Playlisty Kecárna
Reklama

The Calling - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

{And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw this, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and senators? But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick}(Když pak Ježíš seděl za stolem v jeho domě, hle, stalo se, že přišlo mnoho celníků a hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníky. Když to uviděli farizeové, řekli jeho učedníkům: "Proč váš mistr jí s celníky a hříšníky?"
Ježíš to však uslyšel a řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.)
I walked into town with a message for my old man
I've got the last two chapters of Matthew in my hand
Steve painting houses while Bobby went and gone insane
They buried my sister but daddy he stayed the same
Vešel jsem do místnosti se zprávou pro svého starého muže
Mám v ruce poslední dvě kapitoly Matouše
Steve zabíjí lidi, zatímco Bobby zešílel
Pohřbili mou sestru, ale taťka zůstal stejný
Follow the sun out of the night
Brother, just lean into the light
You wanna be sure, I’ll give you sight
Brother, just lean into the light
Jsi za sluncem, vyvede tě z noci
Bratře, jen se nakloň ke světlu
Chceš si být jistý, dám ti náhled
Bratře, jen se nakloň ke světlu
His hands still shake when the ponies break out on the track (here comes the calling)
His feet still quick when they say they want their money back (here comes the calling)
But Daddy did you think that you could outrun the Holy Ghost? (here comes the calling)
Lie, cheat, steal, hope they fix it all up in post
Jeho ruce se stále chvějí, když poníci vyrazí na trať (přichází volání)
Pořád má rychlé nohy, když řeknou, že chtějí zpět své peníze (přichází volání)
Ale, tati, myslel sis, že dokážeš předběhnout Ducha Svatého? (přichází volání)
Lžeš, podvádíš, kradeš, doufáš, že to později napravíš
The book will be open
In front of the judge
Unquenchable fire
Or keys to the kingdom
Kniha bude otevřená
Před soudcem
Neuhasitelný oheň
Nebo klíče ke království
Follow the sun out of the night
Brother, just lean into the light (Just lean into the light)
You wanna be sure, I’ll give you sight
Brother, just lean into the light (Just lean into the light)
The road to the kingdom's burnin' bright
Brother, just lean into the light
Jsi za sluncem, vyvede tě z noci
Bratře, jen se nakloň ke světlu (jen se nakloň ke světlu)
Chceš si být jistý, dám ti náhled
Bratře, jen se nakloň ke světlu (jen se nakloň ke světlu)
Cesta do království jasně září
Bratře, jen se nakloň ke světlu
You heard that the master was traveling through
But what would you do if he walked in the room?
Make for the left, or break for the right?
Brother, just lean in
Brother, just lean into the light
Slyšel jsi, že mistr tudy cestoval
Ale co bys udělal, kdyby vešel do místnosti?
Utekl bys vlevo, nebo by ses vrhnul doprava?
Bratře, jen se nahni dovnitř
Bratře, jen se nakloň ke světlu
Follow the sun out of the night
Brother, just lean into the light (Just lean into the light)
You wanna be sure, I’ll give you sight
Brother, just lean into the light (Just lean into the light)
The road to the kingdom's burnin' bright
Brother, just lean into the light (Just lean into the light)
Follow the sun out of the night
Brother, just lean into the light
Jsi za sluncem, vyvede tě z noci
Bratře, jen se nakloň ke světlu (jen se nakloň ke světlu)
Chceš si být jistý, dám ti náhled
Bratře, jen se nakloň ke světlu (jen se nakloň ke světlu)
Cesta do království jasně září
Bratře, jen se nakloň ke světlu (jen se nakloň ke světlu)
Jdi za sluncem, vyvede tě z noci
Bratře, jen se nakloň ke světlu
Here comes the calling
Here comes the calling
Přichází volání
Přichází volání

Text přidala SuperSonic

Video přidala SuperSonic

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Wonderful Wonderful

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.