Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Said, "in truth I don't really want to talk about it"
Christmas lights dangled sadly from the table in the operating room
Last I heard you're an addict about it
Full of rage and Corona
Trying to blow the birthday kid candles out
Trap doors and the retaliator lead out
To the field where our extended families buried their lies
If you're going, bring some faith and a flashlight
Follow signs that read
"It's twenty miles before you finally see fire"
Řekl, "popravdě o tom nechci mluvit"
Vánočný světla visely smutně ze stolu na operačním sále
Posledně jsem slyšel, že jsi na tom závislá
Plná vzteku a korony
Snažila ses sfouknout svíčky na dětském dortu
Uvěznit dveře a vyvést odplatu
Na pole, kde naše vzdálené rodiny pohřbily své životy
Pokud jdeš, vezmi si víru a baterku
Následuj nápisy, které říkají
"Je to dvacet mil, než konečně uvidíš oheň"
Now there's something to say for the art of confusion
I got the courage to enquire where your body traveled all of the time
I gotta climb out of this elevator, hadn't move me once yet
Do I expect that it should really start now?
The waitress oversees you levitating
Couldn't think it to words and watched your body lift up into the sky
Everyone there was just in awe about it
Seen a miracle and drank away the thought from our minds
Teď musím něco říct o umění
zmatení
Mám odvahu požadovat, kam tvoje tělo celou dobu cestovalo
Musím vyšplhat z tohoto výtahu, ani jednou se nepohnul
Mám očekávat, že se tak stane teď?
Číšnice tě vidí levitovat
Nedokázal jsem to slovy pojmenovat a sledovat tvé tělo zvednout se k obloze
Každý to mohl jen obdivovat
Viděli zázrak a opili se, až tu myšlenku dostali z našich myslí
There was you and me
And nothing in-between
It's right and wrong
Goes on and on and on
Byly jsme ty a já
A nic mezi
Je to správně a špatně
Pokračuje to dál a dál
This is the wave that you could never conquer
Losing the smallest piece of truth we used to know
I wasn't prepared to embark with the wolf of the mountain
It wasn't a place that we could call our own
Tohle je vlna, kterou nikdy nezdoláš
Ztrácíme nejmenší kousek pravdy, kterou jsme znali
Nebyl jsem připravený vydat se s vlkem
hory
Nebylo to místo, které bychom mohli brát za své
Now I don't want to seem like it's split at the seams
See the pain on the wall? See the blood in the street?
There is nothing you've got when you die that you keep
You were all that you were, were you all you could be?
Teď nechci, abych vypadal, jakoby to bylo roztržené ve švech
Vidíš tu bolest na stěně? Vidíš tu krev na
ulici?
Nic si nenecháš,
až umřeš
Byla jsi, co jsi byla, byla jsi vším, čím jsi mohla být?
In the blink of an eye there's a hole in your belly
Your body recoils ironically into the family planning aisle
Overhear, "I don't know where I'm going
I'm going anyway
Don't let 'em tell you that I never found..."
Vmžiku je v tvém břichu díra
Tvé tělo se odráží ironicky zpět do uličky plánované rodiny
Slyším "Nevím, kam jdu,
ale stejně jdu
Nenech je říkat ti, že jsem nikdy nenašla..."
You and me and nothing in-between
It's right and wrong, goes on and on and on
(How long you been looking for...)
The truth for me is grasping at the seam
So truthfully, do you want to die for me?
Ty a já a nic mezi
Je to správně a špatně, pokračuje to dál a dál
(Jak dlouho jsi hledala...)
Pro mě je pravda uchopení za šev
Tak popravdě, chceš pro mě skutečně umřít?
This is the wave that you could never conquer
Losing the smallest piece of truth we used to know
I wasn't prepared to embark with the wolf of the mountain
It wasn't a place that we could call our own
To je ta vlna, kterou jsi nikdy nezdolala
Ztrácíme nejmenší kousek pravdy, kterou jsme znali
Nebyl jsem připravený vydat se s vlkem
hory
Nebylo to místo, které bychom mohli brát za své

Text přidala GraceLilly

Video přidala GraceLilly

Překlad přidala GraceLilly

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

A Black Mile to the Surface

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.