Playlisty Kecárna
Reklama

Clown World - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You worried 'bout leaving a better planet for our kids
How 'bout leaving better kids for our planet?
Entire generation offended at everything
Getting mad that human thinks all lives matter
We don't need black or white or left or right
All we need is common sense, we need balance
We're all in the same boat, why you tryna make holes?
If they sink, we sink, this is madness
Obáváš se, abys nechal lepší planetu pro naše děti
Co takhle nechat lepší děti pro naši planetu
Celá generace se uráží nad vším
Naštvou když si člověk myslí že na všech životech záleží
Nepotřebujem černý nebo bílý, pravici nebo levici
Vše co potřebujeme, je trocha selského rozumu, potřebujeme rovnováhu
Jsme na stejně lodi, proč do ní děláš díry
Když se potopí, potopíme se i my, tohle je šílenství
I'm offended that you're offended by me taking offense
Trump can't build a wall, why does your house have a fence
I believe in two genders, I'm not mad at the rest
I'm just confused when a dude has a beard and some breats
Jsem uražen, že ses urazil že jsem se urazil
Trump nemůže postavit zeď, tak proč máš kolem domu plot
Věřím ve dvě pohlaví, nejsem naštvanej na ta ostatní
Jsem jenom zmatenej když má chlap vousy a prsa
We won't always agree, no
I don't hate all police, no
I don't think that the system's racist
I just think the system hates people
Ne vždy budeme souhlasit, ne
Ne nenávidím celou policii, ne
Nemyslím že je systém rasistický
Jenom si myslím, že systém nenávidí všechny lidi
I think fighting violence with more violence is what they want
Viruses and riots, people dying, we won't stay home
Black lives matter, all lives matter, what's all this division for?
It's modern segregation, this is setting up a civil war
Myslím si, že bojovat násilím s násilím je to co chtějí
Viry a nepokoje, lidi umíraj, nezůstaneme doma
Na černých životech záleží, na všech životech záleží, k čemu je rozdělování
Je to moderní segregace, příprava na občanskou válku
Burn this circus down 'cause the world is full of clowns
They're all stupid and they're proud, painted smiles on their mouths
I don't hang with bozos, homie, I can't be around you
Anyone who knows me knows my feet don't fit in clown shoes
Spal ten cirkus protože svět je plnej klaunů
Jsou všichni hloupý a pyšní, namalované úsměvy na jejich pusách
Já nekamarádím s magory, brácho, nemůžu být poblíž tebe
Každej kdo mě zná ví že moje nohy se do klaunských bot nevlezou
When I was a child, the only races that we hated
Were the ones that we ran and didn't win
Then we stopped playing with each other, started hating on each other
Started noticing the color of our skin
Christians and atheists, immigrants, patriots
We love the country but we are not saving it
Wages don't raise to the rate of inflation
And half of the country hates all of the nation, it's
Když jsem byl děcko, jediný závody (race-závod/rasa), který jsme nenáviděli
Byli ty který jsme běželi a nevyhrály
Pak jsem si spolu přestali hrát, začali jsme se nenávidět
Začali jsme si všímat barev naší kůže
Křesťani a ateisti, imigranti, patrioti
Milujeme naši zemi ale nezachraňujeme ji
Platy se nezvyšují tak, aby vyrovnali rychlost inflace
A půlka naší země nenávidí celý národ
Funny that we think the world owes us something
All the phones got smart but the people so dumb
We care more about the likes on a selfie than our moms
And the only time we ever speak the truth's when we're drunk
Je vtipný že si myslíme, že nám svět něco dluží
Všechny telefony jsou chytrý ale lidi jsou blbý
Víc nás zajímaj likey na selfíčkách než naše mámy
A pravdu mluvíme jen pokud jsme ožralý
We won't always agree, no
I don't hate all police, no
Your thoughts and opinions ain't facts
And they are not defining my reality, no
Ne vždy budeme souhlasit, ne
Ne nenávidím celou policii, ne
Tvoje myšlenky na názory nejsou fakta
A nedefinují mojí realitu, ne
I think picking sides divides, it's probably what has got us here
United States is great regardless, that's what we forgot in here
Black lives matter, all lives matter, what's all this division for
It's modern segregation, this is setting up a civil war
Myslím, že vybírání stran nás rozděluje, to nás sem pravděpodobně dostalo
Spojené Státy jsou super tak jako tak, to je to co jsme tady zapoměli
Na černých životech záleží, na všech životech záleží, k čemu je rozdělování
Je to moderní segregace, příprava na občanskou válku
Burn this circus down 'cause the world is full of clowns
They're all stupid and they're proud, painted smiles on they mouths
I don't hang with bozos, homie, I can't be around you
Anyone who knows me knows my feet don't fit in clown shoes
Spal ten cirkus protože svět je plnej klaunů
Jsou všichni hloupý a pyšní, namalované úsměvy na jejich pusách
Já nekamarádím s magory, brácho, nemůžu být poblíž tebe
Každej kdo mě zná ví že moje nohy se do klaunských bot nevlezou
They tell you, "Be yourself", and then they judge you on the internet
Till everybody hates you for it
If Jesus was alive, I swear to God that y'all would cancel him
'Cause lately being negative's the real new normal, yeah
If you're thick, you're fat, you're rich, you're bad
You're poor, you're black, you're white, you're whack, they lie, it's facts
My generation needs a bunch of free condoms
'Cause common sense ain't that common
Řeknou ti "Buď sám sebou" a potom tě odsoudí na internetu
Dokud tě kvůli tomu všichni nezačnou nenávidět
Kdyby byl Ježíš naživu, přísahám bohu všichni byste ho chtěli zrušit.
Protože poslední dobou být negativní je ten pravý normál, jo
Když seš širokej - jseš tlustej, jseš bohatej - jseš špatnej
Jseš chudej - seš černej, jseš bílej - jseš mrdlej, oni lžou, to jsou fakta
Moje generace potřebuje zdarma kondomy
Protože běžný zdravý rozum není až tak běžný
This is what they wanted, this is how they planned it
This is to control everyone on the planet
Then we put each other in caskets, protest in panic
And they take advantage to manage the damage
Takhle to chtěli, takhle to naplánovali
Tohle je aby kontrolovali celou planetu
Navzájem se zavřem do rakví, protestujeme v panice
A oni toho využijou aby omezily škody
We won't always agree, no
Freedom doesn't come free, no
There was people fighting, dying overseas
So that you could have freedom and be home
Ne vždy budeme souhlasit, ne
Svoboda nepřijde zadarmo, ne
Byli tu lidi, kteří bojovali, umírali v zámoří
Abys mohl být svobodný a sedět doma
I think the elites are real but they ain't drinking babies' blood
They're creating chaos so they have something to save you from
Black lives matter, all lives matter, what's all this division for?
It's modern segregation, this is setting up a civil war
Myslím si, že elity existují, ale nepijí krev kojenců
Vytvářejí chaos aby vás měli před čím zachránit
Na černých životech záleží, na všech životech záleží, k čemu je rozdělování
Je to moderní segregace, příprava na občanskou válku
Burn this circus down 'cause the world is full of clowns
They're all stupid and they're proud, painted smiles on they mouths
I don't hang with bozos, homie, I can't be around you
Anyone who knows me knows my feet don't fit in clown shoes
Spal ten cirkus protože svět je plnej klaunů
Jsou všichni hloupý a pyšní, namalované úsměvy na jejich pusách
Já nekamarádím s magory, brácho, nemůžu být poblíž tebe
Každej kdo mě zná ví že moje nohy se do klaunských bot nevlezou

Text přidal TrueFreedom

Video přidal TrueFreedom

Překlad přidal TrueFreedom

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.