Kecárna Playlisty

Moving Too Fast - text, překlad

playlist Playlist
Did I just hear an alarm start ringing?
Did I see sirens go flying past?
Though I don't know what tomorrow's bringing,
I've got a singular sensation things are moving too fast.
Slyšel jsem řinčet alarm?
Viděl jsem sirény prolétnout?
I když nevím, co přináší zítřek
Mám jedinečné senzační věci hýbající se moc rychle
I'm gliding smooth as a figure skater,
I'm riding hot as a rocket blast--
I just expected it ten years later.
I've got a singular impression things are moving too fast.
Plachtím jemně jako bruslař
Jezdím žhavě jako raketový výbuch
Jen jsem to očekával o deset let později
Mám jedinečné senzační věci hýbající se moc rychle
And you say, "Oh, no,
Step on the brakes,
Do whatever it takes,
But stop this train!
Slow, slow! The light's turning red!"
But I say: No! No!
Whatever I do,
I barrell on through
And I don't complain.
No matter what I try,
I'm flyin' full speed ahead!
A ty říkáš "Oh, ne,
Šlápni na brzdy
Udělej pro to cokoliv
Ale zastav tenhle vlak!
Zpomal, zpomal! Světlo červená!"
Ale já říkám: Ne! Ne!
Cokoliv dělám
Těžko procházím skrz
A nestěžuju si
Nezáleží na tom, co zkouším
Letím plnou parou střemhlav!
I'm never worried to walk the wire.
I won't do anything just "half-assed,"
But with the stakes getting somewhat higher,
I've got a singular impression things are moving too fast.
Nikdy nemám strach chodit po drátě
Neudělám nic jen tak "napůl"
Ale v sázce je něco vyššího
Mám jedinečné senzační věci hýbající se moc rychle
I found a woman I love,
And I found an agent who loves me--
Things might get bumpy, but
Našel jsem ženu, kterou miluju
A našel jsem agentku, co mě miluje
Věci mohly být hrbolaté, ale
Some people analyze ev'ry detail,
Some people stall when they can't see the trail,
Some people freeze out of fear that they'll fail,
But I keep rollin' on.
Někteří lidé analyzují každý detail
Někteří lidé nikdy necítí lásku ve svém srdci
Někteří lidé mrazí strachem, z jejich pádu
Ale já jdu dál
Some people can't get success with their art,
Some people never feel love in their heart,
Some people can't tell the two things apart,
But I keep rollin' on.
Někteří lidé nemůžou uspět svým uměním
Někteří lidé nikdy necítí lásku ve svém srdci
Někteří nemůžou říct dvě věci odděleně
Ale já jdu dál
Oh, oh--maybe I can't follow through,
But oh, oh--what else am I s'pposed to do?
Oh, oh -- možná nemůžu následovat skrz
Ale oh, oh -- co další předpokládám?
I dreamed of writing like the high and mighty--
Now I'm the subject of a bidding war!
I met my personal Aphrodite--
I'm doing things I never dreamed of before!
Snil jsem o psaní vysokém a mocném
Teď jsem objektem nabídkové války!
Setkal jsem se se svou osobní Afroditou
Dělám věci, o kterých jsem nikdy nesnil!
We start to take the next step together--
Found an apartment on Seventy-Third!
The Atlantic Monthly's printing my first chapter--
Two thousand bucks without re-writing one word!
Děláme další krok spolu
Našel jsem byt v sedmdesáté třetí!
Atlantic Monthly tiskne další kapitolu
Dva tisíce dolarů bez přepsání jediného slova!
I left Columbia and I don't regret it--
I wrote a book and Sonny Mehta read it!
My heart's been stolen!
My ego's swollen!
I just keep rollin' along!
Opustil jsem Kolumbii a nelituju toho
Napsal jsem knihu a Sonny Mehta ji četla!
Moje srdce byla ukradeno!
Moje ego je oteklé!
Jen jdu dál
And I think, "Well, well, what else is in store?
Got all this and more
Before twenty-four!"
It's hard not to be sure
I'm spinning out of control!
Out of control!
A přemýšlím "No, no, co je další na skladě?
Mám všechno a víc
Před dvaceti čtyřmi!"
Je těžké nebýt si jistý
Točím se mimo kontrolu!
Mimo kontrolu!
I'm feeling panicked and rushed and hurried!
I'm feeling outmaneuvered and outclassed,
But I'm so happy
I can't get worried
About this singular impression--
I've got a singular impression
Things are moving too fast!
Zpanikařil jsem a spěchal jsem a spěchal!
Cítím se překonaný a překonaný
Ale jsem tak šťastný
Nemůžu si dělat starosti
Ohledně tohoto pozoruhodného dojmu
Mám pozoruhodný dojem
Věci se hýbou moc rychle!

Text přidala Claire_Owl

Video přidala Claire_Owl

Překlad přidal DevilDan


Nezařazené v albu

Shawn Mendes texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.