Playlisty Akce
Reklama

Ghost - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Ghost,
I see you standing there,
Don't turn away,
I want you to stay.
Duchu,
Vidím tě tam stát,
Neotáčej se pryč,
Chci abys zůstal.
Ghost, what's your name?
Why so surprised?
I'm interested...
Duchu, Jak se jmenuješ?
Proč tak překvapeně?
Zajímám se...
You're just a soul that blends into the crowd,
I hear you so loud no one else hears a sound,
You reach out your hand no one else feels a thing,
And I'm just a stranger who could be a friend...
Jsi jen duše mísící se v dav,
Slyším tě tak hlasitě nikdo jiný neslyší ani zvuk,
Vztáhl jsi své ruce nikdo jiný necítí nic,
A já jsem jen cizinec, kdo může být přítel...
You could have been so great,
I won't let you slip away,
Is there any hope for us left,
Even a Ghost needs a friend...
You could have been someone,
But you let them into your head,
I want you to know this is instead,
That I see the light in your chest...
Mohl jsi být tak skvělý,
Nenechám tě utéci,
Je tu nějaká naděje která pro nás zbyla,
I duch potřebuje přítele...
Mohl jsi být někdo,
Ale nechal jsi je vlézt ti do hlavy,
Chci aby jsi to věděl hned teď,
Že vidím světlo v tvé hrudi
Ghost,
Where you from?
I can take you away, so far away,
Ghost, I'll make sure they all see,
The kind of man, that you can be...
Duchu,
Odkud jsi?
Mohu tě vzít pryč, někam daleko,
Duchu, ujistím se že oni všichni uvidí,
Ten typ muže, který jsi mohl být...
Open your lungs and inhale my words,
I see in your eyes a reflection of hurt,
The book in your mind hasn't come to an end,
There's always a page, that hasn't been read...
Otevři své plíce a vdechni má slova,
Vidím v tvých očích odraz bolesti,
Kniha v tvé mysli ještě nedošla nakonec,
Je zde vždy stránka, které nebyla přečtena...
You could have been so great,
I won't let you slip away,
Is there any hope for us left,
Even a Ghost needs a friend...
Mohl jsi být tak skvělý,
Nenechám tě utéci,
Je tu nějaká naděje který pro nás zbyla,
I duch potřebuje přítele...
You could have been someone,
But you let them into your head,
I want you to know this is instead,
That I see the light in your chest...
Mohl jsi být někdo,
Ale nechal jsi je vlézt ti do hlavy,
Chci aby jsi to věděl hned teď,
Že vidím světlo v tvé hrudi...
Your heart, it beats, forever, forever, we see,
I will believe, that there's a Ghost in me...
Your lungs they breathe, forever, forever, we see,
I will believe…
Tvé srdce, bije, navždy, navždy, vidíme,
Budu věřit, že je zde duch ve mě...
Tvé plíce dýchají, navždy, navždy, vidíme,
Budu věřit...

Text přidala Tanula998

Video přidala Tanula998

Překlad přidala Agnesis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sine Qua Non

Reklama

Jacob Lee texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.