Playlisty Kecárna
Reklama

This Place Is Terrible - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm back in the church...
night has taken over
I'm breathing hard... in the dark
Through the hole in the floor,
I hear the winds from the catacomb
Here it comes, out of the hole,
a magnificent light
Blinding the entire church
Jsem zpátky ve chrámu...
zavládla noc
Těžce se mi dýchá... v té tmě
Dírou v podlaze
slyším vítr z katakomb
Teď vychází z díry
obrovská záře
Oslňuje celý chrám
Contorted faces and bodies too,
powerful entity floating high above
I was no more scared of dying,
but I was terrified of knowing the truth
I don't want to, but I have to...
I have to know who you are
"You have entered where
no human must go
You have seen the lie... the lie about the cross"
Zkroucená těla a taky obličeje,
mocné stvoření se vznáší ve vzduchu
Už jsem se nebál smrti,
ale byl jsem zděšen pravdou
Nechci to...
ale musím... musím vědět kdo jsi
"Vkročil jsi do míst,
kam lidé nesmí
Poznal jsi lež... lež o kříži"
I am many... We are One, THE HIGHEST
You'll never know why We kept Him here
The one who did not die on the cross
Could it be We kept Him away from God...
so that he may never walk
Never walk the Earth again?"
"Jsem mnoho, Jsme Jeden, TEN NEJVYŠŠÍ
Nikdy se nedozvíte proč jsme ho zde drželi
toho který nezemřel na kříži
Mohlo to být proto,
že jsme ho drželi pryč od Boha
aby už nikdy nemohl vstoupit na tuto Zem?"
Solo: Andy Solo: Andy
"Or could it be that We've kept Him...
safe from YOU
So you may never try to do again what...
you did back then?
I guess it all depends
on who you are
I guess it all depends
on who you really are"
"Nebo jsme ho snad zde drželi...
v bezpečí před VÁMI
aby jste se už nikdy nepokusili o to,
co jste udělali tehdy?"
Myslím že to všechno záleží na tom,
kdo jste
Myslím že to všechno záleží na tom,
kdo skutečně jste"
"God and Satan
are just puppets on OUR strings
Creating conflicts in your little human minds, keeping US alive
It doesn't matter
who or what you think We are
It only matters that you know We are
God, The Devil, good and evil,
We're all that and so much more"
"Bůh a Satan
jsou jen loutky na NAŠICH provazech
vytvářejí konflikty
ve vašich nicotných lidských myslích,
držících NÁS naživu
Nezáleží na tom,
kdo nebo co si myslíš že jsme
Stačí jen že víš, že jsme
Bůh, Ďábel, dobro a zlo,
jsme tohle všechno a ještě mnohem víc"
Solo: Glen Solo: Glen
"Live this life the best you can,
and leave the rest to US"
But I can't...
I won't be one that feeds an unknown God
"Žij tento život nejlíp jak umíš
a zbytek nech na NÁS"
Ale to nemůžu,
nebudu ten který živí neznámého Boha
Show to mankind that You really exist
And then explain to us the meaning of chaos
Give us reason to persist,
to go on living through this Hell on Earth
All I want is peace of mind
from all you non existing Gods
I bet that
not even You will ever understand the truth
Cause YOU are nothing but a puppet
on even higher strings
Ukaž lidstvu že skutečně existuješ
A pak nám vysvtětli význam všeho toho chaosu
Dej nám důvod
abychom vytrvali v životu tímto peklem na Zemi
Jediné co chci je klid
od všech těch neexistujících Bohů
Vsadím se
že ani ty nikdy neporozumíš pravdě
Protože nejsi nic jiného než loutka
na ještě vyšších provazech
Solo: Glen Solo: Glen
Your unholy eyes, I wanna sew them shut
Oh you meaningless little God,
and so I choose death over you
Up up the grey cold stairs,
up into the tower of Hell
With a rope in my hand,
I'm searching for the unknown land
FATHER OF THE UNIVERSE, here I come...
THIS PLACE IS TERRIBLE
Tvé zkažené oči, chci je natěsno zašít
Ach ty bezvýznamný malý Bože,
raději volím smrt než tebe
Vzhůru vzhůru po šerých chladných schodech, vzhůru do pekelné věže
S lanem v ruce hledám neznámou zem
OTČE SVĚTA... už jdu...
TOHLE MÍSTO JE PŘÍŠERNÉ

Text přidala Raduwa

Video přidala petronelka3

Překlad přidala Raduwa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

House Of God

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.