Kecárna Playlisty
Reklama

Cradle of civilisation - text, překlad

playlist Playlist
I remember when I was growing up
If my mother got angry or frustrated with me, she'd say: "oh, esh ked heluwa el hurriya"
And the basic translation of that is "Oh, how beautiful is freedom"
But where is freedom?
Pamatuji si, když jsem vyrůstal
Když jsem mámu naštval nebo zklamal, řekla: "Oh, esh ked heluwa el hurriya"
Zjednodušený překlad toho je "Ó, jak krásná je svoboda"
Ale kde je svoboda?
Oh, esh ked heluwa el hurriya
Close my eyes, I can still hear my ummi saying
Oh, esh ked heluwa el hurriya
Where is our freedom?
Oh, esh ked heluwa el hurriya
Když zavřu oči, stále slyším svou mámu říkat
Oh, esh ked heluwa el hurriya
Kde je naše svoboda?
This is for Baghdad, the place of my mothers birth
The cradle of civilization, for what it's worth
The land I've never seen, culture I've never known
Iraq is in my heart, my blood, my flesh and bones
The air I've never breathed, fragrance I've never smelled
The pride I never had, the nationality that I never felt
Saddam was bad, are the Americans even more so?
They made me grow like I was missing part of my torso
But I never picked up a grenade in my garden
I never saw people I love die starving
I never saw my family die through many years of sanctions
While the ruler's family lived in palaces and mansions
Never had a family member kidnapped for a ransom
Never lost a friend to violence that was random
Bombings, occupation, torture, intimidation
A million dead people doesn't equal liberation
To je pro Bagdád, rodné místo mé matky
Kolébka civilizace, co za to stojí
Země, kterou jsem nikdy neviděl, kultura, kterou jsem nepoznal
Irák je v mém srdci, mé krvi, mém mase a mých kostech
Vzduch, který jsem nikdy nedýchal, vůně, kterou jsem nikdy necítil
Hrdost, kterou jsem nikdy neměl, národnost, kterou jsem nikdy necítil
Saddám byl špatný, jsou Američané ještě horší?
Donutili mě růst, jako bych byl chybějící část mého těla
Ale já jsem nikdy nezvedl granát v mé zahradě
Nikdy jsem neviděl lidi, které miluju, umírat hlady
Nikdy jsem neviděl mou rodinu zemřít přes mnoho let sankcí
Zatímco vládnoucí rodina žila v palácích a sídlech
Nikdy mi neunesli člena rodiny pro výkupné
Nikdy jsem neztratil přítele kvůli náhodnému násilí
Bombardování, okupace, mučení, zastrašování
Milion mrtvých nevyrovná osvobození
Oh, esh ked heluwa el hurriya
Close my eyes, I can still hear my ummi saying
Oh, esh ked heluwa el hurriya
Listen!
Where is our freedom?
Oh, esh ked heluwa el hurriya
Když zavřu oči, stále slyším svou mámu říkat
Oh, esh ked heluwa el hurriya
Poslouchej!
"Kde je naše svoboda?"
Forget division based on ethnicity or religion
Whether you Sunni, Shia, Kurdish or Christian
Pain is still pain if you're a person that's missing
We all deserve a life in this earth that we live in
Is there enough words that can say
How deeply Baghdad is burning today?
And it's not about pity, hands out or sympathy
It's about pride, respect, honour and dignity
Babies being born with deformities from uranium
Those babies aren't just Iraqi, they're Mesopotamian
What I view on the news is making me shiver
'Cause I look at the victims and see the same face in the mirror
This system of division makes it harder for you and me
Peace is a question, the only answer is unity!
So many dreams about this place that I've never seen
The place my family had to leave in the 70's
Zapomeň na rozdělení podle rasy nebo náboženství
Ať jsi Sunnita, Šíita, Kurd nebo Křesťan
Bolest je vždy bolestí, když jsi pohřešovanou osobou
Všichni si zasloužíme žít na zemi, kde žijeme
Je tu dost slov, která mohou říct, jak hluboce dnes Bagdád hoří?
Není to o lítosti, pomoci nebo soucitu
Je to o hrdosti, respektu, cti a důstojnosti
Děti se rodí s deformacemi kvůli uranu
Tyhle děti nejsou jen Iráčané, jsou to Mezopotámci
Co vidím ve zprávách mě rozechvívá
Protože se dívám na oběti a vidím tu samou tvář v zrcadle
Systém dělení to ztěžuje tobě i mně
Mír je otázka, jedinou odpovědí je jednota!
Tolik snů o tomhle místě, které jsem nikdy neviděl
O místě, které má rodina musela opustit v sedmdesátých letech
Oh, esh ked heluwa el hurriya
Close my eyes, I can still hear my ummi saying
Oh, esh ked heluwa el hurriya
Where is our freedom?
Oh, esh ked heluwa el hurriya
Když zavřu oči, stále slyším svou mámu říkat
Oh, esh ked heluwa el hurriya
"Kde je naše svoboda?"
It rains white phosphorus in Fallujah
This is for those that won't live to see the future
I'm sorry that I wasn't there, Sorry that I couldn't help
I'm sorry for every tear, Sorry you've been put through hell
Still I feel like an immigrant,englishman amongst arabs and an arab amongst englishmen
Like I said they never gave me the culture
But they did give me Kubdad Haleb,Hakaka and Dolma
Ana isme Kareem
Wa ohmre thalatha wa-'ishrun
Umi min Baghdad, wa abuya min Dover
Ve Fallúdže prší bílý fosfor
To je pro ty, kteří se nedožijí budoucnosti
Pardon, že jsem tam nebyl, že jsem nemohl pomoct
Omlouvám se za každou slzu, za to že jste prošli peklem
Stále se cítím jako přistěhovalec, Angličan mezi Araby a Arab mezi Angličany
Jak jsem řekl, nikdy mi nedali kulturu
Ale dali mi Kubdad Haleb, Hakaku a Dolmu
Ana isme Kareem
Wa ohmre thalatha wa-'ishrun
Umi min Baghdad, wa abuya min Dover
(Translation:
"my name is karim,
my age is 23,
my mother's from baghdad, my father's from dover")
(Překlad:
Mé jméno je Karim
Je mi 23 let
Má matka je z Bagdádu, otec z Doveru)
And that's the combination that I carry on my shoulders
Still I rep, till my death, Till they kill and seal my flesh
From now all the way back to Gilgamesh
Such a villianized and criticized nation
You will always be the cradle of civilization
A to je kombinace, kterou nesu na svých bedrech
Stále rapuji, až do smrti, než mě zabijí a zapečetí mé tělo
Od teď celou cestu zpět ke Gilgamešovi
Tak opovrhovaný a kritizovaný národe
Budeš vždy kolébkou civilizace
Oh, esh ked heluwa el hurriya
Close my eyes, I can still hear my ummi saying
Oh, esh ked heluwa el hurriya
Where is our freedom?
Oh, esh ked heluwa el hurriya
Když zavřu oči, stále slyším svou mámu říkat
Oh, esh ked heluwa el hurriya
"Kde je naše svoboda?"
In my sleep, in my dreams, Motherland I can still feel you calling me
In my sleep, in my dreams, Motherland I can still feel you calling me
In my sleep, in my dreams, Motherland I can still feel you calling me
I can still feel you calling me
I can still feel you calling me
Ve spánku, ve snech, vlasti, stále cítím, že mě voláš
Ve spánku, ve snech, vlasti, stále cítím, že mě voláš
Ve spánku, ve snech, vlasti, stále cítím, že mě voláš
Stále cítím, že mě voláš
Stále cítím, že mě voláš

Text přidal kudli

Text opravil kudli

Video přidal kudli

Překlad přidal kudli

Překlad opravil kudli

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Soundtrack to the Struggle

Reklama

Lowkey texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.