Kecárna Playlisty
Reklama

Memory of Shame - text, překlad

playlist Playlist
We have ascended to great renown
A kingdom that's respected by the seeds we've sewn
Fight wars for money and all the perks
This time it just so happens to be the French we fight
Vystoupali jsme kk velké proslulosti
Království, které je respektované semeny, která jsme zaseli
Bojuje války za peníze a všechny výhody
Tentokrát se stalo, že to jsou Francouzi s kým boujeme
And then dark news came from the east
The Swedish armies from the north
A potom temné zprávy přišly z východu
Švédské armády ze severu
No, no, no!
There's only one way out
That's to avenge myself upon the Swedes
Both noble and the plain, we'll kill them all
We'll purge this land of filth and bring them to the fall
Ne, ne, ne!
Odtud je pouze jediná cesta
Musím se pomstít na Švédech
Obojí, šlechtu i chudáky, všechny pobijeme
Očistíme tuto zemi špíny a přineseme jejich pád
This cruel betrayal, it feels the same as the thirty years of terror which left a vile stain
Never again will this come to pass
We fly for Brandenburg for vengeance now at last
Tato krutá zradam zdá se to stejné jako třicet let teroru, které ponechaly zlou skvrnu
Nikdy toto více nepřijde aby prošlo
Letíme do Braniborska za odplatou, teď konečně
They flew like specters in the night
With hearts so heavy for the dawn
Oni letěli jako přízraky v noci
Se srdci tak těžkými pro úsvit
No, no, no!
There's only one way out
The fox will go to war with wolves who have no doubt that we are weaker still, and stand but little chance
But now our hearts are made of fire and blood is on our minds
Ne, ne, ne!
Odtud je pouze jediná cesta
Liška půjde do války s vlky, kteří nepochybují, že jsme stále slabší a máme jenom malou šanci
Ale teď jsou naše srdce stvořena z ohně a krev je na našich myslích
Silent in the rain, our passage through the night
We swept them from the stage
Brandenburg left vacant in their flight
Their expectations blocked by the marshlands not in sight
Tiší v děšti, náš průchod skrz noc
Smetli jsme je z pódia
Braniborsko opuštěno prázdné v jejich boji
Jejich očekávání blokována bažinami, které nejsou vidět
Silence at Fehrbellin
Echoes of family long gone by
Silence at Fehrbellin
Green fields shimmer with their blood
Ticho u Fehrbellinu
Ozvěny rodiny dávno minulé
Ticho u Fehrbellinu
Zelená pole se třpytí jejich krví
Despite an overwhelming tide
The rage of shame cast fear aside
Navzdory ohromujícímu přílivu
Vztek z ostudy odhodil strach pryč
Blood, blood, blood!
We have them on the run
I am the father, Friedrich Wilhelm
The fleeing Swedes were butchered by peasants and by all
The memory of shame is sometimes quite unfair
Krev, krev, krev!
Donutili jsme je k útěku
Jsem otec, Fridrich Vilém
Utíkající Švédové byli zmasakrovaní rolníky a všemi
Vzpomínka na ostudu je někdy docela neférová

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sleepy Plessow

Reklama

Judicator texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.