Kecárna Playlisty

Beneath A Phrygian Sky - text, překlad

playlist Playlist
The moonlight it was dancing
On the waves, out on the sea
The stars of heaven hovered
In a shimmering galaxy
Měsíční záře tancovala
Na vlnách, venku na moři
Hvězdy se v nebi vznášely
V mihotající se galaxii
A voice from down the ages
So in haunting in its song
These ancient stones will tell us
Our love must make us strong
Hlas zezdola od věků
Tak jako v lovení v této písni
Tyto starodávné kameny nám poví
Naše láska nás musí činit silnými
The breeze it wrapped around me
As I stood there on the shore
And listened to this voice
Like I never heard before
Vánek to zabalil kolem mě
Stejně jako já jsem stála tam na břehu
A poslouchala tento hlas
Jak jsem to neslyšela nikdy předtím
Our battles they may find us
No choice may ours to be
But hold the banner proudly
The truth will set us free
Naše bitvy, oni nás možná najdou
Žádný výběr nás možná nedělá existujícími
Ale hrdé držení praporu
Pravda nás ustanoví volnými
My mind was called across the years
Of rages and of strife
Of all the human misery
And all the waste of life
Moje mysl volala napříč roky
V zuřivosti i ve sváru
Po celé lidské utrpení
A celé plýtvání životem
We wondered where our God was
In the face of so much pain
I looked up to the stars above
To find you once again
My přemýšleli, kde byl náš Bůh
Ve tváři tak moc bolesti
Podívala jsem se nad hvězdy
Naleznu tě ještě jednou
We travelled the wide oceans
Heard many call your name
With sword and gun and hatred
It all seemed much the same
My procestovaly široké oceány
Slyšely mnoho volání tvého jména
S mečem a pistolí a nenávistí
To vše se zdá moc stejné
Some used your name for glory
Some used it for their gain
Yet when liberty lay wanting
No lives were lost in vain
Někdo použil tvé jméno pro slávu
Někdo to použil pro jejich zisk
Už když to svoboda snese neuspokojivě
Žádné životy nebyly ztraceny marně
Is it not our place to wonder
As the sky does weep with tears
And all the living creatures
Look on with mortal fear
Není to místo k přemýšlení
Jako obloha pláče se slzami
A všichni živí tvorové
Se na to dívají se smrtelným strachem
It is ours to hold the banner
Is ours to hold it long
It is ours to carry forward
Our love must make us strong
To je naše držení praporu
Je to naše dlouhé držení
Je to naše převádění na jinou stranu
Naše láska nás musí činit silnými
And as the warm wind carried
Its song into the night
I closed my eyes and tarried
Until the morning light
A jako teplý vítr donese
Onu píseň do noci
Zavřela jsem své oči a prodlévala jsem
Až do ranního světla
As the last star it shimmered
And the new sun's day gave birth
It was in this magic moment
Came this prayer for mother earth
Jako poslední hvězda se mihotala
A nový slunečný den přinesl narození
Bylo to v tuto kouzelnou chvíli
Přišla tato modlitba k matce zemi
Reprise: Repríza:
The moonlight it was dancing
On the waves, out on the sea
The stars of heaven hovered
In a shimmering galaxy
Měsíční záře tancovala
Na vlnách, venku na moři
Hvězdy se v nebi vznášely
V mihotající se galaxii.
A voice from down the ages
So in haunting in its song
The ancient stones will tell us
Our love will make us strong
Hlas zezdola od věků
Tak jako v lovení v této písni
Tyto starodávné kameny nám poví
Naše láska nás bude činit silnými.

Text přidala glasspiano

Video přidala glasspiano

Překlad přidal Benda18


An Ancient Muse

McKennitt Loreena texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.