
It's not the outline of your face drawn in the stars
It's a "still-there-Monday-morning" kind of love
Není to východ slunce nad kaňony ve tvaru srdce
Nezpíváme si v Central Parku
Tvůj obličej není vepsaný ve hvězdách
I v pondělí ráno si tady - taková je naše láska
There's no dramatic declarations in the rain
It's not a love that finds its pleasure after pain
I couldn't train a bunch of doves to spell your name
It's a "don't-know-what-the-messin'" kind of love
Nejsou to žádná dramatická vyznání v dešti
Není to láska, která je potěšením po bolesti
Nedokázal bych naučit hejno holubic, aby zpívaly tvé jméno
Nevím, co je to za zmatek - taková je naše láska
Our kind of love, it gets better every day
Crazy colors in the grey, our love
Tiny love, it's a tiny love
Náš druh lásky, každý den je lepší
Bláznivé barvy v šedé, to je naše láska
Malinká láska, je to malinká láska
My life was dull
I used to walk in a different way
But now I'm dancin', dancin', dancin', dancin'
Don't care who can see me dancin'
Můj život byl nudný
Měl jsem jiný styl chůze
Ale teď tančím, tančím, tančím
Je mi jedno, kdo mě uvidí tančit
Oh, tiny love
Oh, tiny love
Oh, tiny love
Ó, malinká láska
Ó, malinká láska
Ó, malinká láska
This tiny love has spoken
And bigger hearts get broken
(Oh) Tiny love
Tahle malinká láska promluvila
A větší srdce se zlomí
(Ó) malinká láska
So small that you can't find us
The world revolves around us
(Oh) Tiny love
Tak malá, že nás nemůžeš najít
Svět se točí kolem nás
(Ó) malinká láska
This kind of love, it can't be no other way
One kind of love blows the other ones away
Some times it's tough, others think we're acting strange
But it's our kind of love, our kind of love
Tenhle druh lásky, jinak to být nemůže
Jeden druh lásky odfoukne ty ostatní
Někdy je to těžké, jiní si myslí, že se chováme divně
Ale je to náš druh lásky, náš druh lásky
Oh, tiny love
Oh, tiny love
Ó, malinká láska
Ó, malinká láska
My name is Mika Holbrook
I was born in 1983
No, I'm not losing my mind
It's just this thing that you do to me
You get me high on a tiny love
You get me high
Mé jméno je Michael Holbrook
Narodil jsem se v roce 1983
Ne, neblázním
To jen ty mi to děláš
Opíjíš mě malinkou láskou
Opíjíš mě
And if it all goes bad
And our love sits like the sun
I'd give up a hundred thousand loves
For just this one
You get me high on a tiny love
You get me high on a tiny love
A jestli se všechno pokazí
A naše láska sedí jako slunce
Dal bych sto tisíc lásek
Pro tuhle jedinou
Opíjíš mě malinkou láskou
Opíjíš mě malinkou láskou
It's not a sunrise over canyons shaped like hearts
It isn't bursting into song in Central Park
We may be tiny to the world, but in our hearts
We be giants with our tiny, tiny love
Není to východ slunce nad kaňony ve tvaru srdce
Není to prozpěvování si v Central Parku
Pro svět můžeme být malincí, ale v našich srdcích jsme obři s naší malinkou, malinkou láskou

Text přidala barnajka

Videa přidala barnajka

Překlad přidala K99

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

My Name Is Michael Holbrook

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.