Kecárna Playlisty

Truth be Told - text, překlad

playlist Playlist
This is the first tale of death in the world
When Cain struck down Abel, a family broken
Since then mankind's dominated his own kind
To insult and injure, there's no such thing as peace
Till death do us part, till the last
Toto je první příběh smrti ve světě
Když Kain zradil Abela, rozbil rodinu
Od tí doby lidstvo vládne svému vlastnímu druhu
Urazit a zranit, není tu žádná taková věc jako mír
Dokud nás smrt nerozdělí, do posledního
Truth be told - Sin lies at the doorway
Truth be told - Hell's open for business now
Truth be told - The soil cries out for revenge
Truth be told - And death is upon the ground
All around
Po pravdě řečeno - Hřích leží u dveřích
Po pravdě řečeno - Peklo je otevřené pro podnikání hned
Po pravdě řečeno - zemina volá po pomstě
Po pravdě řečeno - A smrt je na zemi
všude kolem
The battle ain't over without spoils of war
Just cause it is written does not make it so
When you dance with the devil wait till the songs over
I ask myself “how bad do I want you to live?”
My anger is near, till the last
Bitva není u konce bez zkažené války
Spravedlivá věc je psaná ale nefunguje to tak
Když tančíš s ďáblem počkej až skladba skončí
Ptám se sám sebe ", jak špatně chci, abys žil?"
Můj hněv je blízko, až do konce
Truth be told - Sin lies at the doorway
Truth be told - Hell's open for business now
Truth be told - The soil cries out for revenge
Truth be told - And death is upon the ground
All around
Po pravdě řečeno - Hřích leží u dveřích
Po pravdě řečeno - Peklo je otevřené pro podnikání hned
Po pravdě řečeno - zemina volá po pomstě
Po pravdě řečeno - A smrt je na zemi
všude kolem
Tribulation strikes and we're hit hard
Still you just go on your way
Head in the sand, ignoring the rain
Just like the flood in Noah's day
In his day
trápení údery a my jsme silně zasaženi
Přesto stačí jít na své cestě
Hlavu do písku, ignorovat déšť
Stejně jako povodeň za Noemových dnů
V jeho době
Can't punish those ruining the earth
It's suicide to some degree
Because we are all guilty, guilty as sin
There will be no peace, never for you and for me
Nelze trestat ty, kdo ničí zemi
Je to sebevražda do určité míry
Protože jsme všichni vinni, vinni jako hřích
Není tu žádný mír, nikdy pro tebe a pro mě
Before al Qaeda and Bin Laden
Long before Hitler and Hussein
Ever since the first murder was committed
The verdict's always been the same
Dříve než al-Káida a Bin Ládin
Dlouho předtím než Hitler a Hussein
Od chvíle, kdy byla spáchána první vražda
Verdikt je vždycky stejný
The cursed future just repeats the past
There's hell to pay and stones to cast
So, there will be no peace, never be peace
Till the last truth be told by you and me
Prokletá Budoucnost jen opakuje minulost
Je tu peklo k zaplacení a kamení k obsazení
Takže tu nebude mír, nikdy nebude mír
Dokud neřeknem poslední pravdu ty a já

Text přidal M.a.r.t.y.

Video přidal atblatex

Překlad přidal drag66


The System Has Failed

Megadeth texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.