Playlisty Akce
Reklama

Fatal Illusion - text, překlad

playlist Playlist
Lost inside the system, locked away without a key
No one will ever miss a menace to society
A gross lack of potential, bad decisions made in spite
A touchy hairpin trigger and such a wasted life
Ztracen v systému, uzamčen bez klíče
Nikdo nebude nikdy postrádat hrozbu pro společnost
Velký nedostatek potenciálu, špatná rozhodnutí vzdorovitě učiněna
Citlivá spoušť a tak promarněný život
Trying to break the mold of a broken family
Fight against your failure, and living on his knees
Guilty of a crime of nonconformity
A hanging judge and jury handing down the penalty
Snažit se o prolomení hniloby rozpolcené rodiny
Boj proti tvému neúspěchu, a žití na kolenech
Vinen ze zločinu nepřizpůsobivosti
Visící soudce a porota vynášející rozsudek
A lethal injection, now they watch the body jerk
Exterminate the problem, except it didn't work
Smrtící injekce, teď hledí na tělo blbce
Znič ten problém jen kdyby to nefungovalo
No vital sign of life, they declared it wasn't there
Coroner never checked, because he didn't fucking care
Passing off the body, they all believe he died
Starting up the hearse, now for a final drive
Žádná pořádná známka života, prohlásili, že tu není
Koroner to nikdy nezkontroloval, protože se o to ku*va nestaral
Procházevše kolem těla, všichni věřili, že zemřel
Nastartovali pohřebák pro konečnou jízdu
Like whistling past a graveyard, when walking by at night
It's a fatal illusion to think that evil never dies
Jako pískající minulost na hřbitově, když procházíš v noci
Je fatální iluze, myslet si, že zlo nikdy neumírá
In a darkened mortuary, reeking of formaldehyde
Aroused from deadly slumber, something opened up his eyes
Spilling all their blood was a promise that he'd keep
Hate so strong revived him from a deep necrotic sleep
Clawing away the casket lid until his fingers bleed
He grabbed a knife and set out on a vivisection spree
A butcher, hell bent, massacring each one with his blade
From the first one to the last, he dispatched them to the grave
V potemnělé márnici, zápach formaldehydu
Vzbudilo se ze smrtelného spánku, něco otevřelo oči
Prolít všechnu jejich krev byl slib, který dodržel
Silná nenávist ho oživila z hlubokého nekrotického spánku
Drápal do víka rakve až jeho prsty krvácely
Popadl nůž a vydal se na pitevní řádění
Umíněný řezník masakroval každého svou čepelí
Všechny do jednoho je poslal do hrobu
It's a fatal illusion... Je to fatální iluze...
Evil never dies
It never dies
Zlo nikdy neumírá
Nikdy neumírá

Text přidal obladi

Videa přidal obladi

Překlad přidal CrazyWolfik

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dystopia

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.