Playlisty Akce
Reklama

There! Right There! (Gay or European) - text, překlad

(Elle)
There! Right There!
Look at that tan, that tinted skin
Look at the killer shape he's in
Look at that slightly stubbly chin
Oh Please he's gay, totally gay
(Elle)
Tam! Přímo tam!
Koukněte na tu opálenou pleť
Koukněte v jak skvělé je formě
Koukněte na tu oholenou bradu
Ale prosím, je gay, naprostý gay
(Calahan)
I'm not about to celebrate
Every trait could indicate a totally straight expotriate.
This guy's not gay, I say not gay
(Calahan)
Já bych ještě neslavil
Všechno napovídá, že by
mohl být hetero emigrant
Není gay, říkám, není gay
(All)
That is the elephant in the room
Well, is it relevant to assume
that a man who wears perfume
is automatically matically fay?
(Všichni)
Nedá se to přehlédnout
Ale je vhodné předpokládat,
že muž, který má na sobě parfém,
je automaticky statisticky gay?
(Emmett)
But look at his quoft and crispy locks
(Emmett)
Ale koukněte na ty nadýchané kadeře
(Elle)
Look at his silk translucent socks
(Elle)
Koukněte na ty hedvábné průhledné ponožky
Calahan:
There's the eternal paradox
Look what we're seeing
(Calahan)
Je to nekonečný paradox
Vždyť se na to koukněte
(Elle)
What are we seeing?
(Elle)
Na co se máme kouknout?
(Calahan)
Is he gay?
(Calahan)
Je gay?
(Elle)
Of course he's gay
(Elle)
Jasně, že je gay
Calahan
Or European?
(Calahan)
Nebo Evropan?
(All)
Ohhhhh
Gay or European?
It's hard to guarantee
Is he gay or European?
(Všichni)
Ohhhhh
Gay, nebo Evropan?
Težko zaručit
Je gay, nebo Evropan?
(Warner)
Well, hey don't look at me
(Warner)
Na mě se nedívejte
Vivian
You see they bring their boys up different
in those charming foreign ports
They play peculiar sports
(Vivian)
Pochopte, že své chlapce vychovávají jinak
v těch šarmantních zahraničních přístavech
Hrají podovné sporty
(All)
In shiny shirts and tiny shorts
Gay or foreign fella?
The answer could take weeks
They will say things like "ciao bella"
while they kiss you on both cheeks
(Všichni)
V zářivých tričkách a krátkých kraťasech
Gay, nebo cizinec?
Vyřešit to by mohlo trvat týdny
Oba říkají věci jako "ciao bella",
když tě líbají na tvář
(Elle)
Oh please
(Elle)
Ale no tak
(All)
Gay or European?
So many shades of gray
(Všichni)
Gay, nebo Evropan?
Tolik odstínů šedi
(Warner)
Depending on the time of day
The French go either way
(Warner)
Podle části dne
můžou být Francouzi obojí
(All)
Is he gay or European?
or-
(Všichni)
Je gay nebo Evropan?
Nebo-
(Eden)
There! Right There!
Look at that condescending smirk
Seen it on every guy at work
That is a metro-hetero jerk
That guy's not gay, I say no way
(Eden)
Tam! Přímo tam!
Koukněte na ten povýšený úsměv
Ten mají všichni chlapy v práci
Je to hetero vůl
Tento chlap není gay, povídam, že ne
(All)
That is the elephant in the room
Well is it relevant to presume
that a hottie in that costume
(Všichni)
Nedá se to přehlédnout
Ale je vhodné předpokládat,
že hezoun v kostýmu
(Elle)
Is automatically, radically
(Elle)
Je automaticky, radikálně
(Calahan)
Ironically, cronically
(Calahan)
Ironicky, chronicky
(Vivian)
Scurtinly, curtainly
(Vivian)
Jednoduše, závěsně
(Warner)
Genetically, netically
(Warner)
Geneticky, neticky
(All)
Gay!
Officially Gay!
Officially Gay, Gay, Gay, Gay!
(Všichni)
Gay!
Oficiálně gay!
Oficiálně gay, gay, gay, gay!
Dammit Sakra!
Gay or European? Gay, nebo Evropan?
(Calahan)
So stylish and relaxed
(Calahan)
Tak stylový a uvolněný
(All)
Is he gay or European?
(Všichni)
Je gay, nebo Evropan?
(Calahan)
I think his chest is waxed
(Calahan)
Myslím, že má oholenou hruď
(Vivian)
But they bring their boys up different there
It's culturally diverse
It's not a fashion curse
(Vivian)
Ale oni vychovávají chlapce jinak
Je to rozdílná kultura
Není to módní prokletí
(All)
If he wears a kilt or bears a purse
Gay or just exotic?
I still can't crack the code
(Všichni)
Když si na sebe vezme kilt a ponese kabelku
Gay, nebo je jen od jinud?
Pořád to nedokážu rozluštit
(Brooke)
Yet his accent is hypnotic
but his shoes are pointy toed
(Brook)
Má hypnotický přízvuk,
ale jeho boty mají špičku
(All)
Huh
Gay or European?
So many shades of gray
(Všichni)
Huh
Gay, nebo Evropan?
Tolik odstínů šedi
(Judge)
But if he turns out straight
I'm free at 8 on saturday
(Soudkyně)
Ale jestli se ukáže, že je hetero,
mám v sobotu v 8 čas
(All)
Is he gay or European?
Gay or european?
Gay or Euro-
(Všichni)
Je gay, nebo Evropan?
Gay, nebo Evropan?
Gay, nebo Evro-
(Emmett)
Wait a minute!
Give me a chance to crack this guy
I have an idea I'd like to try
(Emmett)
Počkejte!
Nechte mě ho zlomit
Chci něco vyzkoušet
(Calahan)
The floor is yours
(Calahan)
Parket je tvůj
(Emmett)
So Mr. Argitacos...
This alleged affair with Ms. Windam
has been going on for...?
(Emmett)
Takže, pane Argitacosi...
Ta vaše údajná aférka se slečnou Windamovou
trvala přesně...?
(Nicos)
2 years
(Nicos)
Dva roky
(Emmett)
And your first name again is...?
(Emmett)
A vaše křestní jméno je...?
(Nicos)
Nicos
(Nicos)
Nicos
(Emmett)
And your boyfriend's name is...?
(Emmett)
A váš přítel se jmenuje...?
(Nicos)
Carlos
(Nicos)
Carlos
I'm sorry! I misunderstand
You say boyfriend
I thought you say best friend
Carlos is my best friend
Pardon! Já nerozumím
Vy říct přítel,
já myslím nejlepší přítel
Carlos je můj nejlepší přítel
(Carlos)
You bastard!
You lying bastard!
That's it
I no cover for you, no more!
(Carlos)
Ty jeden bastarde!
Ty prolhanej bastarde!
To by stačilo
Už tě nekryji!
Peoples
I have a big announcement
This man is gay and European!
And neither is his grace
You've got to stop you're being
a completely closet case
Lidé
Mám velké oznámení
Tento muž je gay a Evropan!
A ani za jedno není hrdý
Musíš přestat být tak uzavřený
No matter what he say
I sware he never ever ever swing the other way
You are so gay
You big parfait!
You flaming boy in cabaret
Neposlouchejte ho
Přísahám, že na holky nikdy nebyl
Jsi tak teplý
Ty jeden ideále!
Ty zářivý chlapče v kabaretu
(Nicos)
I'm straight!
(Nicos)
Jsem hetero!
(Carlos)
You were not yesterday
(Carlos)
Včera jsi nebyl
So if I may, I'm proud to say
He's gay!
Tak, jestli mohu, rád bych řekl,
že je gay!
(All)
And European!
(Všichni)
A Evropan!
(Carlos)
He's gay!
(Carlos)
Je gay!
(All)
And European!
(Všichni)
A Evropan!
(Carlos)
He's gay!
(Carlos)
Je Gay!
(All)
And European and Gay!
(Všichni)
A Evropan! A gay!
(Nicos)
Fine okay I'm gay!
(Nicos)
Dobře, tak jsem gay!
(All)
Hooray!
(Všichni)
Hurá!

Text přidala FacelessCZ

Text opravila jasmina1331

Překlad přidala FacelessCZ

Překlad opravila jasmina1331

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.