Playlisty Kecárna
Reklama

Snowbird - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Snowbird was just a little girl once
All tangled up in dandelion hair and polka dots
And a picture book mind full of dreams and designs
And visions of faraway places
Ptáček byl kdysi jen malou dívkou
Celou zamotanou v pampeliškových vlasech a puntících
A myslí obrázkové knihy plné snů a designů
A s vizemi vzdálených míst
Yeah, she drew underwater worlds and cities in the stars
In the Asteroid belt between Jupiter and Mars
In felt tips and crayons her little works of art
All promised a future of greatness
Jo, kreslila podvodní světy a velkoměsta ve hvězdách
V Asteroidovém pásu mezi Jupiterem a Marsem
Ve fixách a pastelkách její drobné kousky umění
Všechny slibovaly velkolepou budoucnost
She caught the sunlight in her eye
Underneath the winter sky
"I'll paint the world until I die", she said
"One day I'll spread my wings and fly
High like a snowbird"
Zachytila sluneční světlo ve svém oku
Pod zimní oblohou
"Budu malovat svět, dokud nezemřu," povídala
"Jednoho dne rozvinu svá křídla a poletím
Vysoko, jako ptáček"
"Yes, I will" "Ano, to udělám"
Her daddy died when she was only ten
But all she cried came out in ink and in pen
She drew charcoal streets leading down to dead ends
Where heads hung low in sorrow
Její táta zemřel, když jí bylo pouhých deset
Ale vše, co plakala, přicházelo v inkoustu a v peru
Kreslila uhelné ulice vedoucí do slepých konců
Kde hlavy visely v zármutku
But she was left a small fortune at the reading of the will
About enough for a life and then another life still
And with her mother in a haze of vodka and pills
Snowbird had just dreamed of tomorrow
Ale bylo jí darováno trochu štěstěny ve čtení v řádcích osudu
Dostatečně klidně i pro dva životy
A se svou matkou v mlze vodky a pilulek
Ptáček jen snil o zítřku
She caught the sunlight in her eye
Underneath the winter sky
"I'll paint the world until I die", she said
"One day I'll spread my wings and fly
High like a snowbird"
Zachytila sluneční světlo ve svém oku
Pod zimní oblohou
"Budu malovat svět, dokud nezemřu," povídala
"Jednoho dne rozvinu svá křídla a poletím
Vysoko, jako ptáček"
"Yes, I will
That's right"
"Ano, to udělám
Je to pravda"
Years went by and she hit eighteen
And left home for the art-school scene
To paint the people of the shadows and the faces unseen
For her hero was now Egon Schiele
Roky uběhly a ona dosáhla osmnácti
A opustila domov pro scénu umělecké školy
Aby malovala lidi stínů a neviděných tváří
Jejím hrdinou byl nyní Egon Schiele
But she did a couple of little canvases and bad super 8
And a conceptual piece that was thirty years too late
It was all she could fit between the dinner and the dates
With dreamers and drummers and dealers
Ale udělala několik malých pláten a špatné super8
A konceptuální kousek, který byl opožděný o třicet let
To bylo vše, co se jí vešlo mezi večeře a rande
Se snílky a bubeníky a dealery
She caught the sunlight in her eye
Underneath the winter sky
"I'll paint the world until I die", and she said
"One day I'll spread my wings and fly
High like a snowbird"
Zachytila sluneční světlo ve svém oku
Pod zimní oblohou
"Budu malovat svět, dokud nezemřu," povídala
"Jednoho dne rozvinu svá křídla a poletím
Vysoko, jako ptáček"
"Yes, I will" "Ano, to udělám"
Well, who's that girl in the little black dress?
Her head held high like a real princess
A glimmering, shimmering, coked up mess
A fashion trash, art school failure
Dobrá, kdo je ta dívka v malých černých šatech?
Její hlava zdvižena vysoko, jako pravá princezna
Mihotající se třpytivý nadopovaný zmatek
Módní nula, nezdar umělecké školy
Yeah, her fingernails are all there's left to paint in her world
She dishes out the dirt with the party powder girls
Who think love comes in diamonds and wisdom in pearls
And art is just paraphernalia
Jo, její nehty jsou vše, co jí zbylo na malování v jejím světě
Smývá pryč tu špínu s pro párty zapálenými dívkami
Které si myslí, že láska se skrývá v diamantech a moudrost v perlách
A umění je jen výzbroj
She lost the sunlight from her eye
There's only a mirror ball left in her sky
"I'll do what I want till the day that I die
Now see me spread my wings, I can fly
High like a snowbird"
Ztratila sluneční světlo ze svého oka
V její obloze je jen disko koule
"Budu si dělat, co chci, do dne, kdy zemřu
Teď se dívejte, jak rozvíjím svá křídla, umím létat
Vysoko, jako ptáček"
[Instrumental] [Instrumentál]
Snowbird was just a little girl once (She was)
Snowbird was just a little girl once
Snowbird was just a little girl once (She was)
Snowbird was just a little girl once (But now she can fly)
Ptáček byl kdysi jen malou dívkou (To byl)
Ptáček byl kdysi jen malou dívkou
Ptáček byl kdysi jen malou dívkou (To byl)
Ptáček byl kdysi jen malou dívkou (Ale nyní umí létat)

Text přidala DoubleBread

Video přidala DoubleBread

Překlad přidala DoubleBread

Překlad opravila DoubleBread

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Silver & Fire

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.