Playlisty Akce
Reklama

Save Yourself - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Have I been keeping you sick?
Here's me believing a bleeding heart’s just a quick fix.
All you needed was me, not my solutions or views.
I wish I could take all this pain back I've put you through.
I guess it's too little, too late.
At least I can assure you; I had the best intentions.
Choval jsem se k tobě špatně?
Tady je mé věřící krvácející srdce na rychlou opravu
Všechno, co jsi potřebovala, jsem byl já, ne má řešení nebo pohledy.
Přeju si, abych mohl vzít všechnu tuhle bolest zpět, kterou jsi kvůli mně prošla
Hádám, že je trošku pozdě
Nakonec tě můžu ujistit, že jsem měl nejlepší záměry
It's toxic, it's noxious. Ironically honest.
Get out tonight, don't say farewell.
Run for your life, go Save Yourself.
It's twisted, it's bitter. It's sickly sweet.
Get out alive, while there's still time.
And don't you dare even consider a "next time".
Je to toxické, škodlivé. Ironicky upřímné
Vypadni dnes večer, neříkej sbohem
Utíkej o svůj život, jdi se zachránit
Je to pokroucené, je to hořké. Je to zvráceně sladké
Vypadni živá, zatímco je stále čas
A neopovažuj se ani zvažovat "příště"
But through it all, you managed.
I left you bruised and battered,
took you for granted, took advantage and vanished.
And you'd think that just for once in my life;
I'd take a step back and maybe consider what's on your mind.
but no…
Ale skrz to všechno jsi to zvládla
Nechal jsem tě pohmožděnou a zbitou
Bral tě jako samozřejmost, využil tě a zmizel
A myslela by sis, že alespoň jednou v životě
Bych udělal krok zpět a možná zvážil, nač myslíš
Ale ne...
You're the strongest person I know.
At least I can assure you I'm afraid of my reflection.
(No no no…)
Jsi nejsilnější osoba, kterou znám
Nakonec tě ujišťuji, že se bojím svého odrazu
(Ne ne ne...)
It's toxic, it's noxious. Ironically honest.
Get out tonight, don't say farewell.
Run for your life, go Save Yourself.
It's twisted, it's bitter. It's sickly sweet.
Get out alive, while there's still time.
And don't you dare even consider a "next time".
Je to toxické, škodlivé. Ironicky upřímné
Vypadni dnes večer, neříkej sbohem
Utíkej o svůj život, jdi se zachránit
Je to pokroucené, je to hořké. Je to zvráceně sladké
Vypadni živá, zatímco je stále čas
A neopovažuj se ani zvažovat "příště"
You're the strongest person I know. Jsi nejsilnější osoba, kterou znám
I've never been one to express myself so directly,
more with imagery and symbolism.
Obscuring my faults behind a veil of metaphors and euphemisms.
But just for one moment,
I want to be open and honest.
Nikdy jsem nebyl z těch, co se vyjádří přímo
Víc než obrazně a symbolicky
Zatajujíc své chyby závojem metafor a eufemismů
Ale jen na jednu chvíli
Chci být otevřený a upřímný
If we can't express ourselves directly
and be prepared to expect negativity,
then we'll surely crumble under the weight of our insecurities.
Pokud se neumíme vyjadřovat přímo
A být připraveni na očekávání negativního
Pak se jistě rozpadneme pod tíhou našich nejistot
To search yourself and come face
to face with your demons is terrifying.
But if we can't face them, then how do we grow?
How do we recover, or know when we're wrong?
And yes, it's okay to be wrong.
And I have been wrong…
And I am wrong…
And I am wrong!
Hledej v sobě a pojď tváří
Tvář s démony co jsou děsiví
Ale pokud jim nemůžeme čelit, pak jak můžeme růst?
Jak se obnovujeme nebo víme, kdy se mýlíme?
A ano, je to v pořádku se mýlit.
A já se mýlil...
A já se mýlím...
A já se mýlím!
And this is me, and in all honesty
I'm not doing so well right now,
but at least I'm finding the courage to face myself.
Self deprecating? Maybe.
Self absorbed? Maybe.
Bravery? Definitely.
A tohle jsem já a v celé upřímnosti
Nechovám se právě teď správně
Ale nakonec hledám kuráž čelit sám sobě
Sebe deprivace? Možná
Sebe vstřebání? Možná
Odvaha? Určitě
I'm so sorry for all the pain and heartache
that I've caused you.
I just want you to be happy in life.
I'll come and watch from afar,
and admire you and every bit of joy and success
that comes your way.
Je mi tak líto všechna ta bolest a zármutek
Kterou jsem si způsobil
Jen chci být v životě šťastný
Přijdu a budu to sledovat zdálky
A obdivuji tě a každý kousek radosti a úspěchu
Který ti vchází do cesty
I know that this is for the best,
but it's been most difficult choice of my life.
I did this for you, and knowing full well the consequences.
This is me and my acceptance,
all I ask is that you remember me as I walk away.
Vím, že tohle je pro to nejlepší
Ale byla to nejtěžší volba mého života
Udělal jsem to pro tebe a vím úplně dobře o důsledcích
Tohle jsem já a můj souhlas
Všechno, co žádám, je aby sis pamatovala mě, jak odcházím

Text přidal Hesmoked

Text opravil DevilDan

Video přidal Hesmoked

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Worlds Apart

Reklama

Make Them Suffer texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.