Kecárna Playlisty
Reklama

Thirty Years of Terror - text, překlad

playlist Playlist
Now the time to decide
Give us a choice between the hell and fire
We yield, unending strife
Catholic rage--and all for god
Teď je čas se rozhodnout
Dej nám volbu mezi peklem a ohněm
Ustupujeme, nekonečný svár
Hněv katolíků - a vše pro boha
The Danes came into our city in peace
-There's no need for bloodshed
Then fire came from out of the western bank
-Provoked Danish fire
Dáni přišli do našeho místa v míru
Není třeba krveprolití
Poté přišla plaba ze západního břehu
Vyprovokovala palbu Dánů
Chaos and bloodshed throughout the streets of Brandenburg
Are filling with dead, the harsh cannon fire belches its horrid smoke
Chaos a krveprolití všude v ulicích Braniborksa
Jsou plné mrtvých, krutá dělostřelecká palba chrlí svůj děsivý kouř
Pointless violence, shattered silence
Give all you have and still you'll die
By my will we'll take what we need
Even daughters bound and gagged
Zbytečné násilí, roztříštěné ticho
Dej vše co máš a stále zemřeš
Při mé vůli vezmem si vše co potřebujeme
Dokonce dcery spoutané a s roubíky
Ears parted with heads
Splinters of wood in throats of old men
Burn houses and steal anything found in the rubble
Uši oddělené od hlav
Třísky dřeva v hrdlech straců
Spalte domy a ukradněte cokoli co najdete v troskách
Children stripped of their clothes and left to die of exposure
The common man pays a horrible price to feed other armies
Děti svlečené z jejich oblečení a ponechané zemřít na vystavení
Obyčejný muř platí hrozivou cenu aby nakrmil ostatní armády
Amazing, the cost of belief
And there's no relief
Imperial bloodlust
We have to reform, concentrate power
Thirty years of blood is far too much
Užásné, cena za víru
A není tady úleva
Říšská chuť po krvi
Musíme reformovat, soustředit moc
Třicet let krve je příliš hodně
Thirty years of terror
Thirty years of fear
And no one is safe here from Swedish or from Danes
Thirty years of hardship
The soldiers live off our land
We're just a fledgling nation
I dream of a better time
Třicet let hrůzy
Třicet let strachu
A nikdo tady není v bezpečí před Švédy nebo před Dány
Třicet let strádání
Vojáci žijí z naší země
Jsme jenom rodící se národ
Sním o lepší době
I feel enraged, there's no release
Constant pressure and agony
You want to rise? First learn to lie
You be the fox with a mask of a lion
Systems failing all around
You have no friends, you are alone
Leave me be, I can take no more
I'll set a fire and lock the door
Cítím se rozzuřený, není tady uvolnění
Stálý nátlak a agónie
Chceš stoupat? Nejprve se nauč lhát
Budeš liška s maskou lva
Systémy se všude okolo hroutí
Nemáš přátele, jsi sám
Nechej mě být, více to nezvládnu
Založím oheň a zamknu dveře
Starlight born to a father of shame
The fox and the lion
Choose now the path which will be your guide
There's no room for mercy
Světlo hvězd narozené otci ostudy
Liška a lev
Teď si vyber cestu, která bude tvým průvodcem
Není místo pro slitování
Shamed and kicked in the mud, we look to the sun and dream of better times
Persistence, acceptance of loss is our creed..but never we forget
Zostuzení a kopnutí v blátě, díváme se ke slunci a sníme o lepší době
Vytrvalost, přijetí ztráty je našim vyznáním..ale nikdy nezapomeneme

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sleepy Plessow

Reklama

Judicator texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.