Playlisty Akce
Reklama

Miracle - text, překlad

playlist Playlist
LAVENDER
My mummy says I'm a miracle!
[LAVENDER]
Moje maminka říká, že jsem zázrak!
REGINALD
My daddy says I'm his special little guy!
[REGINALD]
Můj tatínek říká, že jsem jeho výjimečný chlapík!
ALICE
I am a princess
[ALICE]
Já jsem princezna
BRUCE
And I am a prince.
[BRUCE]
A já jsem princ.
LAVENDER, AMANDA, ALICE, HORTENSIA
Mum says I'm an angel sent down from the sky
[LAVENDER/ AMANDA/ ALICE/ HORTENSIA]
Maminka říká, že jsem anděl seslaný shůry
BRUCE, ERIC, REGINALD
My daddy says I'm his special little soldier,
No one is as handsome, strong as me.
It's true he indulges my tendency to bulge.
But I'm his little soldier!
Hup, two, four, free!
[BRUCE/ERIC/REGINALD]
Můj tatínek říká, že jsem jeho výjimečný vojáček
Nikdo není tak pěkný a silný jako já.
Je pravda, že mu nevadí jak rostu doširoka
Ale já jsem jeho vojáček!
Hop, dva, tři, svoboda!
AMANDA, HORTENSIA
My mummy says I'm a miracle,
One look at my face, and it's plain to see.
Ever since the day doc chopped the umbilical cord,
It's been clear there's no peer for a miracle like me!
[AMANDA/HORTENSIA]
Moje maminka říká, že jsem zázrak,
Stačí podívat se mi do tváře a je to zřejmé.
Už od chvíle, kdy doktor přestřihl pupeční šňůru,
Bylo jasné, že nikdo jiný není stejný zázrak, jako já!
NIGEL, TOMMY
My daddy says I'm his special little soldier,
No one is as bold or tough as me.
Has my daddy told ya,
One day when I'm older,
I can be a soldier
And shoot you in the face!
[NIGEL/TOMMY]
Můj tatínek říká, že jsem jeho výjimečný vojáček
Nikdo není tak troufalý tvrďák jako já.
Řekl vám můj taťka
Že až budu starší,
Můžu být voják
A střelit vás do obličeje!
TEACHER
One can hardly move for beauty and brilliance these days.
It seems that there are millions of these one-in-a-millions
these days
"Specialness" seems de rigueur.
Above average is average; Go fig-ueur,
Is it is some modern miracle of calculus,
That such frequent miracles don't render each one un-
miraculous.
[UČITEL]
Dneska je očividně krása a inteligence všude
Těhle 'jeden z miliónu' je tu snad milion
V dnešní době se
"Výjimečnost" zdá vyžadována.
Nad průměrem je zase průměr; jen se na to koukněte
Je to snad nějaký moderní početní zázrak
Že se tak časté zázraky nedělají vzájemně nezázračnými?
ALL KIDS
My mummy says I'm a miracle,
One look at my face, and it's plain to see.
Ever since the day doc chopped the umbilical cord,
It's been clear there's no peer for a miracle like me!
[VŠECHNA DĚCKA]
Moje maminka říká, že jsem zázrak,
Stačí podívat se mi do tváře a je to zřejmé.
Už od chvíle, kdy doktor přestřihl pupeční šňůru,
Bylo jasné, že nikdo jiný není stejný zázrak, jako já!
LAVENDER
My mummy says I'm a precious barrelina.
She has never seen a prettier barrelina
She says if I'm keen, I have to cut down on the cream,
But I'm a barrelina, so give me more cake!
[LAVENDER]
Moje maminka říká, že jsem drahocenná balerína.
Nikdy prý neviděla krásnější balerínu
Říká, že jestli po tom fakt toužím, musím omezit šlehačku,
Ale já jsem balerína, tak mi dejte dort!
MOTHER (1) & FATHER (2)
Take another picture of our angel in that costume that I made...
[MATKA(1) & OTEC (1)]
Vyfoť toho našeho andílka ještě jednou v tom kostýmku, co jsem ušil/a...
MOTHER (1)
The role of "tree" has never been portrayed with such
convincing sway.
[MATKA (1)]
Nikdo ještě nezahrál strom přesvědčivěji.
MOTHER (2)
That's right, honey, look at mummy!
[MATKA (2)]
Přesně tak zlatíčko, podívej se na maminku!
FATHER (2)
Don't put honey on your brother
[OTEC (2)]
Nemaž na svého bratra med!
MOTHER (2)
Smile for mummy; smile for mother!
[MATKA (2)]
Usměj se na maminku; usměj se na máti!
FATHER (2)
I think she blinked
[OTEC (2)]
Myslím, že mrkla
MOTHER (2)
Well, take another!
[MATKA (2)]
Tak ji vyfoť ještě jednou!
FATHER (3)
Have you seen his school report? He got a 'C' on his
report!
[OTEC (3)]
Viděla jsi jeho vysvědčení? Má tam trojku!
MOTHER (3)
What?!
[MATKA (3)]
Cože?!
FATHER (3)
We'll have to change his school, the teacher's clearly
falling short.
[OTEC (3)]
Musí změnit školu, ten učitel mu zjevně
nestačí
MOTHER (1)
She's just delightful.
[MATKA (1)]
Ona je prostě rozkošná.
FATHER (1)
So hilarious and
[OTEC (1)]
Úplně k popukání a
MOTHER (1) & FATHER (1)
Insightful.
[MATKA (1) & OTEC (1)]
Bystrá.
ALL PARENTS
Might she be a little brighter than the norm?
I know to boys it's frightful form!
[VŠICHNI RODIČE]
Je možné, že by byla chytřejší než jsou ostatní?
Vím, že chlapcům to přijde úděsné!
ALL CHILDREN & ALL PARENTS
My mummy says I'm a miracle
One look at my face, and it's plain to see.
Ever since the day doc chopped the umbilical cord,
It's been clear there's no peer for a miracle like me!
My mummy says I'm a miracle
That I'm as tiny and as shiny as a mirror ball.
You can be all cynical, but it's a truth empirical.
There's never been a miracle, a miracle, a miracle as me!
[VŠECHNA DĚCKA & VŠICHNI RODIČE]
Moje maminka říká, že jsem zázrak,
Stačí podívat se mi do tváře a je to zřejmé.
Už od chvíle, kdy doktor přestřihl pupeční šňůru,
Bylo jasné, že nikdo jiný není stejný zázrak, jako já!
Moje maminka říká, že jsem zázrak,
Že jsem drobný/drobná a zářivý/zářivá jako skleněná koule.
Klidně si buďte cyničtí, je to empericky prokazatelné
Nikdy tu nebyl takový zázrak, zázrak, zázrak jako jsem já!
[DIALOGUE] [DIALOG]
DOCTOR (Spoken)
A baby Mrs. Wormwood, a child, the most
precious gift the natural world can
bestow upon us has been handed to you. A
brand new human being, a life, a person.
A wonderful new person is about to come
into your life and bring you love and
magic and happiness and wonder.
[DOKTOR (mluví)]
Miminko, paní Wormwoodová, děťátko, nejcennější dar přírody, který vám svět může nabídnout vám byl dopřán. Zbrusu nová lidská bytost, život, osobnost.
Báječná nová osůbka brzy vstoupí do vašeho života a přinese vám lásku a kouzlo a štěstí a zázraky.
MRS. WORMWOOD (Spoken)
Ooooowwwwwww! Bloody 'ell!
[PANÍ WORMWOODOVÁ (mluví)]
Oooowwwwwww! No do háje!
DOCTOR
Every life I bring into this world restores my faith in humankind.
[DOKTOR]
Každý nový život, který přivedu do tohoto světa obnovuje mou víru v lidstvo.
MIDWIFE (Spoken)
Push Mrs. Wormwood, push!
[PORODNÍ BÁBA (mluví)]
Tlačte, paní Wormwoodová, tlačte!
MRS. WORMWOOD (Spoken)
I'll push you in a minute!
[PANÍ WORMWOODOVÁ (mluví)]
Za chvíli strčím do vás!
DOCTOR
Each new-born life, a canvas yet unpainted...
This still unbroken skin...
This uncorrupted mind...
[DOKTOR]
Každičký novorozený život, nepomalované plátno...
Pořád neporušená kůže...
Nezkorumpovaná mysl...
Every life is unbelievably unlikely.
The chances of existence,
Almost infinitely small.
The most common thing in life is life,
Každý život je neuvěřitelně nepravděpodobný.
Šance existence
Skoro naprosto nulová.
Ta nejběžnější věc v životě,
(Baby cries) [MIMINKO PLÁČE]
DOCTOR
And yet every single life,
Every new life is a miracle! Miracle!
[DOKTOR]
A přesto každý nový život,
Každý nový život je zázrak! Zázrak!
[DIALOGUE] [DIALOG]
MRS. WORMWOOD (spoken)
This is the worst day of my life!
[PANÍ WORMWOODOVÁ (mluví)]
Tohle je nejhorší den mého života!
MRS. WORMWOOD
Oh, my undercarriage doesn't feel quite normal.
My skin looks just revolting in this foul fluorescent
light,
And this gown is nothing like the semi-formal, semi-Spanish gown I should be wearing in the semi-finals tonight.
I should be dancing the tarantella
Qui mon fella italiano
Not dressed in hospital cotton,
With a smarting front bottom,
And this...
[PANÍ WORMWOODOVÁ]
Oh, citím divný pocit ve svém podvozku
Má kůže je teď úplně odporná v tomhle hrozném fluorescentím světle.
A tyhle šaty nejsou ani trochu jako ty zpola formální, zpola španělské šaty, které bych dnes měla mít na semifinále
Měla bych tancovat
S mým italským kamarádem
Ne být oblečena do nemocniční bavlny,
Ze které mě štípe předek i zadek
A tohle
MRS. WORMWOOD
Horrible...
[PANÍ WORMWOODOVÁ]
Příšerné...
DOCTOR
Miracle!
[DOKTOR]
Zázrak
MRS. WORMWOOD
Smelly little -
[PANÍ WORMWOODOVÁ]
Smradlavý malý -
DOCTOR
Miracle!
[DOKTOR]
Zázrak
MRS. WORMWOOD
Weakly little ball of fat!
[PANÍ WORMWOODOVÁ]
Slabá koulička špeku!
MR. WORMWOOD
What the hell was that?
[PAN WORMWOOD]
Co to sakra bylo?
MRS. WORMWOOD
Will someone give this thing a bottle?
[PANÍ WORMWOODOVÁ]
Podá mi někdo téhle věci láhev?
MR. WORMWOOD
Or swap it for a later model?
[PAN WORMWOOD]
Nevyměníte nám to za pozdější model?
MR. WORMWOOD, MRS. WORMWOOD
Why do bad things always happen to good people?
Fine upstanding citizens like you and me?
Why when we've done nothing wrong,
Should this disaster come along?
This horrible, weird looking...
[PANÍ WORMWOODOVÁ & PAN WORMWOOD]
Proč se zlé věci vždycky stávají dobrým lidem?
Dobrým obstojným občanům jako ty a já?
Proč, když jsme neudělali nic špatně,
Se nám přihodila tahle katastrofa?
Tahle příšerná, divně vypadající...
MRS. WORMWOOD
Hairy little stinky thing
[PANÍ WORMWOODOVÁ]
Chlupatá malá smradlavá věc
MR. WORMWOOD
With no sign of a winky-ding at all
[PAN WORMWOOD]
Co nemá ani náznak pindíka
DOCTOR
Miracle, miracle, a miracle; every life's a miracle,
Beautiful miracle I have ever seen...
[DOKTOR]
Zázrak, zázrak, zázrak; každý život je zázrak
Nejkrásnější zázrak, co jsem kdy viděl...
MR. WORMWOOD
I can't find his frank and beans...
[PAN WORMWOOD]
Nevidím jeho pytlík a fazolky...
DOCTOR, ADULTS
Every life is unbelievably unlikely.
The chances of existence, almost infinitely small.
The most common thing in life is life,
And yet every single life, every new life is a miracle!
Miracle! Miracle!
[DOKTOR]
Každý život je neuvěřitelně nepravděpodobný.
Šance existence
Skoro naprosto nulová.
Ta nejběžnější věc v životě,
A přesto každý nový život,
Každý nový život je zázrak!
Zázrak! Zázrak!
ALL CHILDREN
My mummy says I'm a miracle
One look at my face, and it's plain to see.
Ever since the day doc chopped the umbilical cord,
It's been clear there's no peer for a miracle like me!
My mummy says I'm a miracle
That I'm as tiny and as shiny as a mirror ball.
You can be all cynical, but it's a truth empirical.
There's never been a miracle, a miracle, a miracle as ...!
[VŠECHNA DĚCKA]
Moje maminka říká, že jsem zázrak,
Stačí podívat se mi do tváře a je to zřejmé.
Už od chvíle, kdy doktor přestřihl pupeční šňůru,
Bylo jasné, že nikdo jiný není stejný zázrak, jako já!
Moje maminka říká, že jsem zázrak,
Že jsem drobný/drobná a zářivý/zářivá jako skleněná koule.
Klidně si buďte cyničtí, je to empericky prokazatelné
Nikdy tu nebyl takový zázrak, zázrak, zázrak jako ...!
MATILDA
My mummy says I'm a lousy little worm.
My daddy says I'm a bore.
My mummy says I'm a jumped-up little germ.
That kids like me should be against the law.
My daddy says I should learn to shut my pie hole.
No one likes a smart-mouthed girl like me
Mum says I'm a good case for population control
Dad says I should watch more TV.
[MATILDA]
Moje maminka říká, že jsem protivný malý červ
Můj tatínek říká, že jsem otrava.
Maminka říká, že jsem namyšlený malý bacil
Že děti jako já by měly být nezákonné.
Můj tatínek říká, že bych se měla naučit držet pusu.
Nikdo nemá rád chytračky, jako jsem já
Máma říká, že jsem dobrý důvod pro regulaci populace
Táta říká, že bych měla víc koukat na televizi.

Text přidala monchinella

Text opravila Teri_24

Videa přidali monchinella, Teri_24

Překlad přidala Teri_24

Překlad opravila Teri_24

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Act 1

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.