Playlisty Akce
Reklama

Warriors of Azeroth - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

Hold your swords into the air
Hold your hammers to the sky
Pound your axe upon your shields
Warriors arise
The symphony of battle
is calling us to fight
We're marching into victory
Warriors unite!
Pozvedněte své meče do vzduchu
Pozvedněte svá kladiva k nebi
Tlučte sekerami do štítů
Válečníci povstaňte!
Symfonie bitvy
svolává nás k boji
Pochodujme k vítězství
Válečnící sjednoťte se!
I was born with a sword in hand
My deeds are known across the land
Born upon the battlefield
Our paths are forged by blood and steel
Narodil jsem se s mečem v ruce
Mé skutky jsou známy po celé zemi
Zrozen na bitevním poli
Naše stezky jsou ukuty krví a ocelí
Into the fray
With honor we ride!
Brothers and sister
Will march side by side
Přímo na zteč
Jeďme se ctí!
Bratři a sestry
Pochodujíc bok po boku
We are
WAR
We are warriors
WAR
Warriors of Azeroth!
WAR
We are warrirors
WAR
Warriors of Azeroth!
My jsme
(VÁLKA)
Jsme válečníci
(VÁLKA)
Válečnící Azerothu!
(VÁLKA)
Jsme válečnící
(VÁLKA)
Válečníci Azerothu!
A skin of steel surrounds me
Embrace the battle rage
The crimson thunder pounding
Pondung in our veins
Ocelová kůže mě obklopuje
Objetí bojové zuřivosti
Rudá bouře tluče
Tluče v našich žilách
Grunt, Footman, Sentinel
We're known by many names
From the Horde or the Alliance
Our hearts are all the same
Voják, pěšák, ochránce
Jsme nazýváni mnoha jmény
Z Hordy nebo Aliance
Naše srdce jsou stejná
From Ironforge to Orgrimmar
My deeds are known from neer and far
From Lordaeron
Hail to Kalimdor
We're masters of the arts of war
Z Ironferge do Orgrimmaru
Mé skutky jsou známy blízko i daleko
Z Lordaeronu
Pozdrav do Kalimdoru
Jsme mistři v umění války
Into the fray
To glory we ride
Brothers and sisters
Will march side by side
Přímo na zteč
Jeďme za slávou
Bratři a sestry
Pochodujíc bok po boku
We are
WAR
We are warriors
WAR
Warriors of Azeroth!
WAR
We are warrirors
WAR
Warriors!
WAR
My jsme
(VÁLKA)
Jsme válečníci
(VÁLKA)
Válečnící Azerothu!
(VÁLKA)
Jsme válečnící
(VÁLKA)
Válečníci!
(VÁLKA)
(instrumental) (mezihra)
The clash of axe and sword
Arrows black the air
Alliance and the mighty Horde
Bodies lie everywhere
Upon the hill I see the enemy
The setting sun at my back
I raise my weapons
I salute the enemies
I attack
Řinčení sekyr a mečů
Šípy zatemňující obzor
Aliance a mocná Horda
Těla leží všude kolem
Tam na kopci vidím nepřátele
Zapadající slunce za zády
Pozvednu zbraně
Vzdám poctu nepřátelům
Útočím
(instrumental) (mezihra)
With honor we live
And with honor we die
A noble death we trade
A heroic death inspires
One thousand more will take up the blade
Se ctí žijeme
A se ctí zemřeme
Ušlechtilou smrt směníme
Hrdinská smrt inspiruje
Tisíc dalších k pozvednutí svého ostří
We live by the sword
We die by the sword
We all die as warriors
Mečem žijeme
Mečem zemřeme
Všichni zemřeme jako válečnící
DIE
Die as a warrior
DIE
A warrior of Azeroth
DIE
We die as a warrior
DIE
Warrior of Azeroth
Je čas..
(ZEMŘÍT)
Zemřít jako válečník
(ZEMŘÍT)
Válečník Azerothu
(ZEMŘÍT)
Zemřeme jako válečník
(ZEMŘÍT)
Válečník Azerothu
We live
And we fight
And we die
Warriors of Azeroth
(2x)
Žijeme
A bojujeme
A zemřeme
Válečníci Azerothu.
(2x)

Text přidala Letty

Video přidala Letty

Překlad přidala Letty

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.