Playlisty Akce
Reklama

In My Life - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Yes, yes, greetings.
You see from you over my tation,
We look back pon history and find a mission.
In my life.
Ano, ano, pozdravy.
Vidíte z vás nad mou ných,
Ohlížíme pon historie a najít mise.
V mém životě.
There are certain,
Things that you don't know about me.
My whole life searching for the right words and they fail me.
So what are we into?
Am I in to deep to run to these man glances?
I think I'll take my chances thank you.
Existují jisté,
Věci, které nevíte o mně.
Můj celý život hledal správná slova, a oni mi nestačil.
Takže to, co jsme do?
Jsem do hluboké běžet na tyto muže pohledy?
Myslím, že budu mít své šance děkuji.
No way,
Will the voice of the fire in my heart be mute.
Some say,
That I try to hard in my youth.
Some day,
These words will be the proof,
I only tell the truth to you and anyone else who
Is in my life.
V žádném případě,
Bude hlas požáru v mém srdci je němá.
Někteří říkají,
To se snažím tvrdě v mém mládí.
Jednoho dne,
Tato slova bude záviset na tom,
Já jen říct pravdu vám a nikomu jinému, kdo
Je v mém životě.
In my life me haffi deal wid nuff trouble and strife.
In my time,
In my time me haffin go out and tek whats mine me nah go wait in line.
In my life.
In my life me haffi deal wid nuff trouble and strife.
In my time,
In my time me haffin go out and tek whats mine me nah go wait in line.
In my life.
V mém životě mě haffi zabývat wid Nuff problémy a spory.
V mé době,
Ve své době mě haffin jít ven a tek co je moje mě nah jít čekat v řadě.
V mém životě.
V mém životě mě haffi zabývat wid Nuff problémy a spory.
V mé době,
Ve své době mě haffin jít ven a tek co je moje mě nah jít čekat v řadě.
V mém životě.
I am hurting,
But I wont close the curtain,
On this sweet show for those who are hardworking.
Don't let love abuse you,
I've seen what you've turned into.
Take advantage when opportunity advances.
Jsem bolí,
Ale já jsem zvyklý zavřít opona,
Na této sladké show pro ty, kteří jsou pracovití.
Nedovolte, aby vám láska zneužívání,
Viděl jsem, co jsi změnil.
Využijte příležitosti, kdy zálohy.
No way,
Will the voice of the fire in my heart be mute.
Some say,
That I try to hard in my youth.
Some day,
These words will be the proof,
I only tell the truth to you and anyone else who
Is in my life.
V žádném případě,
Bude hlas požáru v mém srdci je němá.
Někteří říkají,
To se snažím tvrdě v mém mládí.
Jednoho dne,
Tato slova bude záviset na tom,
Já jen říct pravdu vám a nikomu jinému, kdo
Je v mém životě.
In my life me haffi deal wid nuff trouble and strife.
In my time,
In my time me haffin go out and tek whats mine me nah go wait in line.
In my life.
In my life me haffi deal wid nuff trouble and strife.
In my time,
In my time me haffin go out and tek whats mine me nah go wait in line.
In my life.
V mém životě mě haffi zabývat wid Nuff problémy a spory.
V mé době,
Ve své době mě haffin jít ven a tek co je moje mě nah jít čekat v řadě.
V mém životě.
V mém životě mě haffi zabývat wid Nuff problémy a spory.
V mé době,
Ve své době mě haffin jít ven a tek co je moje mě nah jít čekat v řadě.
V mém životě.
A place where the softly spoken are beaten and broken,
And rows of prose are written and it shows.
Wheter the buildings have feelings in those many walls and ceilings and stairways revealing,
A place where divided together once resided,
Where machines collided with warriors who guided and inspired movements that decided freedom and wondered,
And wondered like you and I did.
And even with my open eyelids I'm still blinded,
I find it hard to see the reasons behind it.
So you tell the intelligence go to hell with their insolence.
I blend rough neck elements with eloquence.
Its evident and it soon becomes clear,
The price of success is too dear.
Místo, kde tiše mluví, jsou biti a rozbité,
A řady prózy jsou psány a je to znát.
Wheter budovy mají pocity v těch mnoha stěn a stropů a schodiště odhalující,
Místo, kde se dělí spolu kdysi bydleli,
Pokud stroje se srazil s bojovníky, kteří s průvodcem a inspiroval hnutí, které se rozhodly svobodu a uvažoval,
A uvažoval jako vy a já.
A dokonce s mým otevřít víčka jsem ještě oslepený,
Připadá mi to těžké pochopit důvody, za ním.
Tak řeknete inteligence jít k čertu s jejich drzost.
I směs drsné krku prvky s výmluvností.
Jeho zjevné a brzy je jasné,
Cena úspěchu je příliš drahý.
In my life me haffi deal wid nuff trouble and strife.
In my time,
In my time me haffin go out and tek whats mine me nah go wait in line.
In my life.
In my life me haffi deal wid nuff trouble and strife.
In my time,
In my time me haffin go out and tek whats mine me nah go wait in line.
In my life.
V mém životě mě haffi zabývat wid Nuff problémy a spory.
V mé době,
Ve své době mě haffin jít ven a tek co je moje mě nah jít čekat v řadě.
V mém životě.
V mém životě mě haffi zabývat wid Nuff problémy a spory.
V mé době,
Ve své době mě haffin jít ven a tek co je moje mě nah jít čekat v řadě.
V mém životě.

Text přidala luckamicky

Video přidala luckamicky

Překlad přidala luckamicky

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Rhythm & Hymns

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.