Playlisty Kecárna
Reklama

Fake Woke - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I think it's crazy I'm the one who they labeled as controversial
And Cardi B is the role model for twelve year old girls
There's rappers pushing Xanax at the top of the Billboard
But if I mention race in a song I'm scared I'll get killed for it
It's backwards, it's getting exponentially dumb
It's more difficult to get a job than purchase a gun
Eminem used to gay bash and murder his mom
And now he doesn't want fans if they voted for Trump
We're ashamed to be American, you should probably love it
'Cause you have the right to say it and not get strung up in public
As children we were taught how to walk and talk
But the system wants adults to sit down and shut up
Cancel culture runs the world now, the planet went crazy
Label everything we say as homophobic or racist
If you're white then you're privileged, guilty by association
All our childhood heroes got MeToo'd or they're rapists
Myslím, že je šílený, že mě označily jako kontroverzního
A Cardi B je vzor pro dvanácti leté holky
Jsou tu rapeři kteří tlačí Xanax na billboardy
Ale když já zmíním rasu ve videu skoro se bojím, že mě za to zabijou
Jde to nazpět, blbost exponenciálně vzrůstá
Je těžší sehnat práci než si koupit zbraň
Eminem kdy haněl gaye and vraždil svoji mámu
A teď nechce fanoušky pokud volily Trumpa
Stydíme se, že jsme Američani, měl bys to milovat
Protože máš právo to říct a nikdy že za to na ulici neoběsí
Jako děti jsme se učily chodit a mluvit
Ale systém chce dospělé, kteří budou sedět a držet hubu
Cancel culture (Cenzura) řídí svět, teď když zešílel svět
Označí všechno co řekneme jako homo fobické a rasistické
Jestli jseš bílej, tak seš privilegovanej, vinen tím že sdružením
Všechny naše dětské hrdiny dostalo MeToo nebo jsou to znásilňovači
They never freed the slaves, they realized that they don't need the chains
They gave us tiny screens, we think we free 'cause we can't see the cage
They knew that race war would be the game they'd need to play
For people to pick teams, they use the media to feed the flame
Nikdy otroky neosvobodily, jen si uvědomily, že nepotřebují okovy
Dali nám malé obrazovky, myslíme si, že jsme svobodní když nevidíme klec
Věděli, že válka ras bude hra, kterou budou muset zahrát
Aby si lidi vybrali týmy, použili média aby oheň přiživili
They so fake woke, facts don't care about feelings
They know they won't tell me what to believe in
They so fake woke, same old, safe zones
They so fake woke, facts don't care about your feelings
Jsou tak Fake Woke*, fakta se nezajímají o pocity
Oni ví, že mi nebudou říkat v co mám věřit
Jsou tak Fake Woke, staré znamé bezpečné zóny
Jsou tak Fake Woke, fakta se nezajímají o pocity
I think it's crazy how these people screaming "facts" but they fake woke
Hate their neighbor 'cause he wears a mask or he stays home
Has a daughter but his favorite artist said he slays hoes
Picks her up from school, music slaps on the way home
Censorship's an issue 'cause they choose what they erase
There's a difference between hate speech and speech that you hate
I think Black Lives Matter was the stupidest name
When the system's screwing everyone exactly the same
I just wanna spend Thanksgiving Day with food and my family
Without being accused of celebrating native casualties
We got so divided as black and white and political
Republicans are bigots, libtards if you're liberal
There's riots in our streets and it's just getting worse
Y'all screaming defund the police, y'all are genius for sure
They're underfunded already, they're way too busy to work
Order food and call the cops, see what reaches you first
Myslím si, že je šilená jak lidi křičí fakta, ale jsou Fake Woke
Nenávidí souseda protože nosí roušku nebo zůstává doma
Má dceru, ale její oblíbenej umělec říká, že zabíjí děvky
Vyzvdedne ji ze školy, hudba spustí na cestě domů
Cenzura je problém, protože oni vybíraj co vymažou
Je rozdíl mezi projevem nenávisti a projevem, který nenávidíš
Myslím si, že Black Lives Matter bylo to nejblbější jméno
Když systém ničí každého stejně
Chci strávit díkuvzdání s jídlem a rodinou
Aniž by mě někdo obviňoval, že oslavuju domorodé oběti
Rozdělily jsme se na černé, bíle a politické
Republikáni jsou netolerantní, libtard pokud jsi liberál
Máme nepokoje v ulicích a jenom se to zhoršuje
Všichni křičíte "seberte peníze policii", to jste učinění géniové
Už teď nemají prostředky, mají příliš přetížení na práci
Objednej jídlo a zavolej policii, dívej se co dorazí dřív
Segregation ended, that's a lie in itself
That was a strategy to make us think that we're trying to help
They knew that racism was hot if they designed it to sell
We buy up every single box and divide us ourselves
Segregace skočila, to je lež ve lži
To byla strategie abychom si mysleli, že pomáháme
Věděli, že rasismus půjde na dračku, když ho převlečou k prodeji
Koupily jsme každou krabici a rozdělili se navzájem
They so fake woke, facts don't care about feelings
They know they won't tell me what to believe in
They so fake woke, same old, safe zones
They so fake woke, facts don't care about your feelings
Jsou tak Fake Woke*, fakta se nezajímají o pocity
Oni ví, že mi nebudou říkat v co mám věřit
Jsou tak Fake Woke, staré znamé bezpečné zóny
Jsou tak Fake Woke, fakta se nezajímají o pocity
Use violence to get peace and wonder why it isn't working
That's like sleeping with a football team to try and be a virgin
Politicians are for sale and someone always makes the purchase
But you and I cannot afford it, our democracy is worthless
If a man has mental illness call him crazy, say it silently
When country's going crazy we accept it as society
Get sick and take a pill when the side effects get you high
You get addicted like these rappers dying fighting with sobriety
Censoring the facts turns our children into idiots
They claim it's for our safety, I'll tell you what it really is
Removing information that empowers all the citizens
The truth doesn't damage points of view that are legitimate
They're tryna change amen to amen and women
How'd we let them make praying a microaggression?
Instead of asking God for the strength to keep winning
We cheat to get ahead and then we ask Him for forgiveness
Použít násilí k míru a bádat proč to nefunguje
Je jak vyspat se s fotbalovým týmem a snažit se být panna
Politici jsou ke koupi a někdo je vždy koupí
Ale ty a já si to nemůžeme dovolit, naše demokracie je bezcenná
Když má člověk duševní nemoc, nazveš ho v tichosti šílencem
Když šílí celá země, přijmeme to jako společnost
Onemocníš a vezmeš si prášek, když tě vedlejší účinky dostanou do rauše
Staneš se závislým jako ti rapeři, kteří zemřeli při boji se střízlivostí
Cenzurování faktů dělá z našich dětí idioty
Říkají, že je to pro naši bezpečnost, já ti řeknu k čemu to je
Odstranění faktů, které obohacují občany
Pravda nepoškodí úhly pohledů, které jsou legitimní
Snaží se změnit Amen and "A muž a žena"
Jak jsme je nechali udělat z modlení mikro agresi
Místo abychom žádali boha o sílu vyhrávat
Podvodem se dostaneme vpřed a pak žádáme o odpuštění
Feminism used to be the most righteous of fights
But these days it feels like they secretly hate guys
I don't trust anyone who bleeds for a week and don't die
I'm just kidding, but everything else that I said is right
Feminismus nejspravedlivějším z bojů
Ale dnes to vypadá, že tajně nenávidí muže
Nevěřím nikomu kdo krvácí týden a neumře
Dělám si srandu, ale všechno ostatní je pravda
They so fake woke, facts don't care about feelings
They know they won't tell me what to believe in
They so fake woke, same old, safe zones
They so fake woke, facts don't care about your feelings
Jsou tak Fake Woke*, fakta se nezajímají o pocity
Oni ví, že mi nebudou říkat v co mám věřit
Jsou tak Fake Woke, staré znamé bezpečné zóny
Jsou tak Fake Woke, fakta se nezajímají o pocity

Text přidala luckaaaaaaa

Video přidala luckaaaaaaa

Překlad přidal TrueFreedom

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.