Kecárna Playlisty
Reklama

Soundtrack To The Struggle - text, překlad

playlist Playlist
[Intro: Lowkey]
It's been a long time coming
Too long
Too long
It's been in the making a quarter century
But it's here now
It's here now
If by the time you hear this album
I'm not here
You know why
[Úvod: Lowkey]
Bylo to dlouho očekáváno
Příliš dlouho
Příliš dlouho
Tvořilo se to čtvrt století
Ale teď je to tady
Teď je to tady
Časem, když budeš poslouchat tohle album
Nejsem tady
Ty víš proč
[Hook: Mavado]
Tell ya, so mi say
Too many suffering too many tears
To see a youth die I'm a know him for years
When me look around nobody care
The people dem a live inna fear
[Refrén: Mavado]
Řekl ti, tak mi říkají
Příliš mnoho utrpení, příliš mnoho slz
Vidět mladého umírat, znal jsem ho léta
Když se rozhlédneme, nikoho nezajímá
Že lidé žijí ve strachu
The system need to change right now
To much you do could a inna grieve right now
I know si the bigger is a give right now
After ghetto people a no steep right now (Woo ooh! oi!)
Systém potřebuje změnu hned teď
Chcete-li něco udělat, přestaňte teď truchlit
Vím, že lepší je pomoci
Podle lidí z ghett už není cesty dolů (Woo ooh! oi!)
The system need to change right now
To much you do could a inna grieve right now
I know si the bigger is a give right now
After ghetto people a no steep right now (Yeah yeah!)
Systém potřebuje změnu hned teď
Chcete-li něco udělat, přestaňte teď truchlit
Vím, že lepší je pomoci
Podle lidí z ghett už není cesty dolů (Yeah yeah!)
[Verse 1:]
My music is my natural resource, now I want it back
Til I sever every single chain I will not relax
Just constant attack, til my world looks like Monserrat
Contact my comrades, for combat, what's conscious rap
When you say the truth, they attack like a Saber-tooth
Thinkin' clear they make you disappear like you hate the fruit
We don't need more Boeings, we don't need more Rebors, weed or Lyor Cohens
They tell us about terrorism and tell us about terrorists
Look up the definition and tell us what terror is
Only know the definition if the television tells us it,
Public Enemy #1 they treat me like Professor Griff
This album has been in the making a quarter century
Born to bless the beat and rap over recorded melody
I knew the truth since I was a small little boy
I am a product of the system I was born to destroy it
[Sloka 1:]
Moje hudba je můj přírodní zdroj a nyní ho chci zpět
Dokud neoddělím každý článek řetězu, neodpočinu si
Jen neustálý útok, než můj Svět bude vypadat jako Monserrat
Spojím se s kamarády k boji za uvědomělý rap
Když řekneš pravdu, oni zaútočí jako šavlozubý tygr
Čistě myslíš, oni tě nechají zmizet, jako ty nesnášíš ovoce
Nepotřebujeme víc Boeingů, nepotřebujeme víc Reborů, trávy nebo Lyorů Cohensů
Říkají nám o terorismu a říkají nám o teroristech
Vyhledej si definici a řekni nám, co je teror
Tu definici známe jedině, když nám ji řekne televize
Veřejný nepřítel číslo 1, zacházejí se mnou jako s Profesorem Griffem
Tohle album se tvořilo čtvrt století
Zrozeno pro požehnání beatu a rapu víc než nahraným melodiím
Znám tu pravdu od doby, kdy jsem byl malý kluk
Jsem produkt systému, narodil jsem se abych ho zničil
[Refrén: Mavado]
Nemůžu věřit, že jsem je viděl podvádět lidi
A oni se chrání a opouštějí lidi
Za mě ne, žádný systém tvořící pouliční lidi
Nemůžu věřit, že peníze vedou lidi
[Hook: Mavado]
Me can't believe I saw dem cheat people
And they fi protect and dem a leave people
I me no si no system fi di street people
Can't believe di money lead people
Systém potřebuje změnu hned teď
Chcete-li něco udělat, přestaňte teď truchlit
Vím, že lepší je pomoci
Podle lidí z ghett už není cesty dolů (Woo ooh! oi!)
The system need to change right now
To much you do could a inna grieve right now
I know si the bigger is a give right now
After ghetto people a no steep right now (Woo ooh! oi!)
Systém potřebuje změnu hned teď
Chcete-li něco udělat, přestaňte teď truchlit
Vím, že lepší je pomoci
Podle lidí z ghett už není cesty dolů (Yeah yeah!)
The system need to change right now
To much you do could a inna grieve right now
I know si the bigger is a give right now
After ghetto people a no steep right now (Yeah yeah!)
[Sloka 2:]
Ve zprávách oslavují své stoupence
Podporují vojáky, ale nezmíní Joa Glentona
Je to srandovní, protože rapeři jsou představováni jako gangsteři
Zatímco vláda bere peníze jako bonusy pro bankéře
V životě se naučíš zavírat oči a být zticha
Ale společně to překonáme, nikdy tady nebyl vyvolený
Stále se snažím pochopit zemi, na které stojím
Nejspíš zemřu na rakovinný vztek jako Frantz Fanon
Nikdy se nevzdám, nikdy neskončím
Nikdy se nevzdám, nikdy neustoupím
Důvod, proč jsem přišel, je krvácení z žil
Lidí, protože jsme si rovni, jen svoboda je cíl
Tohle album se tvořilo čtvrt století
Zrozeno pro požehnání beatu a rapu víc než nahraným melodiím
Znám tu pravdu od doby, kdy jsem byl malý kluk
Jsem produkt systému, narodil jsem se abych ho zničil
[Refrén: Mavado]
Nemůžu věřit, že jsem je viděl podvádět lidi
A oni se chrání a opouštějí lidi
Za mě ne, žádný systém tvořící pouliční lidi
Nemůžu věřit, že peníze vedou lidi
[Verse 2:]
On the news, they glorify their own henchmen
Support the troops, but won't mention Joe Glenton
It's funny 'cause the rappers are posing as the gangsters
While the government taking money as bonuses for bankers
In life you learn, to close your eyes and hold your tongue
But together we will overcome, there's never been a chosen one
Still tryna understand, the land I stand on
I'll probably die from cancerous anger like Frantz Fanon
I will never give up, I will never just quit
I will never give in, I will never submit
The reason that I came, is bleeding from the veins
Of the people 'cause we equal, only freedom is the aim
This album has been in the making a quarter century
Born to bless the beat and rap over recorded melody
I knew the truth since I was a small little boy
I am a product of the system I was born to destroy it
Systém potřebuje změnu hned teď
Chcete-li něco udělat, přestaňte teď truchlit
Vím, že lepší je pomoci
Podle lidí z ghett už není cesty dolů (Woo ooh! oi!)
[Hook: Mavado]
Me can't believe I saw dem cheat people
And they fi protect and dem a leave people
I me no si no system fi di street people
Can't believe di money lead people
Systém potřebuje změnu hned teď
Chcete-li něco udělat, přestaňte teď truchlit
Vím, že lepší je pomoci
Podle lidí z ghett už není cesty dolů (Yeah yeah!)
The system need to change right now
To much you do could a inna grieve right now
I know si the bigger is a give right now
After ghetto people a no steep right now (Woo ooh! oi!)
[Sloka 3:]
Pokud jsi podřízen firemním chlapům zajišťujícím tvé objednávky
Bojuješ proti ohni ohněm, já bojuju proti ohni vodou
Když mě zabijí, vím, že zemřu se soustředěnou myslí
Navíc tam budou miliony mě, připravené se násobit
Nezmiňuj se pouze, uznej mě, vzpomeň si poctít mě
Moje pero a upřímnost brání rovnost
Vyhlásil republiku a skončil vaši monarchii
Vaše korporační diktatura předstírá, že je demokracií
Držím váš rodokmen odpovědný za všechny zločiny
Od Adama Smithe k Rothschildovi, vše to byla chytrá lež
Dvě možnosti teď, revoluce nebo genocida
Ale díky Rupertovi Murdochovi ani jedna nebude v televizi
Tohle album se tvořilo čtvrt století
Zrozeno pro požehnání beatu a rapu víc než nahraným melodiím
Znám tu pravdu od doby, kdy jsem byl malý kluk
Jsem produkt systému, narodil jsem se abych ho zničil
The system need to change right now
To much you do could a inna grieve right now
I know si the bigger is a give right now
After ghetto people a no steep right now (Yeah yeah!)
[Refrén: Mavado]
Nemůžu věřit, že jsem je viděl podvádět lidi
A oni se chrání a opouštějí lidi
Za mě ne, žádný systém tvořící pouliční lidi
Nemůžu věřit, že peníze vedou lidi
[Verse 3:]
If you're subordinate to corporate guys supplyin' you orders
You're fighting fire with fire, I'm fighting fire with water
When they kill me, I know I'll die with a focused mind
Plus there'll be millions of me, ready to multiply
Don't just mention, acknowledge me, remember to honor me
My pen and this honesty, defendin' equality
Declared a republic, and ended your monarchy
Your corporate dictatorship, pretends it's democracy
I hold your bloodline, accountable for every crime
Adam Smith to Rothschild, it's all been a clever lie
Two choices now, revolution or genocide,
But thanks to Rupert Murdoch neither one will be televised
This album has been in the making a quarter century
Born to bless the beat and rap over recorded melody
I knew the truth since I was a small little boy
I am a product of the system I was born to destroy it
Systém potřebuje změnu hned teď
Chcete-li něco udělat, přestaňte teď truchlit
Vím, že lepší je pomoci
Podle lidí z ghett už není cesty dolů (Woo ooh! oi!)
[Hook: Mavado]
Me can't believe I saw dem cheat people
And they fi protect and dem a leave people
I me no si no system fi di street people
Can't believe di money lead people
Systém potřebuje změnu hned teď
Chcete-li něco udělat, přestaňte teď truchlit
Vím, že lepší je pomoci
Podle lidí z ghett už není cesty dolů (Yeah yeah!)
The system need to change right now
To much you do could a inna grieve right now
I know si the bigger is a give right now
After ghetto people a no steep right now (Woo ooh! oi!)
The system need to change right now
To much you do could a inna grieve right now
I know si the bigger is a give right now
After ghetto people a no steep right now (Yeah yeah!)

Text přidal Koda818

Text opravila adjerts

Video přidal Koda818

Překlad přidal kudli

Překlad opravila adjerts

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Soundtrack to the Struggle

Reklama

Lowkey texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.