Playlisty Kecárna
Reklama

Conscious - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Now, that I'm here
breaking my relationship with time and space
watching my life through the milky glasses of a window
now it all becomes so clear
Nyní, že zde
ničím můj vztah s časem a prostorem
sleduju můj život přes kalné skla okna
všechno se to nyní stává tak jasným
If I had the opportunity to smell
the enchanted wind of a spring flower
I would take a deep breathe
to relax
Pokud bych měla možnost ucítit
okouzlující vůni jarního květu
Hluboce bych se nadechla
k relaxu
If I had the chance to get the tingling emotion
of warm white sea sand
slipping through my fingers
I would hold on to the feeling
Pokud bych měla šanci dostat pálivou emoci
teplého bílého mořského písku
prokluzujícího přes mé prsty
Ponechala bych si ten pocit
If I could see the pure and carefree smile of a child
as the original nature of honesty
it would be so refreshing
being able to respond
Pokud bych mohla vidět čistý a radostný úsměv dítěte
jak původní charakter upřímnosti
Bylo by tak osvěžující
vědět to oplatit
If I could hear the greatest sound
the silence of forest in the early morning
just interrupted and up valued by the lonely call of a bird
I would answer
Pokud bych mohla slyšet nejohromnější zvuk
ticho lesa na začátku rána
přerušované a vysoce ceněné jen osamělým voláním ptáka
Odpověděla bych
If I could have my body back
to be reloaded by a sip of crystal clear water
water which is not polluted by chemical industry
I could taste the freshness of the unspoiled nature
Pokud bych mohla mít mé tělo zpět
být opět načtena douškem křišťálově čisté vody
vody která není znečištěna chemickým průmyslem
Mohla bych ochutnat čerstvost nenarušené přírody
Now, that I'm here
breaking my relationship with time and space
watching my life through the clear glasses of a window
I get aware of the small things which are least the greatest
Nyní, že zde
ničím můj vztah s časem a prostorem
sleduju můj život přes čisté skla okna
Jsem si vědoma malých věcí které jsou přinejmenším nejohromnější
I left my life
my physical form of life behind
I realize my blunted and senseless way of life
I should have lived my life much more conscious
Zanechala jsem můj život
mou tělesnou podobu života vzadu
uvědomuji si mou otupenou a nesmyslnou cestu života
Měla jsem žít můj život mnohem víc při vědomí

Text přidala Lenuuulkaaa

Video přidal JOHNY

Překlad přidal JOHNY

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.