Kecárna Playlisty
Reklama

One World - text, překlad

playlist Playlist
[Intro: tony benn]
The way we are controlled, is very simple, they keep us frightened.
Used to be the Kaiser, then hitler, stalin, now the muslims, next it will be the chinese.

Způsob jak nás ovládají, je velmi jednoduchý,
udržují nás ve strachu
Byl to Kaiser, pak Hitler, Stalin, teď muslimové
a další budou číňané
They keep us divided men and women, black and white, muslim, christian and jew. they keep us demoralized, that's what the education system league table's about, and they encourage cynicism. And in that way they hope to control us. Dělí nás na muže a ženy, bílé a černé,
muslimy, křesťany a židy.
Ničí nám morálku a o tom je celý vzdělávací systém
,podporují nás v cynismus a doufají, že nás takhle budou ovládat
And I think if you are going to establish you're rights, you have to begin by being absolutely clear, you are not frightened, not divided, not demoralized, not cynical and then you can make progress. A já si myslím, že pokud chceš stanovit vlastní práva, musíš začít s tím, že zcela jasně řekneš, že se nebojíš,že se nenecháš oddělit, že neztrácíš morálku, nejseš cynický a pak můžeš docílit pokroku.
[Verse 1: Lowkey]
What I call positive, you call negative
What you call an optimist, I call a pessimist
In these times; apocalyptic: what is a misfit?
We all bleed red blood when the oxygen hits it
Let me talk on this, you should be more honest
The truth is the war in iraq was a resource conflict
Take a look at your flag, they'll destroy it in a flash
Drop bombs on your soil for the oil and the gas
Capitalism means weak devoured by the hungry
That's what happens when companies are more powerful than countries
Watch x-factor, go on twitter and keep talking
Listen my friends it's til the the end; we are sleep walking.

To, čemu já říkám pozitivní, ty nazýváš negativním
čemu říkáš optimista, já říkám pesimista
V těchto apokalyptických časech, co to znamená nezapadnout?
Všem nám teče červená krev, když se do ní dostane kyslík
Nech mě o tom mluvit, měl bys být víc upřímný
pravda je, že válka v iráku byla konfliktem o zdroje
Podívej se na vlastní vlajku, v momentě ji zničí
shodí bomby na tvou půdu kvůli ropě a palivu
kapitalismus znamená že slabí jsou pohlceni hladovými
a to se stane, když jsou společnosti silnější než země
Dívejte se na x-factor a povídejte si dál na twitteru
Poslouchejte přátelé až do konce - jsme náměsíční.
When the selfish gain wealth from blood,
It's like the whole world submitted to be-elzebub
We won't, help ourselves and no ones helping us
It's only a matter of time before we self destruct
Když sobečtí získají bohatství z prolívání krve
jakoby měl celý svět pod kontrolou belzebub (Satan)
Nepomůžem sami sobě a nikdo nepomůže nám
je jen otázka času kdy zničíme sami sebe
[Chorus:]
(We've only got one world)
We've only got one world
We've only got one
We've only got one
[Refrén:]
Máme jenom jeden svět
Máme jenom jeden svět
Máme jenom jeden
máme jenom jeden
[Verse 2: Lowkey]
Take these words as a warning
If you wanna wake up, to hear the birds chirp in the morning
T. N.C.'s commit crimes unforgivable
In 50 years time, will our world be liveable?
Most natural disasters aren't natural at all
Every slave has a master, there's an actual cause
The ice caps are melting so fast, and they're coming for ya
How long before bangladesh is under water
Talk of white farmers, and what mugabe did to them
But what about the plight of the somali fishermen
How they dumped waste in their water and took their livelihoods
Turn off the tv, read a flippin library book

Ber tyto slova jako varování
jestli se chceš ještě vzbudit a slyšet zpívat ptáky
T.N.C. páchají neodpustitelné zločiny
bude náš svět za 50 let obyvatelný ?
na většině přírodních katastrof není vůbec nic přirozené
každý otrok má svého pána, existuje skutečná příčina
ledovce tají rychle, a oni si jdou pro tebe
za jak dlouho bude Bangladéš pod vodou
Mluví se o bílých farmářích a co jim udělal Mugabe
ale co nesnáze somálských rybářů,
když vysypali odpad do jejich vody a vzaly jim živobytí
Vypni televizi a přečti si knihu z knihovny
When the selfish gain wealth from blood,
It's like the whole world submitted to be-elzebub
We won't, help ourselves and no ones helping us
It's only a matter of time before we self destruct
Když sobečtí získají bohatství z prolívání krve
jakoby měl celý svět pod kontrolou belzebub (Satan)
Nepomůžeme sami sobě a nikdo nepomůže nám
je jen otázka času kdy zničíme sami sebe
[Chorus x2] [Refrén 2x]
[Verse 3: Lowkey]
Who can live off the land when what you stolen is gone bro?
As precious as the gold in the coves in the congo
What is wrong when the human race makes atomic bombs?
Sometimes I look to the sky and wonder where god is gone
Is he just waiting for a man made judgement day?
Don't worry mate, just watch tv and stuff your face
There must be another way, I'm unafraid to speak up
What you think caused the tsunamis? and hurricane katrina?
In the grand scheme of things what good is a verse?
We weren't meant to abuse what god put in the earth
Now you wonder why I'm not a fun guy
When it hits our kids the only thing that survives will be the fungi
Kdo může žít z půdy, když co jsi ukradl je pryč brácho?
Tak vzácné jako zlato v zátokách Conga
Co je špatně, když lidská rasa vyrábí atomové bomby?
Někdy se dívám na oblohu a říkám si kam se poděl bůh
čeká snad na člověkem vytvořený den posledního soudu?
Neměj strach brácho jen dál sleduj televizi a cpi se
musí existovat nějaká jiná možnost, nebojím se promluvit
co myslíš že způsobilo tsunami? a hurikán Katrina?
Konec konců, k čemu je dobrý jeden verš?
Není nám souzeno zneužít to, co bůh dal naší zemi
A nediv se, že jsem chlap, se kterým není sranda
když to dopadne na naše děti jediné co přežije bude plíseň
When the selfish gain wealth from blood,
It's like the whole world submitted to be-elzebub
We won't, help ourselves and no ones helping us
It's only a matter of time before we self destruct
Když sobečtí získají bohatství z prolívání krve
jakoby měl celý svět pod kontrolou belzebub (Satan)
Nepomůžeme sami sobě a nikdo nepomůže nám
je jen otázka času kdy zničíme sami sebe
[Outro:]
(We've only got one world)
One world, One race, and One love
Máme jenom jeden svět
Jeden svět, Jedna rasa, a Jedna láska

Text přidal Moonblade

Videa přidal Moonblade

Překlad přidal hauanter

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Lowkey texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.