Playlisty Akce
Reklama

The Smell Of Rebellion - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

This school of late has started reeking -
Quiet, maggots, when I'm speaking! -
Reeking with a most disturbing scent...
Only the finest nostrils smell it,
But I know it oh-too-well.
It is the odour of rebellion.
It's the bouquet of dissent!
Školou se začal poslední dobou lnout zápach -
Ticho, prcci, když mluvím! -
Ten nejrušnější pach co znám...
Jenom ty nejlepší nozdry ho vycítí,
Ale já ho znám až moc dobře,
Je to odér rebélie.
Je to kytice nesouhlasů!
And you may bet your britches
This headmistress
Finds this foul odiferousness
Wholly olfactorily insulting.
A klidně vsaďte své břity
Že tahle ředitelka
Shledává tento odporný smrad
Čichově urážející
And so to stop the stench's spread,
I find a session of phys. ed.
Sorts the merely rank from the revolting.
A tak, abych zastavila jeho šíření
Při jedné hodině těláku
Rozdělím ty, co se chystají povstat od těch, co jsou jen odporní.
The smell of rebellion comes out in the sweat,
And phys. ed. will get you sweating,
And it won't be long before I smell the pong
Of aiding and abetting!
A bit of phys. ed. will tell us who
Has a head full of rebellious thoughts.
Hold! Hold!
Just like a rotten egg floats
To the top of a bucket of water.
Pach vzpoury z člověka vyjde potem
A při těláku se teda zapotíte
Za nedlouho ucítím pach
Pomoci a podněcování!
Chvilka těláku nám poví
Kdo má hlavu plnou vzdorovitých myšlenek
Zadržte! Zadržte!
Zrovna jako zkažené vejce vyplave
Na hladinu kyblíku s vodou.
[Chorus 1:]
(One, two, three, four...)
The smell of rebellion!
The stench of revolt!
The reek of insubordination!
(I can't take it anymore! One, two, three, four...)
The whiff of resistance!
The pong of dissent!
The funk of mutiny in action!
(That's not right!)
[PRVNÍ REFRÉN]
(Raz dva tři čtyři...)
Zápach vzpoury!
Smrad odporu!
Pach neposlušnosti!
(Už to nesnesu! Raz dva tři čtyři...)
Závan averze!
Odér nesouhlasu
To potěšení z probíhající vzpoury!
(To není správný!)
Before a weed becomes too big and greedy,
You really need to nip it in the bud.
POSITION TWO!
Before the worm starts to turn,
You must scrape off the dirt,
And rip it from the mud!
Předtím, než se plevel stane velkým a chamtivým.
Vážně ho musíte utnou hned na začátku
POZICE DVĚ!
Předtím, než se červ začne otáčet,
Musíte seškrábat špínu
A vytrhnout ho z bahna!
[Chorus 2:]
(One, two, three, four...) x2
The whiff of insurgence!
The stench of intent!
The reek of pre-pubescent protest!
(But that's not right!)
(One, two, three, four...) x2
The funk of defiance!
The odour of coup!
The waft of anarchy in progress!
(I can't take it anymore!)
[DRUHÝ REFRÉN ]
(Raz dva tři čtyři...) 2x
Závan vzpoury!
Pach úmyslů!
Smrad před-pubertálního protestu!
(Ale to není správný!)
(Raz dva tři čtyři...) 2x
Ta vůně vzdoru!
Ten odér převratu!
To vanutí rozrůstající se anarchie!
(Já už to nesnesu!)
Once we've exorcised/exercised these demons,
They shall be too pooped for dreaming!
Some double-time discipline
Should stop the rot from setting in!

Jakmile vymýtíme/vypotíme z nich ty démony
Měli by mít moc velký bobky na to, aby snily!
Nějaká dvojitá dávka disciplíny
By měla zabránit tomu, aby se ten pach usadil!
All right - let's step it up. Double-time!
One, two, three, four!
Dobře, trochu to zvedneme. Dvojitá dávka!
Raz, dva, tři, čtyři
Discipline
Discipline
For children who aren't listening,
For midgets who are fidgeting
And whispering in history,
Their chattering and chittering,
Their nattering and twittering,
Is tempered with a smattering of
Discipline.
Disciplína
Disciplína
Pro děti, které neposlouchají
Pro neposedné mrňousy
Co si šeptají během dějepisu
Jejich klábosení a chichotání
Jejich reptání a breptání
Je zaviněno jejich nedostatečnou znalostí
Disciplíny
We must begin insisting
On rigidity and discipline,
Persistently resisting
This anarchistic mischieving.
These minutes you are frittering
On pandering and pitying
While little ones like this
They just want discipline.
The simpering and whimpering,
The dribbling and the spittling,
The 'Miss, I need a tissue'
Is an issue we can fix.
There is no mystery to mastering
The art of classroom mistressing.
It's discipline, discipline, discipline!
Musíme začít trvat
Na tvrdosti a disciplíně
Ti anarchisté provádí uličárny
V těchto minutách se tříštíš
Mezi chtíčem si odpočinout a slitováním
Zatímco tihleti maličcí
Chtějí jen disciplínu
To culení a kňučení
To slintání a plivání
To 'Slečno, potřebuji kapesníček'
Je problém, co můžeme spravit
Umění třídy paní
Je disciplína, disciplína, disciplína!
[Chorus 3:]
The smell of rebellion!
The stench of revolt!
The reek of pre-pubescent plotting!
The whiff of resistance!
The pong of dissent!
The funk of moral fibre rotting!
[TŘETÍ REFRÉN:]
Závan vzpoury!
Pach odporu!
Smrad před-pubertálního protestu!
Ta vůně vzdoru!
Ten odér převratu!
To vanutí hnijícího morálního vlákna!
Imagine a world with no children.
Close your eyes and just dream.
Imagine. Come on - try it...
The peace and the quiet...
A babbling stream...
Now imagine a woods with a cottage,
And inside that cottage we find
A dwarf called Zeke, a carnival freak,
Who can fold paper hats with his mind,
And he says, "Don't let them steal your horses! No!"
"Don't let them throw them away! No!"
"If you find your way through,"
"They'll be waiting for you,"
"Singing 'neigh neigh'!"
Představte si svět bez dětí.
Zavřete oči a zasněte se.
Představte si to. No tak - zkuste to...
Ten klid a ticho...
Ten proud žvatlání...
Teď si představte les s chatkou
A v té chatce se nachází
Trpaslík jménem Zeke, cirkusová zrůda
Která umí složit papírové čepičky silou mysli
A říká: "Nenechte je ukrást vám koně! Ne!"
"Nenechte je to zahodit! Ne!"
"Pokud si najdete cestu skrz"
"Budou tam na vás čekat"
"A zpívat : Íhahá! Íhahá!"
She's mad! Ona je šílená!
Aha! And there, just like I said,
The stinking maggot rears his head.
Even the squittiest, pittiest mess
Can harbour seeds of stinkiness.
Have you ever seen anything more repellent?!
Have you ever smelled anything worse
Than that smell of rebellion?!
Aha! A přesně jak jsem řekla
Ten smrdutý trpaslík zvedl hlavu.
Ani ten nejsilnější, nepolitováníhodnější bordel
Nedokáže překrýt zápach smradu.
Viděli jste někdy něco odpudivějšího?
Cítili jste už někdy něco horšího?
Než zápach rebélie?!
[Overlapping Verse 1 - Foreground:]
The stench of revolt!
The reek of insubordination!
The whiff of resistance!
The pong of dissent!
[PŘES TO HRAJE PRVNÍ SLOKA - VEPŘEDU:]
Zápach odporu!
Smrad neukázněnosti!
Závan rezistence!
Ten odér převratu!
[Overlapping Verse 2 - Background:] (x2)
Discipline, discipline,
No more whispering.
Children need discipline,
Cut out their whimpering.
If you're mischeiving,
She'll sniff you out.
Without a doubt,
She's a snout in a million.
[PŘES TO HRAJE DRUHÁ SLOKA - VZADU:] (2x)
Disciplína, disciplína,
Už žádný šepot.
Děti potřebují disciplínu
Dát utrum tomu jejich fňukání
Pokud zlobíte
Ona vás vyčuchá
Bez pochyby
Vyčuchá vás i v milionech.
And I will not stop 'til you are squashed!
'Til this rebellion is quashed!
'Til glorious, sweaty discipline has washed
This sickening scent...
Away!
A nepřestanu, dokud vás nerozdrtím!
Dokud nebude tahle rebélie umlčena!
Dokud báječná, upocená disciplína nesmyje
Ten odporný zápach...
Odsud.

Text přidala monchinella

Text opravila Teri_24

Video přidala monchinella

Překlad přidala Teri_24

Překlad opravila Teri_24

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Act 2

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.