Kecárna Playlisty
Reklama

How Long Can You Live Forever? - text, překlad

playlist Playlist
Resting in fields of a nebula, I rise from my throne of stars
There to my right is a gaseous form, and I speak but no words come forth
Odpočívající na polích mlhoviny. stoupám ze svého trůnu hvězd
Támhle po mé pravici je plynná forma a já mluvím, ale žádná slova nevycházejí ven
Colors burn the human eye
Godlike structures etched in time
Paradox of change divine, cast from shadows
We're all one creature, life form, cell, and form divine
I am bleeding into the cup of immortality
Barvy pálí lidské oko
Božské struktury leptané v čase
Paradox božské změny, vržen ze stínů
Všichni jsme jedno stvoření, životní forma, buňka a božská forma
Krvácím do poháru nesmrtelnosti
Mockery of human form
Spirit child, you're now reborn
Enter through these astral gates, fly beyond and seal your fate
Dreaming of you now, wondering if you're still here
Move through the arches, the dark behind the doorway now
Výsměch lidské formy
Duchovní dítě, teď jsi znovuzrozen
Vejdi skrz tyto hvězdné brány, leť na druhou stranu a zapečť svůj osud
Teď o tobě snící, přemýšlející jestli jsi stále tady
Projdi skrz oblouky, teď tma za dveřmi
Glitches of gold in the sky above me, wince at its light as you cry in glory
Now that you have eternity at your hands, will you find all you sought before?
Záblesky zlata na nebi nade mnou, cukající v tomto světle když křičíš ve slávě
Teď když máš věčnost ve svých rukou, najdeš to co jsi dříve hledal?
Fantasy renewed yet different
Given life anew but skewed and warped
Fantazie obnovená přesto odlišná
Nově daný život, ale zkreslený a zabalený
You've made the progress and done me proud
I'll call you family and lift the shroud
Bestowed my wisdom upon the noble meek
There is reward for those who seek
I found thy wisdom, but at a price
Gave up all that I am, soon I will forget that I was once a being with everlasting hope
And yet I learned the lesson, shed the mask and coped
Udělal jsi progres a učinil mě pyšným
Nazvu tě rodinou a zvednu rubáš
Uděluji svou moudrost na urozené pokorné
Támhle je odměna pro ty co hledají
Našel jsem tvou moudrost, ale za cenu
Vzdal jsem se všeho čím jsem, brzy zapomenu, že jsem dřív byl bytostí s nekonečnou nadějí
A přesto jsemse naučil lekci, shodil masku a zvládl
Pass the light, remember the fallen
I will be the King of Rome
Singing songs to honor the loved
You will be the King of Rome
Předej světlo, pamatuj na padlé
Budu Králem Říma
Zpívající písně co uctí milované
Budeš Králem Říma
Given the choice of how to live
Honor my family scarred and torn
Cancer is just a part of life
Everyone tumbles in the flames
There is no reason to explain anything by the hand or will of God
Byla mi dána volba jak žít
Čest mé rodiny zjizvená a rozervaná
Rakovina je jenom část života
Každý se válí v plamenech
Není tady důvod cokoli vysvětlovat rukou nebo vůlí Boha
Life's a burden, love is loss
You're not a winner when you don't even play
Give it all and it's not enough
Nothing that's worthwhile comes without some pain
Život je břemeno, láska je ztráta
Nejsi vítěz, když ani nevíš jak hrát
Dej tomu vše a to není vše
Nic co není hodnotné nepřichází bez trochy bolesti

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

At the Expense of Humanity

Reklama

Judicator texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.