Kecárna Playlisty
Reklama

YOLO (feat. Adam Levine, Kendrick Lamar) - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
The battle cry of a generation.
This life is a precious gift.
So don’t get too crazy,
it’s not worth the risk.
Válečný pokřik generace.
Tento život je vzácný dar.
Takže nebuď moc bláznivý,
nestojí to za to riziko.
You know that we are still young.
So don’t be dumb.
Don’t trust anyone,
cause you only live once.
Víš, že jsme stále mladí.
Tak nebuď hloupý.
Nevěř nikomu,
protože žiješ jen jednou.
Ugh, you only live once,
that's the motto.
So take a chill pill,
ease off the throttle.
Ugh, žiješ jen jednou,
to je motto.
Tak si dej uklidňující pilulku,
uber plyn.
Never go to loud clubs
cause it’s bad for your ears.
Your friends will all be sorry
when they can’t hear.
Nikdy nechoď do hlasitých klubů
protože je to špatné pro tvoje uši.
Tví přátelé budou všichni litovat
až neuslyší.
And stay the hell away from drugs
cause they’re not legal.
Then bury all your money in the backyard
like a beagle.
A drž se sakra daleko od drog
protože nejsou legální.
Pak zakopej všechny své peníze na zahradě
jako beagle.
Cause you should never trust a bank
They’ve been known to fail.
And never travel by car, a bus,
boat or by rail.
Protože nikdy nemůžeš věřit bance
Oni už selhali.
A nikdy necestuj autem, autobusem,
lodí ani po železnici.
And don’t travel by plane.
And don’t travel at all.
Built a bomb shelter basement
with titanium walls.
A necestuj letadlem.
A necestuj vůbec.
Postav si bombový kryt v suterénu
s titanovými stěnami.
And wear titanium suits
in case pianos fall on ya.
And never go in saunas
cause they’re crawlin’ with piranhas.
A nos titanové obleky
pro případ, že by na tebe spadnul klavír.
A nechoď do sauny
protože se hemží piraněmi.
And never take the stairs
cause they’re often unsafe.
You only live once,
don’t let it go to waste.
A nikdy nechoď po schodech
protože jsou často nebezpečné.
Žiješ jen jednou,
přece to nezahodíš.

You know that we are still young,
so hold off on the fun.
Cook your meat ’til it’s done,
cause you only live once.

Víš, že jsme ještě mladí,
tak se zdrž zábavy.
Vař tvoje maso dokud nebude hotové,
protože žiješ jen jednou.
Yeah,
and here’s another piece of advice:
Stay away from kids
cause their hair is filled with mad lice.
Jo,
a tady je další rada:
Drž se dál od dětí
protože jejich vlasy jsou plné šílených vší.
There’s no such thing
as too much Purell.
This a cautionary tale,
word to George Orwell.
Není nic takového,
jako příliš mnoho Purellu.
Tento varovný příběh,
je slovo Georgi Orwellovi.
So don’t 1980 force
any plugs into sockets.
Always wear a chastity belt
and triple lock it.
Takže to není síla 1980
každý se zapojuje do zásuvky.
Vždy používej pás cudnosti
a třikrát jej zamkni.
Then hire a taster
make him check your food for poison.
And if you think your mailman is a spy
then destroy him.
Pak najmi ochutnávače
a nech ho zkontrolovat jídlo, kvůli jedu.
A pokud si myslíš, že tvůj pošťák je špion
pak ho znič.
No blankets or pajamas
they can choke you in your sleep.
Two words about furniture:
killing machines.
Žádné přikrývky nebo pyžama
mohou tě zabít ve spánku.
Dvě slova o nábytku:
vraždící stroje.
Board your windows up
the sun is bad for your health.
And always wear a straight jacket
so your safe from yourself.
Zabedni okna
Slunce je špatné pro tvoje zdraví.
A vždy nos svěrací kazajku
aby ses před sebou ochránil.

Take no chances (no chances)
Stop freelancin’ (right now)
Invest in your future,
don’t dilute your finances (uh huh)
401K, make sure it’s low risk
Then get some real estate (how much?)
4.2%Thirty year mortgage,
that’s important, that’s a great deal
And if you can’t afford it,
don’t forge it on your last bill
Renting is for suckers right now
A dependable savings,
and you’ll retire with money in your account.
Beast.

Nepřijímej žádné šance (žádné šance)
Nebuď na volné noze (právě teď)
Investuj do své budoucnosti,
neřeď své finance (uh huh)
401tisíc, ujisti se, že je to nízké riziko
Pak si kup nějakou nemovitost (za kolik?)
4,2% třicetileté hypotéky,
to je důležité, je to výborný obchod
A pokud si to nemůžeš dovolit,
neskrývej to na svém posledním vyúčtování
Pronájem je teď pro zelenáče
Spolehlivě spoř,
a do důchodu odejdeš s pěnězi na účtu.
Bestie.
YOLO, say no no.
Isolate yourself
and just roll solo
Be care-folo
You oughta look out
also stands for YOLO.
YOLO((''You Only Live Once''-žiješ jen jednou)), řekni ne, ne.
Izoluj se
a jen válej sólo
Buď opatrný
Měl bys dávat pozor
to také znamená YOLO.

You know that we are still young.
Burn the prints off your thumbs.
Then pull out all your teeth,
so you can’t bite your tongue.

Víš, že jsme stále mladí.
Spal si otisky prstů.
Pak si vytrhni všechny zuby,
abys se nemohl kousnout do jazyka.
Only on this earth for a short time, time
So don’t go outside, cause you don’t want to die, die.
Jsi na této zemi na krátkou dobu, dobu
Tak nechoď ven, protože nechceš zemřít, zemřít.
Just take our advice and hide
and scream YOLO to the sky.
Vezmi si naši radu k srdci a skryj se
a křič YOLO k obloze.
You oughta look out. Andy: Měl bys dávat pozor.

Text přidal benderqo

Text opravil Palms

Video přidal benderqo

Překlad přidala Sharkynka

Překlad opravil Palms

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Wack Album

Reklama

The Lonely Island texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.