Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Blood, sweat and tears - text, překlad

playlist

As lightning strikes and thunder pounds,
Over the grey skies of East London town,
Prophecy K returns from the underground,
Signified by the peoples crying, trumpet sounds,
Yeah the system it tried to shut me down,
But I've been on my ting before Onyx was flinging guns around,
Blood, sweat, and tears for years,
It feels like my careers been in the dumping ground,
Yeah this is how hunger sounds,

And I'm the hunter now, 'Lash the lion-heart,
A.k.a. the man behind the iron mask
For ten years straight I've been raising the iron bar,
Tryna' breathe the life back into this dying art,
So why try and part, when you'll meet the same fate as that lion Scar,
This game's fake, full of two-faced, lying rass
Who will sell their soul and ass just to climb the charts,
Yeah, but me I put in too much time in the graft,
Refining my craft for labels to sign me for a minor advance,
Picture K'lash miming on Trance,
Now picture Dr. Dre beats/'lash, rhyming with stars,
It's all fate and I got mine in my grasp,
Their all snakes, let them die in the past,
But who knows what the future holds,
These N.W.O. soldiers will probably shoot me cold,
All because the truth was told,
You should know I did it from the heart.

[x2]
I'm still here, pushing after several years,
I'm still here, standing strong, never in fear,
I'll be still here after the dust settles and clears,
I'll be still here after the blood, sweat and the tears,

I don't do this for the happy ravers, or the ugly haters,
I do this for the warriors and the gladiators,
I do this for those whose lives you never cared about,
Can't pronounce their names, their origins, or their whereabouts,
Those brought up around tragedy and sadness,
Who adjusted and found normality in the madness,
Fight the power, till I'm out of breathe like Malcolm X,
You empower the powerful, I empower the powerless,
They'll play you on the radio if you rap about a Gucci belt,
But rap about the government, you might aswell shoot yourself,
Industry fairies, say I rap about conspiracy theories,
Just to hide the fact they lyrically fear me,
Got the eye of a tiger, the heart of a lion,
The mind of a lifer, my stance is defiant,
I rise like a phoenix immediate from the ashes,
My existence is inconvenient for the masses,
Though we are equal I despise an imitation,
I live for my people, and die for liberation,
I stand as a visionary; someone got plans of killing me,
To literally vanish me physically like Aborigines,
Hannibal with the mask, and an animal with the bars,
I'm grappling with my shackles; I channel it through my art,
Feel it in the ambience; Champion: Heavyweight
My life is nothing but my pride is something you could never take,
Think I'm illusive?, or think I'm a nuisance?
I swear these major labels must think that I'm stupid,
Keep your 360's your convincing these dudes with,
Like I'll give you the blueprint for pimping my music,..

I say that like K'Lash, he's another lion,
Every hardship from getting scarred to my brother dying,
Spit all of it with or without a big audience,
Through the Blood, Sweat & Tears I stand victorious!

[x4]
I'm still here, pushing after several years,
I'm still here, standing strong, never in fear,
I'll be still here after the dust settles and clears,
I'll be still here after the blood, sweat and the tears,

Text přidal kudli

Text opravil kudli

Video přidal kudli

Jak blesky blýskají a hromy bijí,
Přes šedou oblohu východního Londýna,
Proroctví K se vrací z podzemí,
Oznamováno řvoucími lidmi, zvuky trumpet,
Jo, systém se mě pokusil zavřít,
Ale já měl své věci , než Onyx začal házet zbraněmi,
Krev, pot a slzy po léta,
Vypadá to, jako by má kariéra byla na skládce,
Jo, takhle zní hlad,

A já jsem teď lovcem, 'Lash lví srdce,
Také znám jako muž za železnou maskou,
Deset let jsem zvedal železnou tyč,
Ve snaze vdechnout život tomuhle umírajícímu umění,
Tak proč se snažit, když tě potká stejný osud jako lva Scara,
Tahle hra je falešná, plná pokrytců, lhářů,
Kdo prodá jejich duši a prdel jen aby se vešel do tabulek,
Jo, ale já věnuji příliš času práci,
Vylepšování mého řemesla, aby mě podepsali v menším předstihu,
Představ si K'lashe napodobujícího trance,
Teď si představ beaty Dr. Dre rýmující se s hvězdami,
Je to vše osud a já ten svůj pevně držím,
Jsou to všechno hadi, nech je umřít v minulosti,
Ale kdo ví, co přinese budoucnost,
Tihle vojáci NWO mě pravděpodobně zastřelí,
Vše proto, že byla řečena pravda,
Měl bys vědět, že to dělám srdcem.

[x2]
Jsem stále tady, tlačím se po několika letech,
Jsem stále tady, zůstávám silný, nebojím se,
Budu stále tady, až se prach usadí a vyjasní se,
Budu stále tady, po krvi, potu a slzách.

Nedělám to pro štěstí teploušů, ani pro nanávidící,
Dělám to pro bojovníky a gladiátory,
Dělám to pro ty, o jejichž životy ses nikdy nezajímal,
Nemůžu vyslovit jejich jména, jejich původ nebo jejich místa pobytu,
Ti, kdo jsou vychováváni v tragédii a ve smutku,
Ti, kdo se přizpůsobili a našli normálnost v šílenství,
Najdi sílu, dokud jsem bez dechu jako Malcolm X,
Ty posiluješ mocné, já posiluji bezmocné,
Budou tě hrát v rádiu, když budeš rapovat o pásku od Gucci,
Ale rapovat o vládě, to se stejně tak můžeš zastřelit,
Průmysloví pohádkáři říkají, že rapuji o konspiračních teoriích,
Jen aby skryli to, že se mých textů bojí,
Mám oko tygra, srdce lva,
Mysl doživotně odsouzeného, můj postoj je vzdorovitý,
Rostu, jako fénix bezprostředně z popela
Má existence je nepřijatelná pro masy,
Přestože jsme si rovni, já pohrdám imitací,
Žiji pro své lidi a zemřu pro osvobození,
Stojím jako vizionář, někdo má plány na to, aby mě zabil,
Doslova mě fyzicky vymazal, jako domorodce,
Hannibal s maskou a zvíře s mřížemi
Zápasím se svými pouty, beru to skrz mé umění,
Cítím to v prostředí; šampión, těžká váha
Můj život není nic, ale má hrdost je něco, co mi nikdy nevezmeš,
Myslíš, že klamu? Nebo myslíš, že jsem na obtíž?
Přísahám, že ty největší společnosti si musí myslet, že jsem hloupý,
Pokračuj v přesvědčování těchhle chlápků,
Já ti dám plán na kuplířství mé hudby,

Já říkám, že jako K'Lash, on je další lev,
Každé utrpení od vystrašení až po umírání mého bratra,
Plivu všechno z toho s velkým publikem nebo bez něj,
Přes krev, pot a slzy já zůstávám vítězný

[x4]
Jsem stále tady, tlačím se po několika letech,
Jsem stále tady, zůstávám silný, nebojím se,
Budu stále tady, až se prach usadí a vyjasní se,
Budu stále tady, po krvi, potu a slzách.

Překlad přidal kudli

Překlad opravil kudli


Soundtrack to the Struggle

Lowkey texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.