Playlisty Akce
Reklama

Neverbloom - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

A single tear from the elms of emptiness
Falls to stain the cracked earth
And the soil breathes one final, desperate, breathe of life
Tiny budding flowers and colours of joy
And hope explode from the water-bead
Undying, undimming, before shattering to dust
These woods have no memory of the touch of sun
Or the smell of dew
And all I can hear through the deafening silence
Are the moaning trees.
Jediná slza z jilmy prázdnoty
Padá do skvrny rozpraskané země
A půda sbírá poslední, zoufalý nádech života Maličké pučíčí květiny a barvy štěstí
A exploze naděje řítící se z malého korálku vody
Nezmírající, nezlumící se, před rozpadnutím se v prach
Tyto lesy nepamatují dotek slunce, nebo vůni rosy
A jediná věc, kterou mohu slyšet skrze ohlušující ticho jsou sténající stromy
It was Morrow who cursed this place. Now, cheerless and stagnant, it screams in the night so we hearken the cries from the heart of the wood. Byl to Zítřek, kdo proklel toto místo. Teď skleslý a zahnívající, řve po nocích, abychom naslouchaly těm nářkům z srdce lesa.
I linger on in doubt, darkness comes early down here. Wishing upon ages, these flowers will someday bloom. Loudám se v pochybách, ztmívá se tady brzy. Přání mezi věky, tyto květiny někdy vykvetou.
I'd wait here forever just to see these flowers bloom.
They never bloom.
Počkám tady navždy jen, abych viděl ty květiny v rozkvětu.
Nikdy nekvetou.
You fucking betrayed us, in these woodlands we wove, dreaming amidst the groves. Morrow, No one could stop us. although, now the orchards no longer grow, So I'll reclaim the throne of woe. I'm starting to count the stars by myself, and this winter is eating away at my soul. Tys nás kurva zradil, v těchto lesích jsme jen bloudili, sníce mezi jeho pohyby (viz. pohyby lesa). Ačkoli sady už nerostou. Tedy já znovu získám trůn bíd. Sám začínám počítat hvězdy, zatímco mi tato zima požírá mou duši.
I'll always remember the day I was stabbed in the back.
Stabbed in the back.
Navždy si budu pamatovat dne kdy jsem byl bodnut do zad.
Bodnut do zad.
Just like teardrops, the limbs of the dying trees began to fall, one by one. Stejně jako dopady slz, končetiny zmírajících stromů padat k zemi začínají, jedna po druhé.
Now let me sleep. Let me sleep, In this garden that never blooms. Teď mě nech spát. Nech mě spát, v téhle zahradě, jež nikdy nekvete.
A single tear from the elms of emptiness falls to stain the cracked earth and the soil breathes one final, desperate, breathe of life. Tiny budding flowers and colours of joy and hope explode from the water-bead. Undying, undimming, before shattering to dust. These woods have no memory of the touch of sun, or the smell of dew, and all I can hear through the deafening silence are the moaning trees. Jediná slza z jilmy prázdnoty, padá do skvrny rozpraskané země a půda sbírá poslední, zoufalý nádech života. Maličké pučíčí květiny a barvy štěstí a exploze naděje řítící se z malého korálku vody. Nezmírající, nezlumící se, před rozpadnutím se v prach. Tyto lesy nepamatují dotek slunce, nebo vůni rosy a jediná věc, kterou mohu slyšet skrze ohlušující ticho jsou sténající stromy.
So here I will wait for the spring, In the garden of tears.
If you listen in the night, you hearken the cries from the heart of the wood.
Tak tady budu vyčkávat jara, v zahradě slz.
Pokud se v noci zaposloucháš uslyšíš nařky srdce lesa.
And so here I will wait, until my last dying days. Wishing upon ages, these flowers will someday bloom. A tak tady počkám, do mých posledních dní skonu. Přející si skrze věky, vidět tyto květiny někdy kvést.
I'd wait here forever just to see these flowers bloom.
They never bloom
Počkám tady navždy jen, abych viděl ty květiny v rozkvětu.
Nikdy nekvetou.

Text přidal hormon

Text opravil Srboj

Video přidal hormon

Překlad přidal Srboj

Překlad opravil Srboj

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Neverbloom

Reklama

Make Them Suffer texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.