Playlisty Akce
Reklama

Same Love Feat. Mary Lambert - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
When I was in the 3rd grade
I thought that I was gay
Cause I could draw, my uncle was
And I kept my room straight
Když jsem byl ve třetí třídě
Myslel jsem si, že jsem gay
Protože jsem uměl kreslit jako můj strýc
A držel jsem to poctivě pro sebe
I told my mom, tears rushing down my face
She's like, "Ben you've loved girls since before pre-K"
Trippin', yeah, I guess she had a point, didn't she
A bunch of stereotypes all in my head
I remember doing the math like
"Yeah, I'm good a little league"
Řekl jsem to mé mámě se slzami, které tekly po tváři
Odpovídá "Bene, miloval jsi dívky ještě před školkou"
Vypadá to tak, yeah, hádám, že to mělo smysl, nebo ne?
Kupa stereotypů v mé hlavě
Pamatuji si, jak jsem dělal matiku stylem
"Yeah, jsem dobrá malá liga"
A pre-conceived idea of what it all meant
For those who like the same sex had the characteristics
The right-wing conservatives think its a decision
And you can be cured with some treatment and religion
Man-made, rewiring of a pre-disposition
Playing God
Ahh nah, here we go
America the brave
Still fears what we don't know
And God loves all His children
And somehow forgotten
But we paraphrase a book written
thirty-five hundred years ago
Představa o tom, co všechno to znamená
Pro ty, co mají rádi stejné pohlaví, mělo charakteristiky
Pravostranní konzervativci si myslí, že jde o rozhodnutí
A že můžeš být léčen nějakou tou medicínou a náboženstvím
Stvořeno člověkem, přepojení předběžné dispozice
Hrajíc si na Boha
Ahh nah, tady jsme
Statečná Amerika
Stále se bojí toho, co nevíme
A Bůh miluje všechny Své děti
A nějak zapomněl
Ale my parafrázujeme knihu napsanou
Před třiceti pěti tisíci lety
I don't know Nevím
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
My love, my love, my love
She keeps me warm (4x)
A nemůžu se změnit
I když jsem to zkusil
I když bych to chtěl
A nemůžu se změnit
I když jsem to zkusil
I když bych to chtěl
Má lásko, má lásko, má lásko
Drží mě v teple
If I was gay
I would think hip-hop hates me
Have you read the YouTube comments lately
"Man that's gay"
Gets dropped on the daily
We've become so numb to what we're sayin'
Our culture founded from oppression
Yeah, we don't have acceptance for 'em
Call each other faggots
Behind the keys of a message board
A word routed in hate
Yet our genre still ignores it
Gay is synonymous with the lesser
Kdybych byl gay
Mohl bych si myslet, že mě hip hop nenávidí
Četl jsi nedávné komentáře na Youtube?
"Člověče, to je teplouš"
Stává se to denně
Otupujeme k tomu, co říkáme
Naše kultura vznikla z útlaku
Yeah, nemáme k nim souhlas
Nazýváme se vzájemně teplouši
Za klíči vývěsky
Slovo vedené v nenávisti
Přesto to náš styl dál ignoruje
Gay je synonym méně
It's the same hate that's caused wars from religion
Gender and skin color
Complexion of your pigment
The same fight that lead people to walk-outs and sit-ins
Human rights for everybody
There is no difference
Je to ta samá nenávist, která způsobila války z náboženství
Pohlaví a barva kůže
Komplex tvého pigmentu
Ten samý boj, co vede lidi vyjít a posadit se
Lidská práva pro každého
Není tu rozdíl
Live on! And be yourself!
When I was in church. They taught me something else
If you preach hate at the service
Those words aren't anointed
And that Holy Water
That you soak in
Is then poisoned
Žij dál! A buď sám sebou!
Když jsem byl v kostele. Naučili mě něco jiného
Pokud na bohoslužbách kážeš nenávist
Tahle slova jsou pomazána
A ta svěcená voda
V které se močíč
Je poté otrávená
When everyone else
Is more comfortable
Remaining voiceless
Rather than fighting for humans
That have had their rights stolen
I might not be the same
But that's not important
No freedom 'til we're equal
Damn right I support it
Když někdo jiný
Má větší pohodlí
Zůstává bez hlasu
Radši než aby bojoval za lidi
Kterým ukradli jejich práva
Možná nejsem stejný
Ale to není důležité
Žádná svoboda není, dokud si nejsme rovni
Sakra, právě to podporuju
I don't know Nevím
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
My love, my love, my love
She keeps me warm (4x)
A nemůžu se změnit
I když jsem to zkusil
I když bych to chtěl
Má lásko, má lásko, má lásko
Drží mě v teple
We press play
Don't press pause
Progress, march on!
Mačkáme play
Netiskneme pause
Proces, pochoduj dál!
With a veil over our eyes
We turn our back on the cause
'Till the day. That my uncles can united by law
S klapkou na očích
Otáčíme se zády k příčině
Až do dne, kdy se mí strýcové mohli legálně vzít
Kids are walkin' around the hallway
Plagued by pain in their heart
A world so hateful
Someone would rather die.
Than be who they are
And a certificate on paper
Isn't gonna solve it all
But it's a damn good place to start
No law's gonna change us
We have to change us
Děti chodí kolem haly
Zamořeni bolestí v jejich srdci
Svět tak nenávistiví
Někdo by radši zemřel
Než být jako oni
A certifikování papírem
Nevyřeší všechno
Ale je to sakra dobré místo pro začátek
Žádné právo nás nezmění
Musíme se změnit sami
Whatever god you believe in
We come from the same one
Strip away the fear
Underneath it's all the same love
About time that we raised up
Ať věříš v jakéhokoliv boha
Přicházíme od toho samého
Zbaveni strachu
Pod tím vším je ta samá láska
O čase, kdy jsme vystoupili
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
My love, my love, my love
She keeps me warm (4x)
A nemůžu se změnit
I když jsem to zkusil
I když bych to chtěl
A nemůžu se změnit
I když jsem to zkusil
I když bych to chtěl
Má lásko, má lásko, má lásko
Drží mě v teple
Love is patient, love is kind
Love is patient (not cryin' on Sundays) (5x)
Love is kind (not crying on Sundays) (5x)
Láska je trpělivá, láska je milá
Láska je trpělivá (nepláče o nedělích)
Láska je milá (nepláče o nedělích)

Text přidala pzygotka

Text opravila kate66

Videa přidali pzygotka, kill609

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • "Man that's gay" se používá jako urážka (JancaB)
  • Macklemore je velký bojovník za práva LGBTA komunity (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Asexual community), ačkoliv je sám heterosexuál. (Cockburns)
Reklama

The Heist

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.